Tanulás lemorzsolódással érintett iskolákat célzó program célcsoportjai

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Hivatkozva a t. Hivatal 2017. február 27-i, alábbi linken szereplő válaszára:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/sze...

1. ismételten kérem tájékoztatásukat azokról az oktatási intézményekről, amelyek a EFOP-3.1.5-16 projekt célcsoportját képezték, képezik.

2. kérem ezen belül a "A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása" című, EFOP-3.1.5-16. számú felhívás célcsoportját képező , 100 szegregált iskola listáját, amelyet a felhívás szerint „A szegregáltan oktatott halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma a beavatkozások által érintett tankerületekben” c. EFOP indikátor módszertani meghatározása alapján választottak ki.

3. Kérem továbbá, hogy szíveskedejenk tájékoztatni,
- hogy a projekt keretében mikorra készülnek el a kiválasztott intézmények deszegregációs tervei; kérem csatolják, amennyiben ezek elkészültek,
- ki készíti / késztette el az érintett terveket,
- milyen módszertan vay útmutató szerint, ezt is kérem másolatban megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 29.

Üdvözlettel:

Kegye Adél

Elnöki Titkárság Közadat, Oktatási Hivatal

3 Attachments

 Tisztelt Kegye Adél!

 

Alábbi megkeresésére mellékelten továbbítjuk az Oktatási Hivatal válaszát.

 

Üdvözlettel:

 

[1]cid:[email protected]

 

idézett részek megjelenítése