Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Renner György, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2011-től 2021-ig összesen mekkora összeget fordítottak támogatásra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 1.

Üdvözlettel:
Renner György

tamogatas, Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

Tisztelt Adatigénylő! 

 

A kizárólag elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi választ adjuk. 

 

Az adatigénylésében kért adatokat az Ön által kért bontásban nem tartjuk
nyilván. A válaszadással egy új minőségű adat létrehozása történne,
amelyre az Alkotmánybíróság 13/2019. (IV. 8.) AB határozatában foglaltak
alapján az adatkezelő nem köteles. A Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság is számos állásfoglalásában megerősítette,
hogy a közérdekű adatigénylések teljesítése körében közfeladatot ellátó
szervek nem kötelesek – kizárólag az adatigénylés teljesítése érdekében –
új, a rendelkezésre állókhoz képest minőségileg más adatot előállítani.

A 2015-2021 közötti időszakban az 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó
szerződéses adatokat – megfelelve az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 30. § (2) bekezdésének, miszerint „Ha a kért adatot korábban már
elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az
adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.” – megtalálja a
[1]https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/szer...
oldalon. 

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a válasz felülvizsgálata érdekében a Fővárosi
Törvényszéken (1055 Budapest, Markó utca 27., postacím: 1363 Bp. Pf. 16.)
keresettel élhet, vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
postacím: 1363 Bp. Pf. 9.) is fordulhat. 

 

A jogorvoslati eljárás az Infotv. 31. §-án alapul.  

 

2022.07.

 

Üdvözlettel: 

 

Szerencsejáték Service  

Nonprofit Kft. 

 

References

Visible links
1. https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/szer...

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Renner György, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.