Kovács Barnabás

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az Önök nyilvántartása szerint a II. kerület, Varsányi udvar közterületen:

-engedélyezett-e jelenleg bármelyik oldalon a részben vagy egészben járdán történő megállás, várakozás;

-amennyiben nem, 2010 óta volt-e bármikor engedélyezve a részben vagy egészben járdán történő megállás, várakozás, és ha igen, mikor.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 30.

Üdvözlettel:

Kovács Barnabás

Budapest Közút Forgalomtechnika, Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Kovács Barnabás Úr!

 

A Budapest Közút Zrt-hez január hó 30. napi keltezésű adatigénylése
kapcsán Társaságunknak címzett kérdéseire a következő választ adjuk:

 

Az úton történő megállást és várakozást a közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) szabályozza,
amiben a megállásra vonatkozó 40. § (8) pontja kimondja, hogy „A járdán –
részben vagy teljes terjedelemben – csak akkor szabad megállni, ha a) azt
jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi, (…)”. Jelenleg a Varsányi
udvarban nincs a járdán várakozást engedélyező tábla, vagy burkolati jel
elhelyezve, így a KRESZ fent idézett paragrafusa alapján a járdán
várakozás nem szabályos. Nyilvántartásunk szerint 2010. év óta soha nem
volt létesítve jelzőtábla vagy burkolati jel, amely a járdán várakozást
engedélyezte volna.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) fordulhat, illetve a
közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. 

 

Tisztelettel:

 

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

Forgalomtechnikai kezelői főosztály

 

Tel: +36 1 776 6100 | e-mail: [1][Budapest Közút request email] Web:
[2]www.budapestkozut.hu

Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. | Postacím: 1518 Pf.: 86.  

P Nyomtatás előtt gondoljon a környezeti felelősségünkre!

 

idézett részek megjelenítése