Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Hatóság autonóm államigazgatási szerv. A Hatóság feladata a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.
A Hatóság független, csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, a feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el.
A Hatóság számára feladatot csak törvény állapíthat meg.
Ha hatósági eljárás megindítása e törvény szerint nem kötelező, a Hatóság hivatalból vizsgálatot indíthat.
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) a Hatóságnál a tankerületi központok közérdekből nyilvános adatai megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése tárgyában hivatalból indított eljárások számát és az eljárás megindításának idejét összesen és tankerületenként a tankerületek fennállása kezdetétől az adatigénylés teljesítéséig terjedően elektronikus másolatban,

2.) a Hatóságnál a tankerületi központok közérdekből nyilvános adatai megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése tárgyában bejelentésre indított eljárások számát és az eljárás megindításának idejét összesen és tankerületenként a tankerületek fennállása kezdetétől az adatigénylés teljesítéséig terjedően elektronikus másolatban,

3.) a Hatóságnál tankerületi központok közérdekű adatai megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése tárgyában hivatalból indított eljárások számát és az eljárás megindításának idejét összesen és tankerületenként a tankerületek fennállása kezdetétől az adatigénylés teljesítéséig terjedően elektronikus másolatban,

4.) a Hatóságnál tankerületi központok közérdekű adatai megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése tárgyában bejelentésre indított eljárások számát és az eljárás megindításának idejét összesen és tankerületenként a tankerületek fennállása kezdetétől az adatigénylés teljesítéséig terjedően elektronikus másolatban.

5.) a Hatóság fenti, saját eljárásairól szóló, bármilyen formában kezelt, minden közzétett információt, tájékoztatást a tankerületek fennállása kezdetétől az adatigénylés teljesítéséig terjedő időszakra vonatkozóan elektronikus másolatban.

Felhívom figyelmét arra, hogy nem hivatkozásban, hanem elektronikus másolatban, részleteiben is kimásolható - azaz nem kép formátumú - elektronikus másolatban kérem a közfeladata végzésének igényelt adatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 20.

Üdvözlettel:

Kiss László

Naih Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése