Szakhatósági állásfoglalás

Az igénylés részben sikeres volt.

Mérték Médiaelemző Műhely

Tisztelt Médiatanács!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a) a Médiatanács 477/2014 (V.29.) számú, a Lumen Hungary Holding Zrt. és a Ringier Kiadó Kft., Julius Media Holding Kft. és Julius Magazines Kft. összefonódása ügyében hozott szakhatósági állásfoglalása teljes szövegét, ide értve a részletes indoklást, valamint

b) a Médiatanács a 999/2016.(VIII.1.) számú, a Mediaworks Hungary Zrt. és a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. összefonódása ügyében hozott szakhatósági állásfoglalása teljes szövegét, ide értve a részletes indoklást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 10.

Üdvözlettel:
Dr. Urbán Ágnes

Mérték Médiaelemző Műhely

KOZERDEKUADATKERESES, Médiatanács

1 Attachment

Tisztelt Dr. Urbán Ágnes! 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának (a továbbiakban:
Médiatanács) 2016. október 10-én küldött közérdekű adatkérésével
kapcsolatban – amelyben a Médiatanács 477/2014. (V. 29.) számú és
999/2016. (VIII. 1.) számú szakhatósági állásfoglalása indokolást is
tartalmazó teljes szövegének kiadását kérte – az alábbiakról
tájékoztatom: 

A Médiatanács hivatkozott szakhatósági állásfoglalásai közigazgatási
hatósági eljárás során keletkeztek. A közigazgatási hatósági eljárásban
hozott döntések és az eljárásban keletkezett iratok megismerhetőségére a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezései, és nem az Ön által
hivatkozott az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai irányadók.

A Ket. 69/A. §^ (1) bekezdése szerint, "ha törvény a döntés nyilvánosságát
nem korlátozza vagy nem zárja ki, az eljárás jogerős befejezését követően
a személyes adatot és védett adatot nem tartalmazó jogerős határozatot,
valamint az első fokú határozatot megsemmisítő és az első fokú határozatot
hozó hatóságot új eljárásra utasító végzést bárki korlátozás nélkül
megismerheti, és arról kormányrendeletben meghatározott költségtérítés
ellenében másolatot kérhet."
Ami az eljárás során keletkezett, személyes adatot, védett adatot
tartalmazó egyéb iratok - így a szakhatósági állásfoglalás -
nyilvánosságát illeti, a Ket. 68. § (3) bekezdése alapján ezekbe harmadik
személy akkor tekinthet be, "ha igazolja, hogy az adat megismerése joga
érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló
kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, valamint ha a védett adat
megismerésének törvényi feltételei fennállnak. Az iratbetekintési jog - a
személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen
módon kivonatolt iratról való másolat készítéséért - kormányrendeletben
meghatározott költségtérítés ellenében gyakorolható". 

A közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok
megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról
való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről szóló 188/2009. (IX.
10.) Korm. rendelet szerint az anonimizálással érintett oldalakért 200
Ft-ot, minden egyéb oldal esetében az illetéktörvényben meghatározott
mértékű költségtérítést kell fizetni. 

Üdvözlettel:

Dr. Karácsony Kamilla

Általános Jogi Főosztályvezető

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.nmhh.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://nmhh.hu/