Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
a Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) költségvetési előirányzaton 2017-ben hány millió forintot fizettek ki központi költségvetésen belülre (ide értve a központi költségvetési intézmények mellett a fejezeti kezelésű előirányzatokat, a társadalombiztosítási és elkülönített állami pénzalapokat is), hány millió forintot fizettek ki az államháztartáson belüli egyéb szervezeteknek (ide tartoznak az önkormányzatok, társulások) és hány millió forintot fizettek ki államháztartáson kívülre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 22.

Üdvözlettel:

Hosszú Edmond

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

 

NGM/9079/2018- közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt  Hosszú Edmond!

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

 

NGM/9079/2018- közérdekű adatigénylés

 

 

Hosszú Edmond részére

[1][FOI #10523 email]

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

2018. február 22. napján érkeztetett levelében az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigénylést küldött a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) költségvetési előirányzaton
2017-ben hány millió forintot fizettek ki központi költségvetésen belülre
(ide értve a központi költségvetési intézmények mellett a fejezeti
kezelésű előirányzatokat, a társadalombiztosítási és elkülönített állami
pénzalapokat is), hány millió forintot fizettek ki az államháztartáson
belüli egyéb szervezeteknek (ide tartoznak az önkormányzatok, társulások)
és hány millió forintot fizettek ki államháztartáson kívülre.”

 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (3) bekezdése szerint a fejezetet
irányító szerv a fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok éves
költségvetési beszámolóit március 20-áig elkészíti és a Kincstár által
működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti az éves
költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított
- teljes főkönyvi kivonattal együtt. A Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése
szerint a feltöltött, szükség esetén az irányító szerv által jóváhagyott
éves költségvetési beszámolókat a Kincstár húsz napon belül
felülvizsgálja.

 

Fentiekre figyelemmel tájékoztatjuk, hogy a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete XIX.
Uniós Fejlesztések fejezet második címszámában található TOP előirányzat
tekintetében az éves költségvetési beszámoló még nem készült el, így a
kért adatokat nem áll módunkban rendelkezésére bocsátani.

 

Jelen levelünket kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
[2]e-mail címre küldöm meg.

 

Tájékoztatjuk, hogy a válaszadással kapcsolatban az Infotv. 31. §-a
alapján bírósághoz, az Infotv. 52. §-a alapján pedig a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

Üdvözlettel:

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[3][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Köszönöm szépen a 2017-es TOP adatok elérhetőségére vonatkozó információt.

Üdvözlettel:

Hosszú Edmond

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése