Tisztelt Szent István Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói
önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az
egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
történt összes kifizetés alábbi adatait:
- jogosult neve,
- a jogosult tisztsége, és az általa hallgatott Kar,
- a kiutalás indoka, jogcíme és célja,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja,
- bármilyen megjegyzés, ha szükségesnek találják.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 22.

Üdvözlettel:

Kis György Márk

Pusztay Gabriella,

1 Melléklet

Tisztelt Kis György Márk!

Megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. szeptember 16-án kelt
46823-3/2015/INTFO iktatószámú levelében az Emberi Erőforrások Minisztere,
mint a fenntartói jogokat gyakorló oktatásért felelős miniszter – a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 20.§ (1)
bekezdése szerint – döntött a Budapesti Corvinus Egyetem átalakításáról. A
döntés értelmében az Élelmiszertudományi, a Kertészettudományi, valamint a
Tájépítészeti és Településtervezési Kar (továbbiakban: Budai Campus Karai)
2016. január 1-jével a Budapesti Corvinus Egyetemből kiváltak és a Szent
István Egyetem (SZIE) szervezetébe olvadtak be.

A SZIE Szervezeti és Működési Szabályzat 5/d melléklet Hallgatói
követelményrendszer – A hallgatói juttatások és térítések szabályzatának
32. § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik.

Az Egyetemen működő hallgatói, illetve a doktorandusz önkormányzat
tevékenységét a költségvetés az Egyetem részére biztosított hallgatói
normatív juttatás részeként normatív támogatással segíti. A támogatás
összege a hallgatói normatíva legalább 1%-a.

A Szabályzat alapján, az Egyetem 2016. évi költségvetésében, a Budai
Campuson működő kari HÖK-ök tevékenységének biztosításához a hallgatói
normatíva 1% -át biztosítottuk az alábbiak szerint:

-          Élelmiszertudományi Kari HÖK: 1.095,0 e Ft

-          Kertészettudományi Kari HÖK: 1.028,0 e Ft

-          Tájépítészeti és Településtervezési Kar: 582,0 e Ft

A 2016. évben az alábbi szerződéseket kötöttük a Budai Campuson működő
kari HÖK-ök tevékenységéhez kapcsolódóan:

-          Szent István Egyetem Budai Campus HÖK, helyiséghasználati
megállapodás „felező” bál megtartásához, ingyenes

-          K&B Fest Kft., szolgáltatási szerződés egyes
rendezvényszervezési feladatok ellátására, 101.600 Ft

-          Soul Light Kft., vállalkozási szerződés „felező” bál hang-,
fény- és színpadtechnikai biztosítására, 381.00 Ft.

Kérem, hogy közérdekű adatigényléssel és információkéréssel kapcsolatban a
PR, Sajtó- és a Kommunikációs Főosztályt keresse a [email address]
e-mail címen.

Üdvözlettel:

Pusztay Gabriella
Főosztályvezető

Szent István Egyetem
PR-, Sajtó- és Rendezvényszervezési Főosztály
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Telefon: +36 (28) 522-000/1013
Mobil: +36 (20) 204-3725
E-mail: [email address]

Tisztelt Pusztay Gabriella!

Válaszát megkaptam, de nem tudom elfogadni. Az adatok anonimizált és tömbösített kiadása szembemegy a mai bírósági joggyakorlattal és a Nemzeti Adatvédelmi és nformációszabadság Hatóság
állásfoglalásaival.

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.372/2013/4. ügyszámú, 2014. március
11-én kelt jogerős emelkedett másodfokú ítélete megerősíti, hogy a HÖK mint intézmény közpénzt kezelő, közfeladatot ellátó szerv (ezt a NAIH 2015/6286/2/V ügyszámú állásfoglalása is alátámasztja). Az ítélet rendelkezései szerint az ELTE ugyanolyan bontásban volt köteles kiadni az igényelte adatokat, mint ahogy azt én is kértem.

