Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Export-Import Bank Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus úton megküldeni részemre, hogy a Magyar Export-Import Bank Zrt. 2015. január 1-je és a jelen adatigénylés kézhezvétele közötti időszakban mely ügyvédek és ügyvédi irodák részére, milyen tárgyú ügyvédi tevékenység ellenértékeként és milyen összegben teljesített kifizetéseket.

Kérem továbbá, hogy szíveskedjen elektronikus úton megküldeni részemre a a Magyar Export-Import Bank Zrt. által 2014. január 1. és a jelen adatigénylés kézhezvétele közötti időszakban ügyvéddel vagy ügyvédi irodával kötött megbízási szerződések listáját, megjelölve a szerződő feleket, a szerződés tárgyát, időbeli hatályát, valamint a kikötött ellenértéket (fix vagy egyéb módon megállapított megbízási díj, illetve keretösszeg).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 15.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Kővári Szilvia,

1 Attachment

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

Közérdekű adatigénylésre vonatkozó megkeresésüket köszönettel megkaptuk.
Arra válaszul tájékoztatjuk Önöket, hogy Szervezeteink hatályos, költségviseléssel járó ügyvédi megbízási szerződései az alábbi linken elérhetőek: http://exim.hu/wp-content/uploads/2015/1...
Ugyanakkor a 2014-15. évekre vonatkozó adatokat egységes táblázatban csatoltan megküldjük (külön oszlopban feltüntetve, hogy az adott szerződés hatályos, vagy megszűnt-e).

Üdvözlettel:

Kővári Szilvia
Kabinetvezető/Marketing és Kommunikációs igazgató
Vezérigazgatóság/Marketing és Kommunikáció

Magyar Export-Import Bank Zrt.
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48.
Telefon: +36 1 374 9193, Fax: +361 269 1198
Email: [email address]
Web: www.exim.hu

idézett részek megjelenítése