Szociális bérlakások ügye

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/2011. (11.25.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló egységes szerkezetű önkormányzati rendelete szabályozza többek között a szociális bérlet szabályait.

A rendelet 6.§. (1) pontja alapján szociálisan rászoruló az, akinek az együttköltöző közeli hozzátartozókkal, illetve élettárssal egybeszámított egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, egyedül költöző pályázó esetében a háromszorosát,
Az öregségi nyugdíj 2007.12.31. napja óta 28.500,-Ft vagyis ennek két és félszerese = 71.250,-Ft, míg háromszorosa = 85.500,-Ft.

A rendelet a jövedelmi változások kapcsán a következőket tartalmazza:
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a bérleti szerződés hatályának fennállta alatt évente a szociális bérletre vonatkozó vagyoni és jövedelmi feltételek további fennállását a kezelő felhívására a kézhezvételtől számított 15 napon belül hitelt érdemlően igazolja, valamint a jogosultság megszűnését, valamint az egy főre jutó nettó jövedelmének megváltozását a Kezelőnek haladéktalanul bejelenti, továbbá arról, hogy a rendelet 48. § (2a) bekezdésében foglaltakat elfogadja,

25.§.
(5)Ha a bérlő a határozott idő lejártakor a - megváltozott jövedelmi, szociális, vagyoni helyzetére tekintettel - szociális bérletre nem jogosult, kérelmére a piaci bérletre vonatkozó rendelkezések szerint kell a lakást bérbeadásra felajánlani. Amennyiben a bérlő a lehetőséggel nem kíván élni, úgy a lakást a bérleti szerződés megszűnésekor köteles kiüríteni, ismételt bérbeadásra alkalmas állapotba helyreállítani és az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Előzőek szerint tehát szociális bérlakásra egyedülállóként az jogosult akinek a jövedelme nem haladja meg a 85.500,-Ft-ot, míg együttköltözők esetén az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 71.250,-Ft-ot.

(2a) Amennyiben a bérlő szociális bérletre való jogosultsága a bérleti szerződés hatályának fennállta alatt megszűnik, továbbá ha a kezelő második felhívására sem igazolja hiteit érdemlően a szociális bérletre vonatkozó feltételek fennálltát, úgy az Önkormányzat a fizetendő lakbér havi összegét egyoldalúan, a Bérlő egyidejű értesítése mellett - legfeljebb a piaci bérleti díjnak megfelelő bérleti díj összegére - a változással érintett időszakra módosítani jogosult. A jövedelmi és vagyoni feltételek megváltozásának a rendelkezésre álló adatok alapján igazolható időpontjára tekintettel visszamenőleg köteles a Bérlő megfizetni a piaci bérleti díjnak megfelelő bérleti díjat a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott késedelmi kamattal növelten.

63.§
A jövedelmi helyzet megállapításához a személyi jövedelemadó bevallás alapjául szolgáló adatokat kell figyelembe venni. Az adatszolgáltatási kötelezettség szociális bérlet esetén az együttélő nagykorú hozzátartozó jövedelmére is kiterjed a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (111.27.) Korm. rendelet szerint.

A lakások lakbérének megállapítása is jövedelem függő (48. §.). Négy sáv került megállapításra az egy főre eső jövedelmek tekintetében, melyek a következők:
75.000,-Ft-ig, majd 75.001-100.000,-Ft között, majd 100.001-150.000,-Ft között, majd 150.001,-Ft felett.

Kérdésem: Hogyan lehetséges ezen sávok megállapítása és alkalmazása, ha szociális alapon olyan szociálisan rászorultak bérelhetnek lakást ahol az egyfőre eső jövedelem nem lehet több, mint 71.250,-Ft illetve 85.500,-Ft?

Kérem tájékoztatását, hogy a csepeli bérlakások közül hány darab a piaci, hány darab a költségelvű, hány darab a szolgálati és hány darab a szociális bérlakás?

Kérem a szociális bérlakások csoportosítását darabszám megjelölése mellett a rendelet 48.§. (1) bekezdése szerint a), b), c), d) és e) kategóriákra!

Kérem tájékoztatását, hogy a csepeli bérlakások szociális bérlői közül hány esetben magasabb az egy főre eső jövedelem, mint a rendeletben meghatározott 71.250,-Ft illetve 85.500,-Ft!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. augusztus 31.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

2 Attachments

Tisztelt Asszonyom!

 

Hivatkozással az alábbi megkeresésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

 

Üdvözlettel,

dr. Szeles Gábor megbízásából

 

Babics Enikő

 

Feladó: Erdősi Éva <[1][FOI #15542 email]>
Dátum: 2020. augusztus 31. 21:11:46 CEST
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Budapest XXI. kerület Csepel
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál"
<[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/2011. (11.25.) az
önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló
egységes szerkezetű önkormányzati rendelete szabályozza többek között a
szociális bérlet szabályait.

A rendelet 6.§. (1) pontja alapján szociálisan rászoruló az, akinek az
együttköltöző közeli hozzátartozókkal, illetve élettárssal
egybeszámított egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
egyedül költöző pályázó esetében a háromszorosát,
Az öregségi nyugdíj 2007.12.31. napja óta 28.500,-Ft vagyis ennek két és
félszerese = 71.250,-Ft, míg háromszorosa = 85.500,-Ft.

A rendelet a jövedelmi változások kapcsán a következőket tartalmazza:
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a bérleti szerződés hatályának
fennállta alatt évente a szociális bérletre vonatkozó vagyoni és
jövedelmi feltételek további fennállását a kezelő felhívására a
kézhezvételtől számított 15 napon belül hitelt érdemlően igazolja,
valamint a jogosultság megszűnését, valamint az egy főre jutó nettó
jövedelmének megváltozását a Kezelőnek haladéktalanul bejelenti, továbbá
arról, hogy a rendelet 48. § (2a) bekezdésében foglaltakat elfogadja,

25.§.   
(5)Ha a bérlő a határozott idő lejártakor a - megváltozott jövedelmi,
szociális, vagyoni helyzetére tekintettel - szociális bérletre nem
jogosult, kérelmére a piaci bérletre vonatkozó rendelkezések szerint
kell a lakást bérbeadásra felajánlani. Amennyiben a bérlő a lehetőséggel
nem kíván élni, úgy a lakást a bérleti szerződés megszűnésekor köteles
kiüríteni, ismételt bérbeadásra alkalmas állapotba helyreállítani és az
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Előzőek szerint tehát szociális bérlakásra egyedülállóként az jogosult
akinek a jövedelme nem haladja meg a 85.500,-Ft-ot, míg együttköltözők
esetén az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 71.250,-Ft-ot.

(2a)  Amennyiben a bérlő szociális bérletre való jogosultsága a bérleti
szerződés hatályának fennállta alatt megszűnik, továbbá ha a kezelő
második felhívására sem igazolja hiteit érdemlően a szociális bérletre
vonatkozó feltételek fennálltát, úgy az Önkormányzat a fizetendő lakbér
havi összegét egyoldalúan, a Bérlő egyidejű értesítése mellett -
legfeljebb a piaci bérleti díjnak megfelelő bérleti díj összegére - a
változással érintett időszakra módosítani jogosult. A jövedelmi és
vagyoni feltételek megváltozásának a rendelkezésre álló adatok alapján
igazolható időpontjára tekintettel visszamenőleg köteles a Bérlő
megfizetni a piaci bérleti díjnak megfelelő bérleti díjat a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott késedelmi kamattal
növelten.

63.§
A jövedelmi helyzet megállapításához a személyi jövedelemadó bevallás
alapjául szolgáló adatokat kell figyelembe venni. Az adatszolgáltatási
kötelezettség szociális bérlet esetén az együttélő nagykorú hozzátartozó
jövedelmére is kiterjed a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (111.27.) Korm. rendelet szerint.

A lakások lakbérének megállapítása is jövedelem függő (48. §.). Négy sáv
került megállapításra az egy főre eső jövedelmek tekintetében, melyek a
következők:
75.000,-Ft-ig, majd 75.001-100.000,-Ft között, majd 100.001-150.000,-Ft
között, majd 150.001,-Ft felett.

Kérdésem: Hogyan lehetséges ezen sávok megállapítása és alkalmazása, ha
szociális alapon olyan szociálisan rászorultak bérelhetnek lakást ahol
az egyfőre eső jövedelem nem lehet több, mint 71.250,-Ft illetve
85.500,-Ft?

Kérem tájékoztatását, hogy a csepeli bérlakások közül hány darab a
piaci, hány darab a költségelvű, hány darab a szolgálati és hány darab a
szociális bérlakás?

Kérem a szociális bérlakások csoportosítását darabszám megjelölése
mellett a rendelet 48.§. (1) bekezdése szerint a), b), c), d) és e)
kategóriákra!

Kérem tájékoztatását, hogy a csepeli bérlakások szociális bérlői közül
hány esetben magasabb az egy főre eső jövedelem, mint a rendeletben
meghatározott 71.250,-Ft illetve 85.500,-Ft!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. augusztus 31.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #15542 email]

Ha a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
nem a(z) [4][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jegyző úr, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal!

Kértem a szociális bérlakások csoportosítását darabszám megjelölése mellett a rendelet
48.§ (1) bekezdése szerinti a) b) c) d) és e) kategóriákra.
Kértem tájékoztatását, hogy a csepeli bérlakások szociális bérlői közül hány esetben magasabb az egy főre eső jövedelem, mint a rendeletben meghatározott 71 250 Ft illetve 85 500 Ft.

Kérésemre Önök azt válaszolták, hogy 103 órai munkával teljesíthető kérésem, így 207.133,-Ft átutalását követően megkaphatom kérdéseimre a választ.

A 2. kérdésemre írt válaszuk szerint 1.233 db szociális és 2 db szolgálati lakásról van szó.

Fentiek azt jelentik, hogy az 1.233 db szociálisan rászorulók által bérelt lakásokból nincs pontos információjuk, hogy kik azok akiknek az egy főre eső jövedelme jelenleg nem felel meg a rendeletben szabályozott 71.250,-Ft és 85.500,-Ft-nak? Hiszen a 2 db szolgálati lakás adatainak megküldése nem jelenthet problémát.

A felelős vagyongazdálkodás körében úgy gondolom, hogy az általam kért információknak rendelkezésre kell állniuk és semmilyen többlet munkát nem eredményezhet ezek megküldése, hiszen ha és amennyiben az egy főre eső jövedelem az önkormányzati rendeletben foglalt mértéket meghaladja, akkor már nem rászorulókról van szó és a bérleti szerződés, valamint a bérleti díj módosításra kell, hogy kerüljön, költségelvű vagy piaci bérleti díjra.

Továbbra is kérem és várom válaszukat!

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Asszonyom!

Hivatkozással az alábbi megkeresésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

Üdvözlettel,
dr. Szeles Gábor megbízásából

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jegyző úr!
Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal!

Válaszlevelükben ezt írták:
A tárgyi adatokat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. dolgozza fel, azonban ezen adatok nem az Ön által igényelt struktúrában, egységes elektronikus adatbázisban (szoftver) vannak nyilvántartva.

Természetesen nem szeretnék felesleges többlet munkát adni a hivatal dolgozóinak, így továbbra is kérem a már igényelt adatokat, de nem ragaszkodom az általam írt formátumhoz.
Az egységes elektronikus adatbázisból történő egyszerű lekérdezéssel biztosított tételes lista, mely tartalmazza az általam kért adatokat, tökéletesen megfelel számomra.

Köszönöm segítő együttműködésüket!

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Asszonyom!
Hivatkozással az alábbi kérésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.
Üdvözlettel,
dr. Szeles Gábor megbízásából
Babics Enikő

idézett részek megjelenítése