Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Igazságügyi Minisztérium 2023. évi fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzési és vizsgálati programja szerint a fogyasztóvédelmi hatóságok feladata "Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő címkével kapcsolatos előírások ellenőrzése"
Kérem, szíveskedjen elektronikus úton megküldeni részemre, hogy országosan összesítve és havi bontásban
- a hatóságok hány kereskedőnél/kereskedelmi egységnél végztek eddig vizsgálatot a végleges adattörlő kódok vevő részére történő átadásával kapcsolatban
- hány esetben találtak hiányosságokat
- hány esetben került sor bírság kiszabására.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékelje az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 15.

Üdvözlettel:

Gerlei Gábor

Közadat (IM), Igazságügyi Minisztérium

1 Attachment

                                                                                                     
            Iktatószám: II-K/2–2/2024.

Gerlei Gábor Úr

részére

e-mail: [FOI #23695 email]

Tárgy: Válasz a közérdekû adatigénylésre vonatkozóan

Tisztelt Gerlei Gábor Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján elõterjesztett, közérdekû adat megismerésére irányuló igénye
kapcsán – figyelemmel a közérdekû adat megismerésére irányuló igények
ügyintézésének határidejét érintõ, az igazgatási szünetrõl szóló 2023. évi
XXVI. törvényben és a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendelésérõl
szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – az alábbiakról
tájékoztatom.

Az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján „ha az adatigénylés jelentõs
terjedelmû, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerõforrás aránytalan mértékû igénybevételével jár, a 29. §
(1) bekezdésben meghatározott határidõ egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható.”

A fentiekre hivatkozva a közérdekû adatigénylés teljesítésének határidejét
az Igazságügyi Minisztérium 15 nappal meghosszabbítja.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekû adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidõ
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fõvárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16. – 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet. A közérdekû adatok megismeréséhez fûzõdõ jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is
fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétõl, a határidõ eredménytelen
elteltétõl, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidõ
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetésérõl, vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelõ jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történõ felszólítása eredményérõl szóló
értesítés kézhezvételét követõ harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2024. január 5.

Tisztelettel:

                      Igazságügyi Minisztérium

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Gerlei Gábor <[FOI #23695 email]>
Elküldve: 2023. december 15., péntek 14:49
Címzett: Közadat (IM)
Tárgy: Közérdekûadat igénylés - Végleges törlés - fogyasztóvédelmi
vizsgálatok
 
Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következõ adatigénylést terjesztem elõ.

Az Igazságügyi Minisztérium 2023. évi fogyasztóvédelmi hatósági
ellenõrzési és vizsgálati programja szerint a fogyasztóvédelmi hatóságok
feladata "Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetõvé tevõ
címkével kapcsolatos elõírások ellenõrzése"
Kérem, szíveskedjen elektronikus úton megküldeni részemre, hogy országosan
összesítve és havi bontásban
- a hatóságok hány kereskedõnél/kereskedelmi egységnél végztek eddig
vizsgálatot a végleges adattörlõ kódok vevõ részére történõ átadásával
kapcsolatban
- hány esetben találtak hiányosságokat
- hány esetben került sor bírság kiszabására.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerõforrás aránytalan mértékû igénybevételével
jár. Kérem, hogy elõzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékelje az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerõ-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetõnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következõen a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylõ nevét és
elérhetõségét. Ezen túlmenõ adatok megadását az adatkezelõ NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenõrzésére sem.

Segítõ együttmûködését elõre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 15.

Üdvözlettel:

Gerlei Gábor

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #23695 email]

Is [IM request email] the wrong address for Közérdekûadat requests to
Igazságügyi Minisztérium? If so, please contact us using this form:
[1]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzõi jogokra vonatkozó politikánk:
[2]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekû adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése

Közadat (IM), Igazságügyi Minisztérium

3 Attachments

Iktatószám: II-K/2–3/2024.

