Tahitótfalu Orgonaliget bölcsőde által biztosított alapellátás költségtérítésének megállapítása

Tóth Levente made this Közérdekűadat request to Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Az önkormányzat hány forint/fő állami támogatást kap a bölcsődei
alapellátásban részesített gyermekek után?
- Az önkormányzat milyen jogszabályok alapján határozott a szülők által
fizetendő térítési díjakról?
- A térítési díjak milyen költségelemekből tevődnek össze?
- Kérjük a megállapított térítési összegek részletes bemutatását
- A bölcsődei gyermek étkeztetés díjának megállapításakor milyen normatívát
alkalmaznak?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 28.

Üdvözlettel:

Tóth Levente

Tahitótfalu Jegyző, Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Tóth Levente!

 

A Tahitótfalu Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címzett,
„Közérdekű adatigénylés – Tahitótfalu Orgonaliget bölcsőde által
biztosított alapellátás költségtérítésének megállapítása” tárgyában
küldött megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom.

 

 1. Az önkormányazt hány forint/fő állami támogatást kap a bölcsődei
alapellátásban részesített gyerekek után?

 

A bölcsőde finanszírozásáról a Magyarország központi költségvetéséről
szóló 2011. évi XC. törvény 2. számú mellékletének 41, 42, illetőleg a 43.
pontja rendelkezik. A finanszírozási összeg nem gyermeklétszám lapján
kerül meghatározásra, ezért a kérdésre csak egy lezárt költségvetési évet
követően tudunk pontos adatokkal válaszolni.

 

 2. Az önkormányzat milyen jogszabályok alapján határozott a szülők által
fizetendő térítési díjakról?

 

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi XC. törvény 1997.
évi XXXI. tv.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI.
törvény 21./A és 21/B §.

 

 3. A térítési díjak milyen költségelemekből tevődnek össze?

 

Bérköltség és dologi kiadások.

 

 4. Kérjük a megállapított térítési összegek részletes bemutatását.

 

Bölcsődei személyi térítési díj 2022 évben:

 

Kiadások:

Bér:                                25.000.000.-

Üzemeltetési anyag            600.000.-

telefon/internet                   100.000.-

Egyéb szolgáltatások          800.000.-

Rezsi                                 1.000.000.-

Összesen:                        27.500.000.-

 

Bevételek:

normatíva                     13.340.000.-  (2 felsőfokú végzettsége:
5.100.000.-/év, 7 középfokú végzettsége 4.260.000.-/év)

 

Különbözet: 14.160.000.-

 

1 gyermek napi térítési díja: 14.160.000.-/ 120 nap/48 fő = 2.458.-, a
kerekítés szabályait alkalmazva 2.460.- FT/nap

 

Tájékoztatjuk, hogy fenti adatok meghatározásánál ugyan a költségvetési
törvényből indultunk ki, azonban mivel a bölcsőde jelenleg még nem működő
intézmény, ezért ezek egyelőre becsült adatok. A munkabér költségeket is
csak becsülni tudtuk, hiszen a díj meghatározásakor még nem tudtunk
konkrét személyekkel számolni. A rezsi esetében sem tudtunk még akkor az
áremelkedéssel kalkulálni. Egy újonnan induló intézmény esetében még
nagyon sok a bizonytalan tényező e tekintetben, tehát, amikor majd a
bölcsőde működése ténylegesen beindul és novemberben fel tudjuk venni a
megalapozó pénzügyi felmérésbe, akkor tudunk pontosabb számot és
amennyiben korrekcióra lesz szükség, akkor azt az önkormányzati rendelet
módosításával tudjuk megtenni.

 

 5. A bölcsődei gyermekétkeztetés díjának megállapításakor milyen
normatívát alkalmaznak?

 

Amennyiben az alapanyagnormára vonatkozik a kérdés, úgy az élelmezésvezető
által, az élelmezési program segítségével, jogszabályi előírásoknak
megfelelő normatíva kerül megállapításra. A recepteket jogszabályi
előírásoknak megfelelő tápanyag összetétellel kell elkészteni, így a norma
visszaszámolva egy főre ezek alapján kerül megállapításra.

 

 

Tisztelettel:

 

                       Miklós Melinda

                                jegyző

     --------------------------------------------------------------

         Tahitótfalui Közös Önkormányzati
Hivatal                              

         2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.

 

        Tel/Fax: 06-26/387-123

       Mobil: 06-30/373-08-95

            

                          

 

       

Bizalmas információ: A jelen e-mailben foglalt információ személyre szóló
és bizalmas, melyet kizárólag a címzett használhat fel. A címzetten kívül,
akinek esetlegesen ezen e-mail a birtokába jut, tartalmát nem használhatja
fel, nem változtathatja meg, nem másolhatja le, illetve semmilyen egyéb
módon nem rendelkezhet vele. Amennyiben nem Ön a címzettje ennek az
üzenetnek, kérjük azonnal értesítse a feladót és szíveskedjen rendszeréből
az üzenetet valamint az ahhoz csatolt dokumentumokat törölni.