TOP-6.3.2-15-SG1-2016-00001 számú pályázat megvalósíthatósági tanulmánya

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a TOP-6.3.2-15-SG1-2016-00001 számú "Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben" pályázat megvalósíthatósági tanulmányát egy készülő esettanulmányhoz való felhasználásra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. június 23.

Üdvözlettel:
Bertalan Balázs

Tolnai Viola,

1 Attachment

Tisztelt Cím!

2021. 06. 24. napon kelt, "Közérdekű adatigénylés -
TOP-6.3.2-15-SG1-2016-00001 számú pályázat megvalósíthatósági tanulmánya -
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal" tárgyú
megkeresésére hivatkozással „Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései
szerint az alábbi közérdekű adatokat küldöm meg:

Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben c., TOP-6.3.2-15-SG1-2016-00001
jelű projekt akcióterületi terve.

A megküldött dokumentum kapcsán az alábbi tájékoztatást nyújtom:

1. A projektben megvalósíthatósági tanulmány elnevezésű dokumentum nem
készült, az akcióterületi terv értelmezhető megvalósíthatósági
tanulmányként.

2.  Az akcióterületi terv tartalma, adatai, különös tekintettel a
költségvetésre, a megvalósult állapothoz képest jelentős eltérést
mutatnak.

3. Tájékoztatom, hogy az adatkiadással kapcsolatban költség nem merült
fel.

Üdvözlettel:

--
Tolnai Viola
pályázati referens
Szeged M.J.V. Polgármesteri Hivatal
Fejlesztési Iroda
+36 62 564 030