Tanszékvezetői pályázatok

Kovács Péter made this Közérdekűadat request to Eötvös Loránd Tudományegyetem

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést elutasította a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Állam- és Jogtudományi Kar legutóbb meghirdetett (és jelenleg még folyamatban lévő) tanszékvezetői pályázatokra beadott pályázati anyagokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 6.

Üdvözlettel:

Kovács Péter

ELTE Adatvédelem,

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az alábbi megkereséssel fordult az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Állam-
és Jogtudományi Kar legutóbb meghirdetett (és jelenleg még folyamatban
lévő) tanszékvezetői pályázatokra beadott pályázati anyagokat.”

 

Az Ön által közérdekű adatigénylésében megjelölt kérdésekre az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) 26. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom.

 

Az Infotv. 3. § (6) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános adat a
közérdekű adat[1][1] fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét
törvény közérdekből elrendeli.

 

„26. § (2) Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat-
és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői
megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata,
valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény
előírja.”

 

A tanszékvezetői pályázatra beadott pályázati anyagok álláspontunk szerint
nem tekinthetők közérdekből nyilvános adatoknak.

 

A tanszékvezetői megbízás elnyerését célzó pályázat éppen arra irányul,
hogy az egyébként oktatóként közfeladatot ellátó pályázó e tevékenysége
mellett egy további feladatot (tanszékvezetés) lásson el, de még nem lehet
beszélni a megbízás elnyeréséről, így vezetői megbízásról, vagy a
közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adatról.

 

Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a tanszékvezetői
megbízásra a pályázatot az intézetigazgató kezdeményezésére, a dékán
javaslatára a rektor írja ki. [SzMR 21. § (5)] A beérkezett pályázatokat
az intézeti tanács bírálja el, és tesz javaslatot a kar vezetőjének a
megbízás kiadására; a kar vezetője a kari tanács véleményének ismeretében
adja ki a vezetői megbízást. (ld. SzMR 21. § (6) bekezdés).

 

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata
(ELTE SzMSz I. kötet Szervezeti és Működési Rend 3/a. melléklete)
részletes szabályokat tartalmaz a Kari Tanács működéséről, valamint a Kari
Tanács határozatainak nyilvánosságáról (ld. 12. § (10)-(13) bekezdés).

Az ELTE ÁJK 2022. évi és korábbi kari tanácsi határozatait az alábbi
helyen találja:

[2]https://www.ajk.elte.hu/karitanacs/hatar...

Az ugyanitt megtalálható Határozatok Tára ad támpontot a jegyzőkönyvek
tartalmára vonatkozóan.

 

Ön adatigénylésében „jelenleg még folyamatban lévő” pályázatokat említ,
így jelen esetben – tanszékvezetői pályázatokra vonatkozó szavazás
eredményét tartalmazó – jegyzőkönyvhöz tartozó elérési útvonalat nem
tudunk küldeni. Általánosságban elmondható, hogy a pályázat
véleményezésére (támogatására) vonatkozó szavazatok száma, aránya
(megoszlása), a határozat száma, a pályázó neve és a tanszék megnevezése
található meg a jegyzőkönyvekben.

 

 

Tájékoztatom, hogy az Infotv. 31. § (1) és (3) bekezdésére figyelemmel az
igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől,
illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától
számított harminc napon belül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróság előtt pert indíthat az Egyetem ellen. Továbbá az Infotv. 52. §
(1a) bekezdésére figyelemmel az igény elutasításának közlésétől, a
határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére
vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 

 

[1] Infotv. 3.§ 5. pont: közérdekű adat: az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a
működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött
szerződésekre vonatkozó adat;  

 

 

 

 

Budapest, 2022. június 14. 

 

 

Üdvözlettel:

dr. Csibra Klára sk.

                                                          
                                                                                                                     
                                       adatvédelmi tisztviselő

 

 

 

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Kovács Péter <[3][FOI #20179 email]>
Elküldte: hétfő, június 6, 2022 7:11 du.
Címzett: ELTE Rektor <[4][ELTE request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Tanszékvezetői pályázatok

 

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Állam- és Jogtudományi Kar legutóbb meghirdetett (és jelenleg még
folyamatban lévő) tanszékvezetői pályázatokra beadott pályázati anyagokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június  6.

Üdvözlettel:

Kovács Péter

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[5][FOI #20179 email]

Is [6][ELTE request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Eötvös Loránd Tudományegyetem? If so, please contact us using this form:
[7]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[8]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

 

────────────────────────

[9][1] Infotv. 3.§ 5. pont: közérdekű adat: az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a
működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött
szerződésekre vonatkozó adat;  

 

References

Visible links
1. file:///tmp/foiextract20220614-29318-1kom0yi#_ftn1
2. https://www.ajk.elte.hu/karitanacs/hatar...
3. mailto:[FOI #20179 email]
4. mailto:[ELTE request email]
5. mailto:[FOI #20179 email]
6. mailto:[ELTE request email]
7. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
8. http://kimittud.hu/help/officers
9. file:///tmp/foiextract20220614-29318-1kom0yi#_ftnref1