Vasúti sebességkorlátozások

Gyöngyösi Máté made this Közérdekűadat request to Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Gyöngyösi Máté

Tisztelt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, .xls, .xlsx vagy .csv formátumban megküldeni részemre az Önök által üzemeltetett teljes vasúti pályahálózaton jelenleg hatályban lévő összes, ideiglenes ÉS állandó sebességkorlátozás (lassújel)…
• sorszámát
• által érintett vasútvonal számát
• által érintett állomás(köz) megnevezését
• által érintett vágány típusát (pl.: 'nyíltvonalon egyvágányú pályán')
• által érintett vágány és/vagy kitérő számát és részletes megnevezését (pl.: '43. sz. kitérő egyenes iránya' vagy 'III. vágány')
• kezdetének és végények szelvényszámát (pl.: 1463+81)
• hosszát méterben
• által okozott menetidőtöbbletet percben
• irányát (pl.: 'páratlan' vagy 'mindkét')
• elrendelésének dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc)
• megszüntetésének tényleges dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc), amennyiben már megszüntették
• bevezetése előtt, eredetileg engedélyezett sebességet km/h-ban
• által engedélyezett sebességet km/h-ban
• elrendelésének okát és az ahhoz tartozó megjegyzést
• típusát (ideiglenes vagy állandó)
• megszüntetésének tervezett dátumát (év, hó, nap)
• megszüntetésének tervezett módját (pl.: 'háttörés-süllyedés megszüntetése').

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 13.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

Gyöngyösi Máté

Tisztelt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.!

A 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján Önöknek legkésőbb 2022. május 28-áig teljesíteniük kellett volna a közérdekűadat-igénylésemet.

Kérem, haladéktalanul küldjék meg az igénylésemre adott válaszukat!

(Üzenetem a 2022. május 13-án benyújtott adatigénylésemre vonatkozik: https://kimittud.hu/request/vasuti_sebes... )

Kelt: 2022. május 30.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

GYSEV Információ, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Gyöngyösi Úr!

A 2022.05.13-án érkezett közérdekű adatkérésére mellékelten megküldjük a kért adatokat.

Üdvözlettel:
GYSEV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Gyöngyösi Máté

Tisztelt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.!

Köszönöm szépen válaszukat!

Sajnos az állomások területén található lassújeleknél néhol nem jelölték meg, hogy melyik vágányon található a sebességkorlátozás, így nem lehet beazonosítani azok pontos helyét. Továbbá néhány lassújel okánál 'egyéb ok' szerepel, és a 'Megszüntetés tervezett dátuma' oszlopban sincs pontosabb ok megadva, amiből így nem lehet következtetni a bevezetés valódi okára. Az egyes sebességkorlátozások által engedélyezett sebesség pedig számos esetben ugyanakkora, vagy nagyobb, mint maga az eredeti pályasebesség.

Kérem, küldjék meg újra a táblázatot, immár szerepeltetve a következőeket is:
• valamennyi állomás területén található lassújelnél a vágányszámokat
• valamennyi lassújelnél a pontos okokat
• valamennyi lassújelnél, ahol a sebességkorlátozás által engedélyezett sebesség ugyanakkora, vagy nagyobb, mint maga az eredeti pályasebesség, ennek a pontos okát.

(Üzenetem a 2022. május 13-án benyújtott adatigénylésemre vonatkozik: http://kimittud.hu/request/vasuti_sebess... )

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

GYSEV Információ, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Gyöngyösi Úr!

Csatolva küldjük a kérésének megfelelően kiegészített táblázatot.

Üdvözlettel:
GYSEV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Gyöngyösi Máté

Tisztelt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.!

Köszönöm szépen válaszukat, és a pontosított adatokat!

Egyes sebességkorlátozásoknál az általa engedélyezett sebesség azonban számos esetben továbbra is ugyanakkora, vagy nagyobb, mint maga az eredeti pályasebesség. Tehát nem lehet értelmezni ezeket a sebességkorlátozásokat.

