Városkép Kft. kiadásaival kapcsolatos adatigénylés

Vadai Attila made this Közérdekűadat request to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24-én tartott ülésének meghívójában 3. napirendi pontként szerepelt a 13. számú előterjesztés, amelynek a következő volt a címe (https://csepel.hu/anyagok/dokumentumtar/...
„Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről”
Az előterjesztés 2/b melléklete (51. oldal) megbontva tartalmazza a Városkép Kft. kiadásait.
A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 23-án tartott ülésének meghívójában 3. napirendi pontként szerepelt a 15. számú előterjesztés, amelynek a következő volt a címe (https://www.csepel.hu/anyagok/dokumentum...
„Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának meghatározására
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására
Rendelet-tervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről”
Az előterjesztés 2/b melléklete (47. oldal) nem tartalmazza megbontva a Városkép Kft. kiadásait.

Közérdekű adatigénylés:
1. Kérem küldje meg részemre a Városkép Kft. 2023 évi „Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre” kiadásait (2/b melléklet II. táblázat rész) úgy, ahogy az a „Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről” előterjesztésben is szerepel.
2. Kérem küldje meg részemre a 2022. évi költségvetésben meghatározott keretek felhasználását is, megjelölve a KT vagy a polgármesteri határozatszámokat is az évközbeni esetleges átcsoportosítások tekintetében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 2.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

idézett részek megjelenítése