Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Tekintettel, hogy a http://kimittud.atlatszo.hu/request/uber... igénylés személyes adatokat tartalmazott volna, ezrét kérem fogadják a pontosított adatigénylésemet:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Több sajtóorgánumból értesültünk, hogy a NAV vizsgált Uber (
http://uber.com ) szolgáltatást végző autóson, mint pl.

http://mno.hu/gazdasag/minden-sofor-megb...
http://index.hu/tech/2015/05/11/a_nav_ra...
http://www.hirado.hu/2015/05/23/valamenn...

ezért kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni
részemre:

Mely napokon hány ellenőrzést végeztek mely városokban, és milyen büntetési tétellel, elmarasztalással, további vizsgálat indítással végződtek ezek, személyes adatok nélkül.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 12.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

NAV Központ, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Adatigénylése kapcsán a következőkről tájékoztatom.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 53. § (1) bekezdése szerint adótitok az adózást érintő tény, adat, körülmény, határozat, végzés, igazolás vagy más irat. A hivatkozott rendelkezés alkalmazásában tehát adótitok mindaz, amely az adózással összefüggésben az adóhatóság tudomására jutott.

Az adatigénylésben kért konkrét információk meghatározott tevékenységet – Uber applikáción keresztül nyújtott szállítási szolgáltatást – végző magánszemélyek adóhatósági ellenőrzéséhez kapcsolódnak, és mint ilyenek, adózást érintő ténynek, adatnak, körülménynek tekinthetőek, vagyis adótitoknak minősülnek.

Az Art. 54. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy mely esetekben van lehetőség az adótitkot képező adatok felhasználására. Az Art. 54. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében az adótitkot alapos okkal használják fel, ha törvény előírja vagy megengedi.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 26. § (1) bekezdése szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

Az Info tv. 3. § 5. pontja szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Az Info tv. 3. § 2. pontja szerint személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Bár az adóhatóság szakmai tevékenysége, annak eredményessége – így az adóhatósági ellenőrzések általános eredményei és tapasztalatai – közérdekű adatnak minősülnek, ugyanez már nem igaz az egyes konkrét ellenőrzések részleteire.

Mivel az adatigénylésben kért információk meghatározott körben folytatott konkrét ellenőrzésekhez kapcsolódnak – azok körülményeire és eredményeire vonatkoznak –, ezért egyrészt adótitoknak minősülnek, másrészt az ellenőrzéssel érintettekkel kapcsolatba hozható és azokból vonatkozóan következtetés vonható le rájuk nézve, így nem minősülnek közérdekű adatnak, még akkor sem, ha az adatigénylésnek nem tárgya az érintett személyek egyedi azonosítására alkalmas adata.

Az adatigénylés tárgykörében 2015. június 5-én írt korábbi válaszunk tartalmazza az ellenőrzésekkel kapcsolatos mindazon információkat, amelyek megismerhetőségét a közérdekű jellegük biztosítja, továbbá nem minősülnek adótitoknak és alkalmasak az adóhatóság tevékenységének és eredményességének értékelésére.

Tájékoztatásul a 2015. június 5-én írt válaszunk – ismételt adatigénylésre vonatkozó – része:

„Budapest területén az Uber sofőröket érintően 2015. május 11-17. közötti időszakban az adóellenőrök ellenőrzéseket folytattak le. Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy valamennyi sofőr a szállítási tevékenységet magánszemélyként adószám hiányában végezte. Ezért a sofőrök – mint magánszemély adózók, - 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatók az Art. 172. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint.”

Üdvözlettel: Nemzeti Adó- és Vámhivatal