Kérem, küldjék meg újra a táblázatot, immár szerepeltetve a következőeket is:
• valamennyi lassújelnél, ahol a sebességkorlátozás által engedélyezett sebesség ugyanakkora, vagy nagyobb, mint maga az eredeti pályasebesség:
a) ennek a pontos okát, vagy
b) ha a pályasebesség szerepel hibásan, akkor a valódi pályasebességet.

(Üzenetem a 2022. május 13-án benyújtott adatigénylésemre vonatkozik: http://kimittud.hu/request/vasuti_sebess... )

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

GYSEV Információ, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Gyöngyösi Úr!

A vasúti pálya egyes szakaszain a hatósági engedélyben engedélyeztett sebesség (például a pálya geometriája miatt) eltérhet a vonalra engedélyezett pályasebességtől. Ezeket a szakaszokat is a lassan bejárandó pályarészek jelzéseire vonatkozó szabályok alapján kell megjelölni, emiatt szerepelnek ezek a tételek a lassúmenet kimutatásunkban. Ezen pályarészek esetén a megszüntetés ideje sem értelmezhető.

Az N oszlopban korábban megjelenített adat (amely percben mutatta, hogy az adott lassúmenet mekkora eltérést okozott a menetidőben a vonalra engedélyezett sebességhez képest) alapján nem lehetett meghatározni, hogy a lassúmenetek miatt mennyi a menetidő többlet, ezért módosítottuk az adattartalmat. A lassúmenet okozta menetidő eltérést a pályaszakaszra engedélyezett sebességhez viszonyítva számítjuk. Így ahol a hatóság által engedélyezett pályasebesség alacsonyabb a vonalra engedélyezett pályasebességnél, és egyéb lassúmenet nincs az adott szakaszon, ott ez az érték nulla.

Üdvözlettel:
GYSEV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Gyöngyösi Máté

Tisztelt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.!

Köszönöm szépen a javított táblázatot és a magyarázatukat!

Számos lassújelnél azonban továbbra is hibásan tüntették fel a pályasebességeket.

Például az SK-10/2020/20 azonosítójú 80 km/h-s lassújelnél 80 km/h-t tüntettek fel pályasebességnek is – gondolom, azért, mert ez egy geometria miatti állandó lassújel, és pl. menetrendtervezéskor ezzel az értékkel kell számolni. Ez a 80 km/h-s pályasebesség-érték azonban a MÁV F.2-es utasítása szerinti pályasebesség-fogalomnak – az a sebesség, "melyet a Menetrendi segedkönyv tartalmaz"; és melyhez képest feltehetőleg az Önök F.2-es utasítása szerinti pályasebesség-fogalom sem különbözik – nem felel meg.

A valódi pályasebesség ezen a szakaszon ugyanis 120 km/h, melyet a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. weboldalán található nyilvános információk ( https://www.kapella2.hu/ehuszfelulet/von... ) is igazolnak, továbbá ez a sebesség van feltüntetve a Menetrendi segédkönyvekben is.

Többek között az SK-2/2020/9, és az SK-1/2020/9 azonosítójú lassújelnél is ugyanez a probléma.

Kérem, küldjék meg újra a táblázatot, immár minden lassújelnél a valódi pályasebességet szerepeltetve!

(Üzenetem a 2022. május 13-án benyújtott adatigénylésemre vonatkozik: https://kimittud.hu/request/vasuti_sebes... )

Köszönettel:
Gyöngyösi Máté

GYSEV Információ, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Gyöngyösi Úr!

Kérése alapján új „S” oszlopba felvettük a vonalra engedélyezett sebességet. Az állomási vágányok (átmenő fővágány kivételével) esetén azonban ebben az oszlopban az adott vágányra engedélyezett sebességet adtuk meg, ami a nyílt vonalra engedélyezett sebességtől jelentősen eltér. Általában 40 km/h, mivel a váltókon kitérő irányban ez az engedélyezett sebesség.

Üdvözlettel:
GYSEV Zrt.

idézett részek megjelenítése