Hasonló, időben későbbi ügyben a Fővárosi Törvényszék
64.P.22.295/2015/4. ügyszámú, 2015. augusztus 28-án kelt ítéletében megerősítette a fentebb jelzett elveket és eljárást.

Ezek fényében megkérem Önt, hogy az adatigénylésben jelzett módon május 13. péntekig küldje meg számomra az igényelt adatokat (tehát nem anonimizálva, nem tömbösített módon). Ennek elmulasztása vagy megtagadása esetén polgári jogi keresetet nyújtok be intézményük ellen.

Üdvözlettel:
Kis György Márk

Pusztay Gabriella,

1 Melléklet

Tisztelt Kis György Márk!

2016. április 22-én érkezett, a Szent István Egyetem kari és egyetemi HÖK
kifizetésére vonatkozó közérdekű adatigénylésével kapcsolatban ezúton
kívánom tájékoztatni.

Szeretném jelezni, hogy az egyetemi és kari HÖK képviselőinek a
hallgatói élet működése érdekében végzett munkájuk alapján történt a
közéleti ösztöndíjak kifizetése. A kifizetések indoka:
- napi szintű munkavégzés mind az EHÖK, mind a kari HÖK-ök munkájában
- iskolalátogatási és beiskolázási programban való részvétel
- egyetemi és kari
rendezvények munkájában való aktív közreműködés és részvétel
- konferenciákon, saját tudományos rendezvények nyújtott segítség
- munkacsoportokban, bizottságokban végzett munka.

A kari kifizetések a következők szerint történtek:

2009/2010. tanév 2. félév: 591.000 Ft

2010/2011. tanév 1. félév: 648.100 Ft

2010/2011. tanév 2. félév: 999.000 Ft

2011/2012. tanév 1. félév: 752.000 Ft

2011/2012. tanév 2. félév: 1.012.500 Ft

2012/2013. tanév 1. félév: 233.000 Ft

2012/2013. tanév 2. félév: 954.100 Ft

2013/2014. tanév 1. félév: 908.500 Ft

2013/2014. tanév 2. félév: 984.100 Ft

2014/2015. tanév 1. félév: 1.504.200 Ft

2014/2015. tanév 2. félév: 1.274.600 Ft

2015/2016. tanév 1. félév: 1.726.000 Ft

2015/2016. tanév 2. félév: 403.700 Ft (2016. május 9-i adatok szerint)

Szeretném jelezni, hogy a 2016. január 1-jén csatlakozott Budai Campus
három hallgatói önkormányzata tisztségviselőinek a mai napig nem történt
ilyen jellegű kifizetés.

Szeretném továbbá jelezni, hogy a fent jelzett adatok nem tekinthetőek
véglegesnek, az adatok egyeztetése folyamatban van. A végleges adatokat az
egyeztetés lezárultával, de nem később, mint a Budai Campus kari HÖK-kel
kapcsolatos, 2016. május 6-án megküldött válaszunk kiegészítésével egy
időben, megküldjük Önnek e hét péntekig.

Üdvözlettel:

Pusztay Gabriella
Főosztályvezető

Szent István Egyetem
PR-, Sajtó- és Rendezvényszervezési Főosztály
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Telefon: +36 (28) 522-000/1013
Mobil: +36 (20) 204-3725
E-mail: [email address]

Tisztelt Pusztay Gabriella!

Az Ön által közölt bontás nem egyezik azzal, amit igényeltem, és amelyet a fentebb hivatkozott bírósági határozatok és hivatali állásfoglalások is alátámasztanak. Kérem, korábbi levelemnek megfelelően, péntekig küldjék meg részemre az adatokat az igényelt bontásban; ennek elmulasztása esetén benyújtom a keresetet.

Üdvözlettel:
Kis György Márk

Pusztay Gabriella,

3 Melléklet

Tisztelt Kis György Márk!

2016. május 9-i levelemnek megfelelően mellékelten küldöm a Szent István
Egyetem kari és egyetemi HÖK-kel kapcsolatos adatait.

Üdvözlettel:
Pusztay Gabriella
Főosztályvezető

Szent István Egyetem
PR-, Sajtó- és Rendezvényszervezési Főosztály
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Telefon: +36 (28) 522-000/1013
Mobil: +36 (20) 204-3725
E-mail: [email address]
----- Eredeti levél (Original Message) -----
Feladó: Kis György Márk <[FOI #6753 email]>
Dátum: Hétfő, Május 9, 2016 9:12 du
Tárgy: Re: Közérdekű adat igénylés - SZIE kari és egyetemi HÖK-ök
kifizetései 2010-től
Címzett: Pusztay Gabriella <[email address]>

> Tisztelt Pusztay Gabriella!
>
> Az Ön által közölt bontás nem egyezik azzal, amit igényeltem, és
> amelyet a fentebb hivatkozott bírósági határozatok és hivatali
> állásfoglalások is alátámasztanak. Kérem, korábbi levelemnek
> megfelelően, péntekig küldjék meg részemre az adatokat az
> igényelt bontásban; ennek elmulasztása esetén benyújtom a keresetet.
>
> Üdvözlettel:
> Kis György Márk
>
>

idézett részek megjelenítése

Pusztay Gabriella,

4 Melléklet

Tisztelt Kis György Márk!

Hivatkozva a 2016. április 22-én kelt levelére és a május 6-án kelt
levelem kiegészítéseként csatoltan küldöm a Szent István Egyetem Budai
Campus HÖK-ök által megkötött szerződéseket.

Kérem, hogy amennyiben a Budai Campusszal vagy Egyetemünk bármely karával,
szervezeti egységével kapcsolatban kér információkat, adatigénylését a
[email address] e-mail címre küldje.

Üdvözlettel:

Pusztay Gabriella
Főosztályvezető

Szent István Egyetem
PR-, Sajtó- és Rendezvényszervezési Főosztály
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Telefon: +36 (28) 522-000/1013
Mobil: +36 (20) 204-3725
E-mail: [email address]
----- Eredeti levél (Original Message) -----
Feladó: Kis György Márk <[FOI #6753 email]>
Dátum: Péntek, Május 6, 2016 9:42 de
Tárgy: Re: Közérdekű adatigénylés
Címzett: Pusztay Gabriella <[email address]>

> Tisztelt Pusztay Gabriella!
>
> Válaszát megkaptam, de nem tudom elfogadni. Az adatok
> anonimizált és tömbösített kiadása szembemegy a mai
> bírósági   joggyakorlattal és a Nemzeti Adatvédelmi
> és  nformációszabadság Hatóság
> állásfoglalásaival.
>
> A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.372/2013/4. ügyszámú, 2014. március
> 11-én kelt jogerős emelkedett másodfokú ítélete megerősíti, hogy
> a HÖK mint intézmény közpénzt kezelő, közfeladatot ellátó szerv
> (ezt a NAIH 2015/6286/2/V ügyszámú állásfoglalása is
> alátámasztja). Az ítélet rendelkezései szerint az ELTE
> ugyanolyan bontásban volt köteles kiadni az igényelte adatokat,
> mint ahogy azt én is kértem.
>
> Hasonló, időben későbbi ügyben a Fővárosi Törvényszék
> 64.P.22.295/2015/4. ügyszámú, 2015. augusztus 28-án kelt
> ítéletében megerősítette a fentebb jelzett elveket és eljárást.
>
> Ezek fényében megkérem Önt, hogy az adatigénylésben jelzett
> módon május 13. péntekig küldje meg számomra az igényelt
> adatokat (tehát nem anonimizálva, nem tömbösített módon). Ennek
> elmulasztása vagy megtagadása esetén polgári jogi keresetet
> nyújtok be intézményük ellen.
>
> Üdvözlettel:
> Kis György Márk
>
>

idézett részek megjelenítése

locsi91 hozzászólt ()

Az összesített táblázatból hiányoznak a Budai Campus HÖK kifizetései. 3 karé! Pedig az utolsó félév adatai között mindenképpen ott kellene lenniük.