Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Sipos Pál ügyében indított etikai vizsgálat megállapításait. Ha esetleg több is lett volna, akkor mindet (2014-ben a botrány kipattanásakor biztosan indítottak egyet).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 2.

Üdvözlettel:

Magyar Gabriella

MTVA Sajtó és Marketing Iroda, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

2 Melléklet

Tisztelt Magyar Gabriella!

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap képviseletében az Ön
által 2020. október 02. napján 2:01 PM-kor a kimittud.atlatszo.hu oldalon
keresztül a [FOI #15805 email] e-mail címről küldött,
Közérdekűadat Közérdekű adat request - Sipos Pál ügyében indított etikai
vizsgálat eredménye - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap”
tárgyú közérdekű adatigénnyel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

Ön a fent hivatkozott megkeresését az alábbiak szerint terjesztette elő (a
továbbiakban: adatigény):

„Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a Sipos
Pál ügyében indított etikai vizsgálat megállapításait. Ha esetleg több is
lett volna, akkor mindet (2014-ben a botrány kipattanásakor biztosan
indítottak egyet.)”

Az Ön által megfogalmazott adatigényt, mint közérdekű adat iránti igényt
kezeltem és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv) rendelkezései alapján intéztem (bíráltam) el.

Elöljáróban rögzíteni kívánom, hogy a 2020. október 02. napján 1:59 PM-kor
a [1][email address] e-mail címről küldött,
„Közérdekűadat Közérdekű adat request - Sipos Pál szerződései, pályázatai
és megbízásai 2000 - 2020 között - Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap” tárgyú közérdekű adat iránti igényre adott válaszomban
tájékoztattam Önt, hogy „Sipos Pál” nevű természetes személy és az MTVA
között nem jött létre „szerződés”.

Az MTV Nonprofit Zrt. és az MTVA 2014. évben közös etikai vizsgálatot
indított Sipos Pál ügyében, amely etikai vizsgálat az alábbi
megállapítással zárult:

„Az etikai bizottság nemcsak a múlt feltárását tűzte ki célul, hanem azt
is, hogy a maga eszközeivel segíteni kívánja a munkahelyi egyenlőtlen
helyzettel visszaélő szexuális magatartás megelőzését, elkerülését. A
testület ajánlást készített a közmédia dolgozói számára, amely a
munkahelyi szexuáliszaklatás elkerülése, felismerése és megakadályozása
érdekében rögzít elveket. Az etikai bizottság az UNICEF-fel együttműködve
a gyermekek médiában való jelenlétét szabályozó ajánlásának átvételét,
továbbá belső továbbképzéseket javasolt a témában, emellett a testület a
gyermekek és fiatalkorúak zaklatását bemutató, a téma feldolgozását segítő
filmek műsorra tűzését kérte a közmédia csatornáin. A bizottság
felállítását kezdeményező MTV Nonprofit Zrt. és az MTVA vezérigazgatói
elfogadták az etikai bizottságjavaslatát.

[…]

A Magyar Televízió Nonprofit Zrt., valamint a Médiaszolgáltatás-támogató
és Vagyonkezelő Alap - az MTV volt munkatársával - Sipos Pállal
kapcsolatban megjelent hírekre tekintettel 2014 augusztusában etikai
bizottságot hozott létre annak érdekében, hogy feltárja, történtek-e a
múltban Sipos Pál nevéhez kötődően fiatalkorúak elleni szexuális
zaklatások, az elszenvedők által - megtörténtük idején vagy később
felismert módon - nem kívánt, az egyenlőtlen helyzettel visszaélő
szexuális magatartás az MTV-n belül. A bizottság korábban megfogalmazott
egy felhívást, és olyan beszámolókat, nyilatkozatokat várt, amelyek
segítenek kideríteni, hogy Sipos Pál elkövetett-e a Trefort Gimnáziumban
történtekhez hasonló visszaéléseket. A testület az elmúlt három hónapban
több szakértőt is meghallgatott, akik szaktudásukkal és tapasztalataikkal
segítették a munkát. Egyebek mellett elmondták, hogy a szégyenérzet
hasonló esetekben olyan erős lehet, hogy akár évtizedek után is elkerülő
magatartást eredményez. Mindezért a testület fenntartja és megismétli
felhívását, és a jelentkezőknek igyekszik a lehető legnagyobb
körültekintés és adatvédelem mellett, igény esetén szakértői segítséget is
ajánlani.”

/os.mti.hu, 2014. december 22. /

2014. július 16-án – a világhálón több helyen elérhetően – az MTVA az
alábbi közleményt tette közzé:

„… a közösségi média által Sipos Pálként azonosított személy és a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap között soha nem állt fenn
szerződéses jogviszony. Sipos Pál a közmédia integrációja előtti MTV
alkalmazottja volt […]”

Figyelemmel arra, hogy az MTVA nem állt jogviszonyban az adatigényben
megjelölt személlyel, a szerződéses jogviszonyokhoz kapcsolódóan az etikai
vizsgálat során keletkezett további dokumentumok tekintetében az MTVA nem
minősül adatkezelőnek. Minderre tekintettel az Ön által előterjesztett
közérdekű adat iránti igény teljesítését – ebben a részében – az Infotv.
30. § (3) bekezdése alapján megtagadom.

Jogorvoslat

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá
(5) bekezdése alapján a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban:
Hatóság) bejelentést tehet a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése
érdekében, a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett
jogsérelme, vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással.

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye
elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye elutasításának
közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi Törvényszéken
megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal szemben.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatásom
átvételéről szóló visszajelzését.

Tisztelettel:

 

MTVA Sajtó és Marketing Iroda
[2][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[3]cid:[email protected]

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

idézett részek megjelenítése