Gerlei Gábor Úr

részére

 

e-mail: [FOI #23695 email]

 

Tárgy: Válasz a közérdekû adatigénylésre vonatkozóan

 

Tisztelt Gerlei Gábor Úr!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján elõterjesztett,
közérdekû adat megismerésére irányuló igénye kapcsán tájékoztatom, hogy az
igényében feltett kérdéseire vonatkozóan kért adatokat az 1. számú
melléklet tartalmazza.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekû adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidõ
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fõvárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16. – 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet. A közérdekû adatok megismeréséhez fûzõdõ jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is
fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétõl, a határidõ eredménytelen
elteltétõl, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidõ
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetésérõl, vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelõ jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történõ felszólítása eredményérõl szóló
értesítés kézhezvételét követõ harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2024. január 19.

Tisztelettel:

                                   Igazságügyi Minisztérium

 

 

From: Közadat (IM)
Sent: Friday, January 5, 2024 11:32 AM
To: [FOI #23695 email]
Subject: Iktatószám: II-K/2–2/2024. – Válasz a közérdekû adatigénylésre
vonatkozóan

 

                                                                                                     
            Iktatószám: II-K/2–2/2024.

Gerlei Gábor Úr

részére

 

e-mail: [1][FOI #23695 email]

 

Tárgy: Válasz a közérdekû adatigénylésre vonatkozóan

 

Tisztelt Gerlei Gábor Úr!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján elõterjesztett, közérdekû adat megismerésére irányuló igénye
kapcsán – figyelemmel a közérdekû adat megismerésére irányuló igények
ügyintézésének határidejét érintõ, az igazgatási szünetrõl szóló 2023. évi
XXVI. törvényben és a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendelésérõl
szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – az alábbiakról
tájékoztatom.

Az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján „ha az adatigénylés jelentõs
terjedelmû, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerõforrás aránytalan mértékû igénybevételével jár, a 29. §
(1) bekezdésben meghatározott határidõ egy alkalommal 15 nappal
meghosszabbítható.”

A fentiekre hivatkozva a közérdekû adatigénylés teljesítésének határidejét
az Igazságügyi Minisztérium 15 nappal meghosszabbítja.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekû adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidõ
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fõvárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16. – 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet. A közérdekû adatok megismeréséhez fûzõdõ jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is
fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétõl, a határidõ eredménytelen
elteltétõl, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidõ
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetésérõl, vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelõ jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történõ felszólítása eredményérõl szóló
értesítés kézhezvételét követõ harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2024. január 5.

Tisztelettel:

                      Igazságügyi Minisztérium

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Gerlei Gábor <[2][FOI #23695 email]>
Elküldve: 2023. december 15., péntek 14:49
Címzett: Közadat (IM)
Tárgy: Közérdekûadat igénylés - Végleges törlés - fogyasztóvédelmi
vizsgálatok

 

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következõ adatigénylést terjesztem elõ.

Az Igazságügyi Minisztérium 2023. évi fogyasztóvédelmi hatósági
ellenõrzési és vizsgálati programja szerint a fogyasztóvédelmi hatóságok
feladata "Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetõvé tevõ
címkével kapcsolatos elõírások ellenõrzése"
Kérem, szíveskedjen elektronikus úton megküldeni részemre, hogy országosan
összesítve és havi bontásban
- a hatóságok hány kereskedõnél/kereskedelmi egységnél végztek eddig
vizsgálatot a végleges adattörlõ kódok vevõ részére történõ átadásával
kapcsolatban
- hány esetben találtak hiányosságokat
- hány esetben került sor bírság kiszabására.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerõforrás aránytalan mértékû igénybevételével
jár. Kérem, hogy elõzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékelje az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerõ-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetõnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következõen a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylõ nevét és
elérhetõségét. Ezen túlmenõ adatok megadását az adatkezelõ NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenõrzésére sem.

Segítõ együttmûködését elõre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 15.

Üdvözlettel:

Gerlei Gábor

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[3][FOI #23695 email]

Is [4][IM request email] the wrong address for Közérdekûadat requests to
Igazságügyi Minisztérium? If so, please contact us using this form:
[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzõi jogokra vonatkozó politikánk:
[6]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekû adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése