Tankerületek ellenőrzése

Kiss László made this Közérdekűadat request to Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Hatóság autonóm államigazgatási szerv. A Hatóság feladata a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.
A Hatóság független, csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, a feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el.
A Hatóság számára feladatot csak törvény állapíthat meg.
Ha hatósági eljárás megindítása e törvény szerint nem kötelező, a Hatóság hivatalból vizsgálatot indíthat.
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) a Hatóságnál a tankerületi központok közérdekből nyilvános adatai megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése tárgyában hivatalból indított eljárások számát és az eljárás megindításának idejét összesen és tankerületenként a tankerületek fennállása kezdetétől az adatigénylés teljesítéséig terjedően elektronikus másolatban,

2.) a Hatóságnál a tankerületi központok közérdekből nyilvános adatai megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése tárgyában bejelentésre indított eljárások számát és az eljárás megindításának idejét összesen és tankerületenként a tankerületek fennállása kezdetétől az adatigénylés teljesítéséig terjedően elektronikus másolatban,

3.) a Hatóságnál tankerületi központok közérdekű adatai megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése tárgyában hivatalból indított eljárások számát és az eljárás megindításának idejét összesen és tankerületenként a tankerületek fennállása kezdetétől az adatigénylés teljesítéséig terjedően elektronikus másolatban,

4.) a Hatóságnál tankerületi központok közérdekű adatai megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése tárgyában bejelentésre indított eljárások számát és az eljárás megindításának idejét összesen és tankerületenként a tankerületek fennállása kezdetétől az adatigénylés teljesítéséig terjedően elektronikus másolatban.

5.) a Hatóság fenti, saját eljárásairól szóló, bármilyen formában kezelt, minden közzétett információt, tájékoztatást a tankerületek fennállása kezdetétől az adatigénylés teljesítéséig terjedő időszakra vonatkozóan elektronikus másolatban.

Felhívom figyelmét arra, hogy nem hivatkozásban, hanem elektronikus másolatban, részleteiben is kimásolható - azaz nem kép formátumú - elektronikus másolatban kérem a közfeladata végzésének igényelt adatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 20.

Üdvözlettel:

Kiss László

Naih Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Naih!

A szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. A kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.
A közzétételre kötelezett szerv tevékenységéhez kapcsolódóan a törvény 1. melléklete szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik. Jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan meghatározhat egyéb közzéteendő adatokat (a továbbiakban: különös közzétételi lista).
A közzétételre szolgáló honlapon a közzétételi listákon meghatározott közérdekű adatokon kívül elektronikusan közzétehetőek más közérdekű és közérdekből nyilvános adatok is.
Az elektronikus közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője gondoskodik a 37. §-ban meghatározott közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről, az adatközlőnek való megküldéséről. A megküldött adatok elektronikus közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért, hitelességéért és az adatok frissítéséért az adatközlő felel. Az adatfelelős az (1) bekezdés szerinti, az adatközlő a (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésének részletes szabályait belső szabályzatban állapítja meg. Az elektronikusan közzétett adatok – ha e törvény vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – a honlapról nem távolíthatóak el. A szerv megszűnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli. A meghatározott közzétételi listákban szereplő adatok közzététele nem érinti az adott szervnek a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos, más jogszabályban meghatározott kötelezettségeit.
Az adatfelelős gondoskodik a kezelésében lévő, közérdekű adatot tartalmazó honlapok, adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatainak a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszternek történő továbbításáról és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséről, valamint felel az egységes közadatkereső rendszerbe továbbított közérdekű adatok tartalmáért és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséért is. A közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzékének fenntartása, valamint az egységes közadatkereső rendszerhez való csatlakozás nem mentesíti az adatfelelőst az elektronikus közzététel kötelezettsége alól. A közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési szervek (a továbbiakban: a felületen közzétételre kötelezettek) a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a Kormány rendeletében kijelölt szerv által üzemeltetett és a 33. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően bárki számára hozzáférhető – a gépi olvashatóságot, a csoportos letöltést, az adatok csoportosítását, kereshetőségét, kivonatolását és összehasonlíthatóságát is lehetővé tevő – Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén (a továbbiakban: felület) kéthavi rendszerességgel, a közzétételt követő legalább tíz évig elérhető módon, a (3) bekezdés szerinti bontásban közzéteszik. (2) A felületen közzétételre kötelezettek a felületen az ötmillió forintot meghaladó, az általuk hazai vagy európai uniós forrásból megvalósulóan a) nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások – kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond –,
b) árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések – kivéve a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések –, c) nem alapfeladataik ellátására – így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre – fordított kifizetések adatait teszik közzé. (3) A (2) bekezdés szerinti adatokat a felületen közzétételre kötelezettek – a felhasznált hazai és európai uniós forrás arányának feltüntetése mellett – az alábbi bontásban teszik közzé:
a) a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben
aa) a szerződés megnevezése (típusa), a kedvezményezett neve – nem természetes személy esetén az e személy megnevezése, székhelye –, adószáma, a támogatás tárgya, és a támogatási program megvalósítási helye, kezdő és záró, illetve – amennyiben megtörtént – a kifizetés időpontja, a támogatás összege és pénzneme, valamint
ab) a 2. mellékletben meghatározott, az Európai Unió kötelező jogi aktusa hatálya alá tartozó állami támogatás esetén – az aa) alponton túlmenően – a kedvezményezett besorolása, a támogatás felhasználásával érintett tevékenység szakágazati besorolása (ha nem azonosítható ilyen tevékenység, a kedvezményezett főtevékenységének szakágazati besorolása), a támogatás formájának megjelölése, odaítélésének napja, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelet szerinti támogatási kategória megjelölése, a támogatás európai bizottsági hivatkozási száma,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben
ba) a szerződés megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő fél vagy felek neve – nem természetes személy esetén az e személy megnevezése, székhelye –, adószáma, a szerződés tárgya és értéke, a szerződés teljesítésének helye, kezdő időpontja, határozott időtartam esetében annak záró időpontja, valamint
bb) közbeszerzés vagy beszerzési eljárás esetén – a ba) alponton túlmenően – az ajánlattevő (ajánlattevők) neve, a Kbt. szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben rögzített, az eljárás egyedi azonosítója (EKR azonosító) az arra mutató hivatkozással együtt, a nevesített alvállalkozó (alvállalkozók) neve, illetve – amennyiben annak díja meghatározott – annak összege (összegei), valamint annak megjelölése, ha a közbeszerzés vagy beszerzés – beleértve a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt meg nem haladó értékű beszerzéseket is – részben vagy egészben európai uniós forrás felhasználásával valósul meg.
(4) A (2) bekezdés b) pontja tekintetében a szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

A 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet alapján a közzétételre kötelezett a jegyzéket úgy alakítja ki, hogy a jegyzék az 1. melléklet szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozik azokra. A rendelet hatálya az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 33. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott szervekre (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szervek) terjed ki, kivéve azon országos vagy térségi feladatot ellátó közoktatási intézményeket, amelyek az Infotv. szerinti közzétételi kötelezettségüknek az Infotv. 33. §-ának (4) bekezdésében foglalt módon tesznek eleget.
A rendelet meghatározza a közzétételi listák szerinti adatok közzétételének szerkezetére és az összefüggő tárgyú közzétett adatokat egybefoglaló tartalmi egységekre (a továbbiakban: közzétételi egység) vonatkozó előírásokat. A közzétételre szolgáló honlap megnyitásakor megjelenő oldalon az adatközlő köteles elhelyezni a közzétételi listák által előírt adatokat tartalmazó jegyzékre vagy felületre (a továbbiakban: jegyzékre) mutató hivatkozást. A hivatkozást jól látható módon kell elhelyezni, „Közérdekű adatok” elnevezéssel, továbbá fel kell tüntetni az egységes közadatkereső rendszerre, a központi elektronikus jegyzékre mutató hivatkozást is. Az adatközlő a jegyzéket úgy alakítja ki, hogy a jegyzék az 1. melléklet szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozik azokra. Amennyiben az adatközlő más adatfelelőstől származó adatot tesz közzé, a jegyzéket adatfelelősönkénti tagolásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint kell kialakítani. Az adott szerv vonatkozásában értelmezhetetlen közzétételi egységeket is fel kell tüntetni, de a pontos tájékoztatás érdekében jelezni kell, hogy az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. Az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységek kialakítása során legalább a 2. melléklet szerinti közzétételi egységeket kell létrehozni, és nem lehet a 2. melléklet szerint eltérő közzétételi egységhez sorolt adatokat azonos közzétételi egységben elhelyezni. A (2) bekezdésben és a közzétételi lista által meghatározott keretek között a közzétételi egységet előállító adatfelelős vagy - az egymás közti feladatmegosztástól függően - adatközlő az áttekinthetőség szempontját figyelembe véve maga határozza meg, hogy az egyes közzétételi egységekhez tartozó adatokat hány önálló adatállományban jeleníti meg. A közzétételi egységekben fel kell tüntetni: a) a legutóbbi módosítás idejét, b) ha a közzétételi egység korábbi állapota archív állományba került, az annak elérését biztosító hivatkozást, c) archív állományba helyezett közzétételi egység esetén a külön jogszabályban foglaltakat. Ha az adatközlő a közzétételi listák szerinti adatokat az e rendeletben meghatározottaktól eltérő módon is közzéteszi, biztosítania kell az e rendelet szerinti és az eltérő módon közzétett adatok teljes egyezőségét.

A jegyzék 2. § (2) bekezdése szerinti tagolása
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
1.3 Gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok
1.5 Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
1.7 Költségvetési szervek
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.2 Költségvetések, beszámolók
3.3 Működés
A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben
1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Hivatalos név (teljes név)
2. Székhely
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
6. Központi elektronikus levélcím A közvetlen elérés biztosításával.
7. A honlap URL-je
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.
10. Az ügyfélfogadás rendje Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Elérést biztosítva a szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentumokhoz.
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Szervezeti egységenként felsorolásszerűen.
Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) A szerv által alapított költségvetési szerv adatait külön közzétételi egységben kell közzétenni.
Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je A honlap közvetlen elérésének biztosításával.
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe A honlap és az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.7. Költségvetési szervek
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és biztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok elérhetőségének biztosításával.
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Az általános közzétételi listában csak az adatokat tartalmazó jegyzéket kell közzétenni, azonban a közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kell készíteni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján.
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Több helyszín esetén ülésenkénti bontásban.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Az ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Ülésenkénti bontásban.
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Ülésenkénti bontásban; a döntések elérhetőségének biztosításával.
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása A döntések elérhetőségének biztosításával.
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Döntésenkénti bontásban.
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Koncepciónkénti, illetve jogszabály-tervezetenkénti bontásban.
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes előterjesztésről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól A nyilvánvalóan alaptalan észrevételek esetén az elutasítás indokairól nem kell összefoglalót készíteni.
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista A közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista A közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével.
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Időrendben.
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Évenkénti bontásban.
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Beszámolónként.
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói Beszámolónként.
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
II. Közzétételi egység: Támogatások
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
III. Közzétételi egység: Szerződések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.

Adatigénylés

Kérem, szíveskedjen megismerhetővé tenni a kötelezően közzéteendő közérdekű adatait, melyeket internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen tesz hozzáférhetővé jelen, 2023. július 31-i közadatigénylésre 2023. augusztus 1-én vagy azt követően, a legutóbbi módosítás 2023. augusztus 1-i vagy azt követő dátumával együtt, a
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet alapján úgy, hogy a jegyzék az 1. melléklet szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozik azokra, és az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó, legalább a 2. melléklet szerinti közadatokat.

Segítő együttműködését előre köszönöm.

Üdvözlettel:

Kiss László

NAIH Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Tisztelt NAIH Ügyfélszolgálat!

Kérésére pontosítást küldök.

Az alábbiak például nem felelnek meg teljesen a normának, így a normának megfelelő közadatokat igényelem.

NAIH: "Közérdekű adatok II. 6." (hiányok):
 "Nyilvántartás megnevezéseés annak céljaA nyilvántartás vezetését elrendelőjogszabály (jogalap)Adatok megőrzésénekidőtartamaÉrintettek köre Formátum Adatok forrása  

  " (név) (adatkezelés célja) 2019. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Küt)89. §Küt. 89. § (5) közszolgálatijogviszony megszűnésétvagy megszüntetésétkövetően 50 évig tároljafoglalkoztatott ésmunkáltatójaSzemélyi anyag (adatkezelés célja) Küt 91. § Küt. 91. § (4) a személyianyagot - kivéve, amelyet afogadó különleges jogállásúszervnek átadtak - ajogviszony megszűnésétőlszámított 50 évig meg kellőrizni.a közszolgálatijogviszonybanfoglalkoztatottakeredeti,papír alapúa közszolgálatijogviszonybanfoglalkoztatott ésmunkáltatója"  
  "A Hatóság, mint adatkezelőadatkezelésitevékenységeineknyilvántartásaÁltalános adatvédelmi rendelet 30. cikk (1)bek.folyamatos, személyesadatot nem tartalmaznincs érintett (az érintettek köre) írásban(elektronikusan)GDPR 30.cikk (3)bekezdésHatóság "   (  gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei )

Törvényi előírás:II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Rendeleti részletszabályok:
IV.    Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai A) Adat megnevezése B) Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Az általános közzétételi listában csak az adatokat tartalmazó jegyzéket kell közzétenni, azonban a közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kell készíteni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján. 2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái   3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja   4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

NAIH:  "Közérdekű adatok II. 6." 
"2.4 Közzétételi egység tárgya Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, jogorvoslati határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) illetékességi területe Magyarország területe.  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatója a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesítésével összefüggő eljárásairól A Hatóság eljárásai: https://naih.hu/hatosag-eljarasai A Hatóság eljárásai A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatója a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesítésével összefüggő eljárásairól A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű[1] és a közérdekből nyilvános[2] adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése, továbbá a személyes adatok Európai Unión belüli szabad áramlásának elősegítése. A Hatóság ellátja továbbá az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban, így különösen az általános adatvédelmi rendeletben[3] a tagállami felügyeleti hatóság részére megállapított, továbbá az Infotv.-ben meghatározott egyéb feladatokat az ott meghatározottak szerint. A Hatóság hatáskörében[4]  többféle eljárást folytathat le, amelyeket az érintett[5]  vagy az adatkezelő[6] vagy más személy kezdeményezésére indíthat. Az alábbiakban ezekről az eljárásokról tájékozódhat. A Hatóság adatkezelésével összefüggő érintetti joggyakorlásról itt, a Hatóság működésével összefüggő esetleges panaszairól pedig itt tájékozódhat.[1]Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret. Nem esik a személyes adat fogalma alá. Ilyennek tekinthető különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.[2]A közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.[3] A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és a tanácsi rendeletben (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet).[4] A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése, továbbá a személyes adatok Európai Unión belüli szabad áramlásának elősegítése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (2)-(2a) bekezdéseiben, valamint az általános adatvédelmi rendeletben a tagállami felügyeleti hatóság számára meghatározottak szerint.[5]Infotv: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
    GDPR: az azonosított vagy azonosítható természetes személy[6] GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;Infotv.: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely jogszabályban meghatározott keretek között önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Közös adatkezelőnek minősül, ha az adatkezelő egy vagy több másik adatkezelővel az adatkezelési műveleteket közösen határozza meg és hajtja végre vagy végrehajtatja az adatfeldolgozóval."
Törvényi előírás:
II.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Rendeleti részletszabályok:II.    Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok A) Adat megnevezése B) Megjegyzés 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva. 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe   3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása   4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege   5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás   6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő   7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő   8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával. 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával. 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával. További jogszabályok, melyeknek nem teljesen felel meg a NAIH közzététele:4. § A közzétételi egységekben fel kell tüntetni: a) a legutóbbi módosítás idejét, b) ha a közzétételi egység korábbi állapota archív állományba került, az annak elérését biztosító hivatkozást, c) archív állományba helyezett közzétételi egység esetén a külön jogszabályban foglaltakat.30. cikk Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása(1) Minden adatkezelő és - ha van ilyen - az adatkezelő képviselője a felelősségébe tartozóanvégzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következőinformációkat tartalmazza:a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint - ha van ilyen - a közös adatkezelőnek, azadatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;b) az adatkezelés céljai;c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve aharmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történőtovábbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezetazonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetébena megfelelő garanciák leírása;f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;g) ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általánosleírása.(2) Minden adatfeldolgozó és - ha van ilyen - az adatfeldolgozó képviselője nyilvántartást vezet azadatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról; a nyilvántartás akövetkező információkat tartalmazza:a) az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő neveés elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá - ha van ilyen -az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neveés elérhetőségei;b) az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;c) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történőtovábbítása, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a 49.cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciákleírása;d) ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általánosleírása.(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az elektronikusformátumot is.(4) Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, valamint - ha van ilyen - az adatkezelő vagy azadatfeldolgozó képviselője megkeresés alapján a felügyeleti hatóság részére rendelkezésére bocsátjaa nyilvántartást.(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettségek nem vonatkoznak a 250 főnél kevesebbszemélyt foglalkoztató vállalkozásra vagy szervezetre, kivéve, ha az általa végzett adatkezelés azérintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, ha az adatkezelés nemalkalmi jellegű, vagy ha az adatkezelés kiterjed a személyes adatok 9. cikk (1) bekezdésében említettkülönleges kategóriáinak vagy a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatoknak a kezelésére. 
57. cikk(2) A felügyeleti hatóság megkönnyíti az (1) bekezdés f) pontjában említett panasz benyújtásátpéldául olyan intézkedésekkel, hogy elektronikus úton is kitölthető panasz benyújtására szolgálóformanyomtatványt hoz létre, nem zárva ki azonban más kommunikációs eszközök alkalmazását sem. (1)  f) kezeli az érintett vagy valamely szerv, szervezet vagy egyesület által a 80. cikkel összhangban benyújtott panaszokat, a panasz tárgyát a szükséges mértékben kivizsgálja, továbbá észszerű határidőn belül tájékoztatja a panaszost a vizsgálattal kapcsolatos fejleményekről és eredményekről, különösen, ha további vizsgálat vagy egy másik felügyeleti hatósággal való együttműködés válik szükségessé;

