Dr. Asztalos Dóra

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a T. Innovációs és Technológiai Minisztérium (Támogató) és LTD Future Pharma Kft. (kedvezményezett) között 2022. június hó 7. napján létrejött támogatási szerződést és mellékleteit, mely szerint a Támogató ITM-618-000664-1/2021. számú döntése alapján a Támogató egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt(ott) a Kedvezményezettnek;

- illetve a fenti támogatási szerződéshez kapcsolódó további nyilvános, elszámoláshoz kapcsolódó iratokat (pl. a döntés alapján kifizetett összegek, stb.).

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 197. § alapján "A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 36. Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai alcím, 3. Kormányzati szakpolitikák jogcímcsoport, 1. Kormányzati szakpolitikai feladatok, valamint nemzetgazdasági szakpolitikát támogató feladatok feladat, 1. Kormányzati szakpolitikai feladatok részfeladat kapcsán ellátott feladatok, megkötött szerződések és folyamatban levő közbeszerzési eljárások kapcsán 2022. november 22. napjával a Technológiai és Ipari Minisztérium jogutódja a Miniszterelnöki Kabinetiroda."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 9.

Üdvözlettel:

Dr. Asztalos Dóra

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

 

 

dr. Asztalos
Dóra                                                                  
Ikt.: JHÁT-PDF/269/2023.

részére                                                                                  
Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

- a T. Innovációs és Technológiai Minisztérium (Támogató) és LTD Future
Pharma Kft. (kedvezményezett) között 2022. június hó 7. napján létrejött
támogatási szerződést és mellékleteit, mely szerint a Támogató
ITM-618-000664-1/2021. számú döntése alapján a Támogató egyszeri, vissza
nem térítendő támogatást nyújt(ott) a Kedvezményezettnek;

 

- illetve a fenti támogatási szerződéshez kapcsolódó további nyilvános,
elszámoláshoz kapcsolódó iratokat (pl. a döntés alapján kifizetett
összegek, stb.).

 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 197. §  alapján "A Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XVII.
Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 36. Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
alcím, 3. Kormányzati szakpolitikák jogcímcsoport, 1. Kormányzati
szakpolitikai feladatok, valamint nemzetgazdasági szakpolitikát támogató
feladatok feladat, 1. Kormányzati szakpolitikai feladatok részfeladat
kapcsán ellátott feladatok, megkötött szerződések és folyamatban levő
közbeszerzési eljárások kapcsán 2022. november 22. napjával a Technológiai
és Ipari Minisztérium jogutódja a Miniszterelnöki Kabinetiroda."

 

A kért adatok tekintetében a Miniszterelnökség nem minősül az Infotv.
3.§-ának 9. pontja szerinti adatkezelőnek.

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

                                                                  
Tisztelettel:

 

 

                                                                                                           Miniszterelnökség

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!