Szervezeti felépítés, bérek, létszámra vontkozó adatok, telephelyek, szerződések

Az igénylés részben sikeres volt.

Felföldi Árpád

Tisztelt Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az FKF Zrt. szervezeti és működési szabályzatát, szervezeti felépítésének részletes ábráját.
Adatot arra vonatkozóan, hogy hány szervezeti egysége van a vállalatnak.

A fizikai, illetve a szellemi foglalkoztatású munkavállalók létszámát. A szellemi munkavállalók közül a vezető beosztású munkavállalók létszámát, kategóriánkénti bontásban, beleértve az alsó, közép és felső szintű vezetőket. A Zrt. fizikai munkavállalóinak átlag alapbérét, a szellemi foglalkoztatású dolgozók átlag alapbérét és külön a vezető beosztásúak átlag alapbérét és egyéb béren kívüli juttatásait. A társaságnál foglalkoztatott tanácsadók létszámát, külön feltüntetve a munkaszerződéssel, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatottak létszámát. A foglalkoztatott tanácsadók átlagbérét, valamint megbízás esetén átlagos megbízási díját.
Adatot arra vonatkozóan, hogy a Zrt.-nél hány darab munkakör van. Az egyes munkakörök megnevezéseit.

Adatot arra vonatkozóan, hogy a vezető beosztású munkavállalóknak milyen követelményeknek kell megfelelniük.

Adatot arra vonatkozóan, hogy hány darab személygépjármű van fenntartva összesen a vezető beosztású munkavállalóknak ( mint béren kívüli juttatás.)

Adatot arra vonatkozóan, hogy van-e olyan személygépjármű, mely a Zrt. tulajdonát képezi, de nem a Zrt. munkavállalója használja. Ha igen hány darab ilyen jármű van és milyen célból?

A Zrt.hosszú távú stratégiai céljait tartalmazó stratégiai tervét.

A Zrt. összes telephelyének számát és címét, beleértve a vállalat tulajdonában lévő ingatlanok mellett, a bérelt ingatlanokat is.

A Zrt. által határozatlan időre kötött, élő szerződések számát. Amennyiben van ilyen, annak témáját és a szerződött fél megnevezését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. július 30.

Üdvözlettel:

Felföldi Árpád

Szalmásy Miklós István, Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

6 Attachments

Tisztelt Igénylő!

Csatoltan küldjük a társaságunkhoz intézett 2012.07.30-i keltű közérdekű
adat igénylésre vonatkozó válaszunkat.

Tisztelettel:

dr. Szalmásy Miklós
FKF Zrt.
jogi osztályvezető

elen e-mail üzenet a csatoltan érkező fájlokkal együtt magán-, illetve
üzleti titoknak minősül, illetõleg más adatvédelmi szabályok által
védett adatokat tartalmazhat, amelyet kizárólag az üzenet címzettje
használhat fel. Amennyiben Ön nem üzenetünk címzettje, tájékoztatjuk
Önt, hogy a továbbított adatok bármilyen módon, bárki részére történő
továbbítása, terjesztése, másolása, felhasználása vagy nyilvánosságra
hozatala tilos! Abban az esetben, ha üzenetünk tévesen, az Ön részére
került továbbításra, kérjük haladéktalanul értesítsen bennünket és
szíveskedjen üzenetünket a csatoltan érkezett fájlokkal, az azokról
készült valamennyi másolattal együtt rendszeréből véglegesen törölni.

This e-mail and file transmitted with it contains information which is
confidential and may also be legally privileged. It is intended solely
for the exclusive use of the addressee. If you are not the intended
addressee, please take notice that any distribution, copying, use
disclosure of its contents to any other person is prohibited! If you
have received it in error, please advise the sender immediately and
delete the e-mail and any copies of it from your system.