Századvég Nemzeti Érdek Budapest 2024 különszám

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest 2024 Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek megküldeni részemre, hogy a Századvég Alapítvány Nemzeti Érdek című folyóiratának "Új folyam 15-16. szám" megjelöléső budapesti olipiarendezéssel foglalkozó különszámából hány példányt rendelt a Budapest 2024 Zrt., és a megvett példányokért összesen mennyit fizetett a Századvég Alapítványnak?

Továbbá, amennyiben bármilyen támogatást adott a különszám elkészítéséhez, vagy abban reklámfelületeket vásárolt, arra mennyi közpénzt fordítottak?

Mennyibe került a kiadványok eljuttatása a címzettekhez?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjenek részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltsék fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljenek dokumentumlistát, dokumentumonként tüntessék fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekintik megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldjék meg számomra.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

Kelt: 2016. október 5.

Üdvözlettel:
Pataki Márton

Info, Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

Tisztelt Pataki Márton Úr,

Köszönettel megkaptuk 2016.10.05-én kelt közérdekű adatigénylését az alábbiakról:

„Kérem, szíveskedjenek megküldeni részemre, hogy a Századvég Alapítvány Nemzeti Érdek című folyóiratának "Új folyam 15-16. szám" megjelöléső budapesti olipiarendezéssel foglalkozó különszámából hány példányt rendelt a Budapest 2024 Zrt., és a megvett példányokért összesen mennyit fizetett a Századvég Alapítványnak?

Továbbá, amennyiben bármilyen támogatást adott a különszám elkészítéséhez, vagy abban reklámfelületeket vásárolt, arra mennyi közpénzt fordítottak?

Mennyibe került a kiadványok eljuttatása a címzettekhez?”

Kérdéseire válaszolva az alábbiakról tájékoztatom:

A Budapest20204 Nonprofit Zrt 10.000 példányt rendelt a különszámból.

Az összes nyomdaköltség 3.543.000-Ft + ÁFA, a terjesztési szolgáltatások díja összesen 2.990.000-Ft + ÁFA volt.

Támogatást a különszám elkészítéséhez nem adtunk, reklámfelületet nem vásároltunk.

Budapest, 2016.10.19.

Tisztelettel:

Budapest 2024 Nonprofit Zrt

idézett részek megjelenítése