  57. cikk Feladatok(1) Az e rendeletben meghatározott egyéb feladatok sérelme nélkül, a felügyeleti hatóság a sajátterületén ellátja a következő feladatokat:a) nyomon követi és kikényszeríti e rendelet alkalmazását;b) elősegíti a nyilvánosság figyelmének felkeltését és az ismeretek terjesztését a személyes adatokkezelésével összefüggő kockázatok, szabályok, garanciák és jogok vonatkozásában. Különösfigyelmet fordít a kifejezetten gyermekekre irányuló tevékenységekre;c) a tagállami joggal összhangban tanácsot ad a nemzeti parlamentnek, a kormánynak és másintézményeknek és szerveknek a természetes személyek jogainak és szabadságainak a személyesadataik kezelése tekintetében történő védelmével kapcsolatos jogalkotási és közigazgatásiintézkedésekről;d) felhívja az adatkezelők és az adatfeldolgozók figyelmét az e rendelet szerinti kötelezettségeikre;e) kérelemre tájékoztatást ad bármely érintettnek az e rendelet alapján őt megillető jogokgyakorlásával kapcsolatban, és e célból adott esetben együttműködik más tagállamok felügyeletihatóságaival;f) kezeli az érintett vagy valamely szerv, szervezet vagy egyesület által a 80. cikkel összhangbanbenyújtott panaszokat, a panasz tárgyát a szükséges mértékben kivizsgálja, továbbá észszerűhatáridőn belül tájékoztatja a panaszost a vizsgálattal kapcsolatos fejleményekről és eredményekről,különösen, ha további vizsgálat vagy egy másik felügyeleti hatósággal való együttműködés válikszükségessé;g) együttműködik más felügyeleti hatóságokkal, ideértve az információcserét és a kölcsönössegítségnyújtást is, e rendelet egységes alkalmazásának és érvényesítésének biztosítása érdekében;h) vizsgálatot folytat e rendelet alkalmazásával kapcsolatban, akár más felügyeleti hatóságtól vagymás közhatalmi szervtől kapott információ alapján;i) figyelemmel kíséri a személyes adatok védelmére kiható jelentősebb fejleményeket, különösenaz információs és kommunikációs technológiák, valamint a kereskedelmi gyakorlatok fejlődését;j) megállapítja a 28. cikk (8) bekezdésében és a 46. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említettáltalános szerződési feltételeket;k) a 35. cikk (4) bekezdésének megfelelően jegyzéket állít össze és az adatvédelmi hatásvizsgálatravonatkozó kötelezettséggel kapcsolatban vezeti azt;l) tanácsot ad a 36. cikk (2) bekezdésében említett adatkezelési műveletekkel kapcsolatban;m) ösztönzi a 40. cikk (1) bekezdése szerinti magatartási kódex kidolgozását, valamint a 40. cikk(5) bekezdésével összhangban véleményezi, illetve jóváhagyja a megfelelő garanciákat kínáló ilyenmagatartási kódexeket;n) ösztönzi a 42. cikk (1) bekezdése szerinti az adatvédelmi tanúsítási mechanizmusok, valamintadatvédelmi bélyegzők, illetve jelölések létrehozását, és a 42. cikk (5) bekezdésének megfelelőenjóváhagyja a tanúsítási szempontokat;o) adott esetben rendszeres időközönként felülvizsgálja a 42. cikk (7) bekezdésének megfelelőenkiadott tanúsítványokat;p) meghatározza és közzéteszi a magatartási kódexnek való megfelelést ellenőrző 41. cikk szerintiszervezet és a 43. cikk szerinti tanúsító szervezet akkreditációjára vonatkozó követelményeket;q) elvégzi a magatartási kódexnek való megfelelést ellenőrző, a 41. cikk szerinti szervezet és a 43.cikk szerinti tanúsító szervezet akkreditációját;r) engedélyezi a 46. cikk (3) bekezdésében említett szerződéses feltételeket és rendelkezéseket;s) jóváhagyja a 47. cikk szerinti kötelező erejű vállalati szabályokat;t) hozzájárul a Testület tevékenységeihez;u) belső nyilvántartást vezet e rendelet megsértéséről és az 58. cikk (2) bekezdése szerint meghozottintézkedésekről; ésv) a személyes adatok védelméhez kapcsolódó minden más feladatot ellát.(2) A felügyeleti hatóság megkönnyíti az (1) bekezdés f) pontjában említett panasz benyújtásátpéldául olyan intézkedésekkel, hogy elektronikus úton is kitölthető panasz benyújtására szolgálóformanyomtatványt hoz létre, nem zárva ki azonban más kommunikációs eszközök alkalmazását sem.(3) A felügyeleti hatóság úgy látja el feladatait, hogy az az érintett és adott esetben az adatvédelmitisztviselő számára térítésmentes legyen.(4) Ha a kérelmek egyértelműen megalapozatlanok vagy - különösen ismétlődő jellegük miatt -túlzók, a felügyeleti hatóság észszerű, az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel, vagymegtagadhatja, hogy eljárjon a kérelemmel kapcsolatban. Annak bizonyítása, hogy a kérelemegyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, a felügyeleti hatóságot terheli.   

