Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Szeretném megismerni az MTVA 2019 márciusától napjainkig kötött szerződéseinek a listáját, a honlapon ugyanis nem fellelhetőek ezhek az adatok.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 11.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

MTVA Sajtó Osztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelt Bogád Zoltán!

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA)
képviseletében az Ön által 2020. február 11. napján 3:03 PM-kor, a
kimittud.org oldalon keresztül, a
[1][FOI #14138 email] e-mail-címről a
[2][MTVA request email] e-mail-címre megküldött, „Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés – Szerződések” tárgyú megkeresésével kapcsolatosan
az alábbiakról tájékoztatjuk.

1.

Adatigénylés tartalma

Adatigénylésében az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. § (1) bekezdésére hivatkozással az alábbiakkal fordult az
MTVA-hoz:

„Szeretném megismerni az MTVA 2019 márciusától napjainkig kötött
szerződéseinek a listáját, a honlapon ugyanis nem fellelhetőek ezhek az
adatok.”

2.

Adatigény teljesítése

A fentiekben foglalt adatigénylésére – törvényes határidőn belül – az
alábbi tájékoztatást adjuk:

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

 

„30. § (2) Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az
adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül
teljesíteni képes - az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell
eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában
nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó
nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani
arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget
tenni.”

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdés második mondatára hivatkozással
tájékoztatom, hogy az Ön által igényelt adatok a
[3]http://mtva.hu/kozerdeku-adatok/mtva-alt...
linken közzétételre kerültek, a hivatkozott linken elérhetők.

 

Amennyiben kérése a fentiekben megjelölt linkről elérhetőeken túl egyéb
közérdekű adatra is kiterjed, kérjük, szíveskedjen adatigénylését ennek
megfelelően pontosítani.

3.

Jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá
(5) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) bejelentést tehet a Hatóság
vizsgálatának kezdeményezése érdekében, a közérdekű adatok vagy a
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatban bekövetkezett jogsérelme, vagy annak közvetlen veszélyére
hivatkozással.

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye
elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye elutasításának
közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi Törvényszéken
megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal szemben.

 

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatásom
átvételéről szóló visszajelzését.

 

Tisztelettel:

                MTVA

             Sajtóosztály

 

 

idézett részek megjelenítése