Vasúti egyeskocsi-teherfuvarozás állami támogatása a Dél-Dunántúli vasútvonalakon 2022-ben

Az igénylést elutasította a(z) Magyar Államvasutak Zrt..

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2022-ben a Dél-Dunántúli vasútvonalakon milyen összegű támogatást nyújtottak a vasúti társaságoknak.

Válaszukat táblázatos formában az alábbi bontásban küldjék meg részemre.
- 2022. év hónapja
- vasútvonal száma
- vasúti társaság neve
- rendeltetési állomás (telephely)
- árutonna-kilométer
- árunem típusa
- nyújtott támogatás (ezer Ft)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 29.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán
30/5515789

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással a tárgyban megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. § (1) bekezdése alapján szíves tájékoztatására jelezzük az alábbiakat.

Az Ön által kért információk üzleti titoknak minősülnek, ezért – figyelemmel az Infotv. 27. § (3) bekezdésében foglaltakra – azok megismerésére Ön nem jogosult.

A fentieken túlmenően szíves tájékoztatására közöljük azt is, hogy a megismerni kívánt adatokat az Infotv. 27. § (6) bekezdése alapján sem jogosult megismerni, mert az adatok megismerése a MÁV Zrt. feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen a jövőbeli hasonló tárgyú szerződésekkel kapcsolatos álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné. Az Ön által igényelt adatok, információk olyan tényállást is rögzítenek, illetve olyan információkat is tartalmaznak, amelyek egyes piaci szereplőket a MÁV Zrt. jövőbeli tárgyalásai, pályázatai során indokolatlan előnyökhöz juttatná, így súlyosan torzítaná a jövőbeli versenyt.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése