Szegregált oktatási intézmények listája

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- az Oktatási Hivatalra kiírt "A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása" című, EFOP-3.1.5-16. számú felhívás célcsoportját képező , 100 szegregált iskola listáját, amelyet a felhívás szerint „A szegregáltan oktatott halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma a beavatkozások által érintett tankerületekben” c. EFOP indikátor módszertani meghatározása alapján választottak ki.

Kérem továbbá, hogy szíveskedejenk tájékoztatni,
- hogy a projekt keretében mikorra készülnek el a kiválasztott intézmények deszegregációs tervei;
- ki készíti el az érintett terveket,
- milyen módszertan vay útmutató szerint, ezt kérem másolatban megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 13.

Üdvözlettel:

dr. Kegye Adél

adatigenyles, Oktatási Hivatal

1 Attachment

Tisztelt dr. Kegye Adél!

Mellékelten küldöm az Oktatási Hivatalhoz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott, 2017. február 13. napján érkezett, Szegregált oktatási intézmények listája tárgyú közérdekű adatigénylésére készített válaszlevelet.

Üdvözlettel:
Previákné dr. Mázsári Ágnes
Belső adatvédelmi felelős

OKTATÁSI HIVATAL
H-1055 BUDAPEST, SZALAY U. 10–14.
Tel.: +36-1-374-2166

E-mail: [Oktatási Hivatal request email]
WEB: www.oktatas.hu

idézett részek megjelenítése