80. cikk Az érintettek képviselete(1) Az érintett jogosult arra, hogy panaszának a nevében történő benyújtásával, a 77., 78. és 79.cikkben említett jogoknak a nevében való gyakorlásával, valamint - ha a tagállam joga ezt lehetővéteszi - a 82. cikkben említett kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével olyan nonprofitjellegű szervet, szervezetet vagy egyesületet bízzon meg, amelyet valamely tagállam jogánakmegfelelően hoztak létre, és amelynek az alapszabályában rögzített céljai a közérdeket szolgálják, ésamely az érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik vonatkozásában biztosítottvédelme területén tevékenykedik.(2) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az adott tagállamban az e cikk (1) bekezdésébenemlített bármely szerv, szervezet vagy egyesület - az érintettől kapott megbízástól függetlenül -jogosult legyen arra, hogy a 77. cikk alapján eljárni jogosult felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtsonbe, valamint hogy gyakorolja a 78. és 79. cikkben említett jogokat, ha megítélése szerint az érintettszemélyes adatainak kezelése következtében megsértették az érintett e rendelet szerinti jogait. 77. cikkA felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog(1) Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosultarra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, amunkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az érintett megítélése szerinta rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.(2) Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet apanasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a 78. cikkalapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

Üdvözlettel:

Kiss László

NAIH Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése