Tisztelt Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Önök által biztosított betekintés lehetőséget teremtett arra, hogy kiderüljön, miket kell teljesíteni a Szövetség a Nemzetért Alapítványnak. A szerződésük szerint például a Polgárok háza Facebook-oldalán fel kellene tüntetni, hogy az intézmény főtámogatója a Szerencsejáték Zrt. Ennek azonban a Facebook-oldalon nincsen nyoma. Várható-e, hogy ezen szerződésszegés okán visszakövetelnek a szponzorálttól valamekkora támogatást?

Ugyancsak nincsen nyoma a Polgárok Háza Facebook oldalán annak az 50 bejegyzésnek, melyben jelezni kellene, hogy a program a Szerencsejáték Zrt támogatásával valósul meg. Az önök nyilvántartása szerint ennek a szerződési kötelezettségnek a Polgárok Háza mi módon tesz eleget? Várható-e támogatás megvonás e miatt?

E mellett szeretném megismerni az alábbi szerződéseket. A közelmúltban láttam, hogy az átlátszónak sikerült digitálisan mégis elküldeni egy szerződést, így szeretnék én is inkább ezen lehetőséggel élni és kihagyni a személyes találkozást. EZ különösen indokolt az elszabadult onikron variáns miatt.

Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány

P. Management Kft.

HAVASI Symphonic Kft.

Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány

AEROGLOBE Kft

Szakonyfalu Faluszépítő Egyesület
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 6.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

kozerdekuadat.service, Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

Tisztelt Adatigénylő! 

 

A kizárólag elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

 

Az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt - figyelemmel az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére -  15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Budapest, 2022. január 21.

 

Üdvözlettel:

 

Szerencsejáték Service nonprofit Kft.

 

 

idézett részek megjelenítése

kozerdekuadat.service, Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

Tisztelt Adatigénylő! 

 

A kizárólag elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

A Szövetség a Nemzetért Alapítvány a szponzorációs szerződésben foglaltak
alapján teljesít, egyebekben felhívjuk szíves figyelmét, hogy a
teljesítési határidő 2022. február 28. napjával jár le.

A kért szerződésekkel kapcsolatban jelezzük, hogy azok főbb adatai
elérhetők a
[1]https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/szer...
oldalon.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a válasz felülvizsgálata érdekében a Fővárosi 
Törvényszéken (1055 Budapest, Markó utca 27., postacím: 1363 Bp. Pf. 16.) 
keresettel élhet, vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok 
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
postacím: 1363 Bp. Pf. 9.) is fordulhat.

A jogorvoslati eljárás az Infotv. 31. §-án alapul.

Budapest, 2022. február 05.

Üdvözlettel:

 

 

Szerencsejáték Service nonprofit Kft.

 

idézett részek megjelenítése