Szociális ösztöndíjak odaítélésének körülményei a SZTE-n

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2018/2019-es tanév első félévében hány hallgató igényelt szociális ösztöndíjat/támogatást szakonként, illetve hány fő részesült közülük havi rendszerességű támogatásban, továbbá milyen összegben. Kérem szíveskedjenek megküldeni részemre a szociális ösztöndíj elnyeresének feltételeit és szabályait tartalmazó dokumentumot(kat) is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 22.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgató, Szegedi Tudományegyetem

3 Melléklet

Tisztelt Kovács Ákos!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm a
szociális ösztöndíjak vonatkozásában készített kimutatást, továbbá a
Szegedi Tudományegyetem vonatkozó szabályzatait (az SZTE EHÖK Rendszeres
szociális ösztöndíj igénylésének elektronikus pályázati rendszeréről szóló
szabályzata, valamint a Szegedi Tudományegyetem hallgatói által fizetendő
díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes
támogatásokról szóló szabályzat).

 

Megjegyzés: A táblázat első oszlopa a juttatás összege, amelynek a  2-260.
soraiban a „NULL” megjelölés azt jelenti, hogy nem részesült szociális
támogatásban. Továbbá egy hallgató egyszer jelenik meg a táblázatban,
akiknek pedig több szakja van, azoknak a szakjait vesszővel elválasztva
soroltuk fel a csoportosítás szerint.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése