Tájékoztató kampányok 2018. március

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések keretében 2018. március 01. és 2018. április 06. között kelt megrendeléseket a médiatervekkel együtt.

Médiaterven szíveskedjenek minden olyan dokumentumot érteni, amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:
- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora költségen
- hány óriásplakáton, citylighton, oszlopreklámon és egyéb felületen jelent meg közterületi hirdetés, mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 6.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

 

2018. április 6-án kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a
Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

 

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Network
360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám
Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések
keretében 2018. március 01. és 2018. április 06. között kelt
megrendeléseket a médiatervekkel együtt.

 

Médiaterven szíveskedjenek minden olyan dokumentumot érteni, amiből
kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:

- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online
felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora
költségen

- hány óriásplakáton, citylighton, oszlopreklámon és egyéb felületen
jelent meg közterületi hirdetés, mekkora költségen, melyik cég(ek)
felületein.”

 

 

A kért dokumentumok vonatkozásában jelezzük, hogy az Infotv. 29. §
alapján, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm.
rendelet alapján adatigénylése teljesítéséért a Miniszterelnöki
Kabinetiroda költségtérítést állapíthat meg.

 

Tájékoztatjuk, hogy adatigénylésének teljesítése a kért adatok
mennyiségére tekintettel, az Miniszterelnöki Kabinetiroda
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár. A költségtérítés összege: 13.200 Ft.
Jelezzük, hogy adatigénylésével kapcsolatban dologi költség nem került
megállapításra.

 

A fentiekre tekintettel kérjük szíves visszajelzését, hogy igénylését
fenntartja-e. Amennyiben igen, a költségtérítés megfizetéséhez kapcsolódó
számla kiállítása céljából – az Infotv. 28. § (2) bekezdése alapján –
kérjük, szíveskedjen a csatolt dokumentum szerinti adatait az
[Miniszterelnöki Kabinetiroda request email] e-mail címre megküldeni.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján adatigénylését
a költségtérítés megfizetését követően áll módunkban teljesíteni.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

 

Budapest, 2018. április 20.

 

 

Tisztelettel,

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Adatigénylésünket fenntartjuk, kérjük teljesítését.
2018. 04. 20-án a költségtérítést átutaltuk, a formanyomtatványt kitöltöttük és elküldtük privát email-ben.

Üdvözlettel:
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az adatigénylésünk teljesítésére rendelkezésükre álló határidő lejárt. Kérjük, szíveskedjenek teljesíteni törvényi kötelezettségüket, és a kért adatokat mielőbb megküldeni részünkre.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

4 Attachments

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

2018. április 6-án kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Network 360 Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel (Egyesült Reklám Konzorcium), valamint a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel és a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések keretében 2018. március 01. és 2018. április 06. között kelt megrendeléseket a médiatervekkel együtt.

Médiaterven szíveskedjenek minden olyan dokumentumot érteni, amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:

- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora költségen

- hány óriásplakáton, citylighton, oszlopreklámon és egyéb felületen jelent meg közterületi hirdetés, mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.”

Kérésének megfelelően leveleink csatolmányaként az alábbi dokumentumok kerülnek megküldésre:

MK_KOM_ÁT_30_8 (2018) megrendelő
MK_KOM_ÁT_30_12 (2018) megrendelő
MK_PÜ_2_39 (2018) médiaterv_sajtó
MK_PÜ_2_40 (2018) megrendelő_sajtó
MK_PÜ_2_48 (2018) médiaterv_sajtó
MK_PÜ_2_49 (2018) megrendelő_sajtó
MK_PÜ_2_50 (2018) médiaterv_sajtó
MK_PÜ_2_51 (2018) megrendelő_sajtó
MK_PÜ_2_54 (2018) médiaterv_sajtó
MK_PÜ_2_55 (2018) megrendelő_sajtó
MK_PÜ_2_60 (2018) megrendelő
MK_PÜ_2_62 (2018) megrendelő
MK_PÜ_29_44 (2018) megrendelő
MK_PÜ_29_56 (2018) médiaterv_TV
MK_PÜ_29_57 (2018) megrendelő_TV
MK_PÜ_29_59 (2018) megrendelő
MK_PÜ_65_39 (2018) médiaterv_sajtó
MK_PÜ_65_40 (2018) megrendelő_sajtó
MK_PÜ_65_45 (2018) médiaterv_sajtó
MK_PÜ_65_46 (2018) megrendelő_sajtó
MK_PÜ_65_47 (2018) médiaterv_sajtó
MK_PÜ_65_48 (2018) megrendelő_sajtó
MK_PÜ_65_49 (2018) médiaterv_ingyenes TV
MK_PÜ_65_50 (2018) megrendelő_kreatív +TV
MK_PÜ_96_2 (2018) médiaterv_TV
MK_PÜ_96_3 (2018) megrendelő_TV
MK_PÜ_96_5 (2018) megrendelő
MK_PÜ_96_6 (2018) médiaterv_sajtó, online, rádió, tv, közterület
MK_PÜ_96_7 (2018) megrendelő_sajtó, online, rádió, tv, közterület

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt e-mail címre küldjük meg.

Jogorvoslati tájékoztató
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2018. május 10.

Tisztelettel,

Miniszterelnöki Kabinetiroda

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

4 Attachments

[Subject only] Válasz adatigénylésre

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

4 Attachments

[Subject only] Válasz adatigénylésre

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

4 Attachments

[Subject only] Válasz adatigénylésre

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

4 Attachments

[Subject only] Válasz adatigénylésre

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

4 Attachments

[Subject only] Válasz adatigénylésre

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

4 Attachments

[Subject only] Válasz adatigénylésre

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

2 Attachments

[Subject only] Válasz adatigénylésre

idézett részek megjelenítése