Tankerületi vezetők, kormánytisztviselők kinevezése, illetménye és más adatai

A(z) Győri Tankerületi Központ által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Győri Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Adatigénylésem a NAIH alábbi állásfoglalása tárgyi adataira irányul.

“Állásfoglalás a köztisztviselők, kormánytisztviselők számára biztosított azon juttatások nyilvánosságáról, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv a magánszférához köthető eseményekre, élethelyzetekre tekintettel folyósít
(...) részére
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Jogi Főosztály Egészségpolitikai Jogi Osztály (...)
Tisztelt Adatvédelmi Felelős Asszony!
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) állásfoglalását kérte egy, a KiMitTud adatigénylő rendszeren érkezett közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igény teljesíthetőségével összefüggésben. Az adatigénylés az Emberi Erőforrások Minisztériumnál vezetői beosztásban foglalkoztatottak havi szintű juttatásainak (rendszeres és nem rendszeres juttatásaik, köztük a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások, a jutalom, a helyettesítési díj, céljuttatások, kereset-kiegészítés, a költségtérítések és hozzájárulások valamint a szociális jellegű juttatások) név szerinti megismerésére irányult.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjának megfelelően a kormánytisztviselők illetményadatai, juttatásai az egyes személyek vonatkozásában személyes adatoknak minősülnek. Az Infotv. 3. § 6. pontja értelmében közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. Az Infotv. 26. § (2) bekezdése szerint közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 179. §-a közérdekből nyilvános adatnak minősíti a kormánytisztviselő nevét, állampolgárságát, a kormánytisztviselőt alkalmazó államigazgatási szerv nevét, ezen szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdetét, jelenlegi besorolását, besorolásának időpontját, a kormánytisztviselő munkakörének megnevezését és a betöltés időtartamát, a vezetői kinevezésének és megszűnésének időpontját, a címadományozás adatait valamint a kormánytisztviselő illetményét.
Ezen adatkörön túl azonban más, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adatok is – így a köztisztviselő végzettsége, részletes munkaköre – közérdekből nyilvánosnak minősülhetnek az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján.

Mivel közpénzek felhasználásáról van szó, az átláthatóság és ellenőrizhetőség – mint közérdek – kiemelt fontosságú. Ugyanakkor az információszabadságnak és az információs önrendelkezési jognak egymásra tekintettel kell érvényesülnie, így a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adatok (Infotv. 26. § (2) bekezdés) körének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy azok nyilvánossága nem sérti-e aránytalanul a magánszférához való jogot. A vezetőknek kifizetett rendszeres, eseti, pénzbeni és természetbeni juttatások, így a szabadságmegváltás, jutalom, helyettesítési díj, kereset-kiegészítés, céljuttatás összege a közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett személyes adatnak minősülnek, azokat bárki megismerheti, így a Minisztérium köteles az adatigénylés ezen részét, a kért bontásban teljesíteni.
A Kttv. 152. § (1) bekezdése alapján biztosított juttatásokat azonban a közfeladatot ellátó szerv a magánszférához köthető eseményekre, élethelyzetekre tekintettel folyósítja a kormánytisztviselőnek, így azok név szerinti bontásban csak az érintettek hozzájárulásával hozhatóak nyilvánosságra, ezért hozzájárulás hiányában kizárólag összesített formában – mint a közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásával összefüggő közérdekű adat – adhatók ki.
Utólagos kérésére mellékelten megküldöm a Hatóság állásfoglalását, amely a közérdekű adat megismerése iránti igények teljesítéséhez szükséges másolat készítéséért megállapítható költségelemekre vonatkozik.
A személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságát érintő ügyben forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz továbbra is bizalommal.
Budapest,
Üdvözlettel:
Dr. Péterfalvi Attila elnök”

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 179. §-a által közérdekből nyilvános adatnak minősített, kormánytisztviselő nevét, állampolgárságát, a kormánytisztviselőt alkalmazó államigazgatási szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdetét, jelenlegi besorolását, besorolásának időpontját, a kormánytisztviselő munkakörének megnevezését és a betöltés időtartamát, a vezetői kinevezésének és megszűnésének időpontját, a címadományozás adatait valamint a kormánytisztviselő illetményét tartalmazó weboldal URL-jét,

2. a Kttv. 152. § (1) bekezdése alapján biztosított juttatásokat név szerinti bontásban, ha az érintettek ahhoz hozzájárulnak, vagy hozzájárulás hiányában kizárólag összesített formában – mint a közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásával összefüggő közérdekű adatot.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt közérdekű adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 10.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Csorba Gergő dr., Győri Tankerületi Központ

3 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan küldöm Tankerületi Igazgató Asszony tárgyban kelt levelét.

 

Tisztelettel:

 

[1]KK Logodr. Csorba Gergő

főosztályvezető

Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály

Győri Tankerületi Központ

[2]9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.

Telefon: +36 96 795 296

E-mail: [3][email address]

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
2. https://www.google.com/maps/place/Győr,+...
3. mailto:[email address]

Tisztelt Tankerületi Központ!

Az információszabadságról szóló törvény alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen részleteiben kijelölhetően, kimásolhatóan, elektronikusan biztosítani
a Tankerületi Központ
közszolgálati adatvédelmi szabályzata
2023. október 25-én és több mint 6 éve
hatályos, illetve érvényes,
kötelező belső szabályzat,

mely szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Tankerületi Központ által kezelt személyes adatra, azaz a foglalkoztatott kormánytisztviselő illetményére is, és a Tankerületi Központ minden munkatársára, kormánytisztviselőjére, azaz a TK 39 kormánytisztviselőjére, 11 osztályvezető, főosztályvezető, szakmai vezető, gazdasági vezető, illetve tankerületi igazgató kormánytisztviselőjére, és mely szabályzat előírja, hogy
a Szabályzatban nem részletezett kérdésekben
a Kttv.
rendelkezéseit kell alkalmazni,

számának
- szám/évszám. (hónap római számmal. nap.) - formátumban történő megismerhetőségét.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 26.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Stancig Zoltán dr., Győri Tankerületi Központ

3 Melléklet

Szigeti Viktória

adatigénylő

részére

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten küldöm a Győri Tankerületi Központ TK/074/02561-2/2023
iktatószámú válaszlevelét.

 

üdvözlettel:

 

[1]KK Logodr. Stancig Zoltán

szakmai vezető

Győri Tankerületi Központ

9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.

Telefon: +36 96 795 227

E-mail: [2][email address]

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Tankerületi Központ!

Válaszát köszönettel megkaptam.

Kérem az adatigénylésem teljesítésében megadott 15/2017. (VI.15.) elektronikusan keletkezett közadata kimásolható elektronikus másolata szíves megküldését.

Üdvözlettel:

adatigénylő

Tisztelt Közzétételre Kötelezett Tankerületi Központ!

PONTOSAN ÉS KIZÁRÓLAG A TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT,
"adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege"
JOGSZABÁLYI MEGNEVEZÉSŰ
elektronikusan keletkezett és elektronikusan is tárolt
KÖZADATA
bárki számára, személyazonosítás nélkül,
részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül KIMÁSOLHATÓ,
A LEHETŐ LEGRÖVIDEBB IDŐN BELÜL
elektronikusan közzétett
SZABÁLYZAT
MEGISMERHETŐSÉGÉNEK
BIZTOSÍTÁSÁT KÉREM

VAGY
részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható
DIGITÁLIS / ELEKTRONIKUS MÁSOLAT FELTÖLTÉSÉVEL / CSATOLÁSÁVAL / RENDELKEZÉSEMRE BOCSÁTÁSÁVAL / MEGKÜLDÉSÉVEL /VAGY BÁRMELY, A NYILVÁNOS ÉS AKADÁLYTALAN MEGISMERHETŐSÉGET, TERJESZTHETŐSÉGET EREDMÉNYEZŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL,

VAGY
részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható
DIGITÁLIS / ELEKTRONIKUS MÁSOLAT
HOZZÁFÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉT BIZTOSÍTÓ
URL
MEGISMERHETŐVÉ TÉTELÉVEL, azaz RENDELKEZÉSEMRE BOCSÁTÁSÁVAL / MEGKÜLDÉSÉVEL /VAGY BÁRMELY, A NYILVÁNOS ÉS AKADÁLYTALAN MEGISMERHETŐSÉGET, TERJESZTHETŐSÉGET EREDMÉNYEZŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL.

Illetve amennyiben a fenti módon nem teljesíti a szabályzat a törvénynek teljesen megfelelően közzétett elektronikus közadata iránti igénylést, kérem AZ ADATIGÉNYLÉS ELUTASÍTÁSA / MEGTAGADÁSA TÉNYÉNEK EGYÉRTELMŰ KÖZLÉSÉT ÉS AZ ELUTASÍTÁS / MEGTAGADÁS INDOKOLÁSÁNAK SZÍVES KÖZLÉSÉT.

Bizonyára tudja, hogy honlapján, a közérdekű adatok weboldalon az igényelt közadat részleteiben nem kimásolható, annak közzététele sérti az információszabadságról szóló törvény vonatkozó, hatályos és kötelező rendelkezését.
Arról nem biztos, hogy tudomása van, hogy az adatközlő, adatfelelős természetes személye aláírása nem közérdekből nyilvános személyes adat.

Javaslom, hogy a részleteiben is kimásolható elektronikus közadatát tegye közzé a törvényben meghatározott formában, helyen, megnevezéssel, és a jelenlegi, szkennelt, aláírásos papíralapú dokumentumot cserélje le a kezelésében vagy a Klebelsberg Központ kezelésében lévő elektronikus dokumentumra, úgy, hogy annak közzététele teljesen megfeleljen a vonatkozó normának.

Üdvözlettel:

adatigénylő

Csorba Gergő dr., Győri Tankerületi Központ

4 Melléklet

Tisztelt Adatkérő!

 

Csatolom Tankerületi Igazgató Asszony válaszát és mellékletét.

 

Tisztelettel:

 

[1]KK Logodr. Csorba Gergő

főosztályvezető

Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály

Győri Tankerületi Központ

[2]9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.

Telefon: +36 96 795 296

E-mail: [3][email address]

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
2. https://www.google.com/maps/place/Győr,+...
3. mailto:[email address]

Tisztelt Győri Tankerületi Központ!

Kérem alábbi panaszomban szíves intézkedését és tájékoztatását.

Panasz:

A részleteiben is kimásolható adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege iránti adatigénylésemre mellékelt közadata részleteiben nem másolható.

Továbbá, közérdekből nyilvános adatot nem a törvénynek megfelelően tett hozzáférhetővé a közzétételre kötelezett tankerületi központ államigazgatási szerv, a honlapon hozzáférhető számos közadat, egység részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül NEM kimásolható.

Figyelemfelhívás:

Infotv. IV. FEJEZET
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE
22. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség
32. § A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
23. Az elektronikus közzététel kötelezettsége
33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.

A közadatigénylés köziratai nyilvánosan elérhetőek itt:
http://kimittud.hu/request/tankeruleti_v...

Üdvözlettel:
adatigénylő