Támogatási szerződés igénylése

Dr. Asztalos Dóra made this Közérdekűadat request to Miniszterelnöki Kabinetiroda

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Miniszterelnöki Kabinetiroda nem kapta meg a kért információt.

Dr. Asztalos Dóra

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a T. Innovációs és Technológiai Minisztérium (Támogató) és LTD Future Pharma Kft. (kedvezményezett) között 2022. június hó 7. napján létrejött támogatási szerződést és mellékleteit, mely szerint a Támogató ITM-618-000664-1/2021. számú döntése alapján a Támogató egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt(ott) a Kedvezményezettnek;

- illetve a fenti támogatási szerződéshez kapcsolódó további nyilvános, elszámoláshoz kapcsolódó iratokat (pl. a döntés alapján kifizetett összegek, stb.).

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 197. § alapján "A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 36. Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai alcím, 3. Kormányzati szakpolitikák jogcímcsoport, 1. Kormányzati szakpolitikai feladatok, valamint nemzetgazdasági szakpolitikát támogató feladatok feladat, 1. Kormányzati szakpolitikai feladatok részfeladat kapcsán ellátott feladatok, megkötött szerződések és folyamatban levő közbeszerzési eljárások kapcsán 2022. november 22. napjával a Technológiai és Ipari Minisztérium jogutódja a Miniszterelnöki Kabinetiroda."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 9.

Üdvözlettel:

Dr. Asztalos Dóra

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/36/2 (2023)

 

Dr. Asztalos Dóra

[2][FOI #22422 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

2023. május 9-én érkezett levelében az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

- a T. Innovációs és Technológiai Minisztérium (Támogató) és LTD Future
Pharma Kft. (kedvezményezett) között 2022. június hó 7. napján létrejött
támogatási szerződést és mellékleteit, mely szerint a Támogató
ITM-618-000664-1/2021. számú döntése alapján a Támogató egyszeri, vissza
nem térítendő támogatást nyújt(ott) a Kedvezményezettnek;

 

- illetve a fenti támogatási szerződéshez kapcsolódó további nyilvános,
elszámoláshoz kapcsolódó iratokat (pl. a döntés alapján kifizetett
összegek, stb.).

 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 197. §  alapján "A Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XVII.
Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 36. Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
alcím, 3. Kormányzati szakpolitikák jogcímcsoport, 1. Kormányzati
szakpolitikai feladatok, valamint nemzetgazdasági szakpolitikát támogató
feladatok feladat, 1. Kormányzati szakpolitikai feladatok részfeladat
kapcsán ellátott feladatok, megkötött szerződések és folyamatban levő
közbeszerzési eljárások kapcsán 2022. november 22. napjával a Technológiai
és Ipari Minisztérium jogutódja a Miniszterelnöki Kabinetiroda."”

 

Tájékoztatjuk, hogy a kért adatok tekintetében a Miniszterelnöki
Kabinetiroda az Infotv. 3. § 9. pontja alapján nem minősül adatkezelőnek.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése