Sipos Pál szerződései, pályázatai és megbízásai 2000 - 2020 között

Az igénylést elutasította a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap.

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Sipos Pál szerződéseit, megbízásait, pályázatait, részére történt kifizetéseket 2000 - 2020 között.
Ha céges formában szerződtek vele, akkor azt is legyenek kedvesek megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 2.

Üdvözlettel:

Magyar Gabriella

MTVA Sajtó és Marketing Iroda, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

2 Attachments

Tisztelt Magyar Gabriella!

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap képviseletében az Ön
által 2020. október 02. napján 1:59 PM-kor a kimittud.atlatszo.hu oldalon
keresztül a [FOI #15804 email] e-mail címről küldött,
„Közérdekűadat Közérdekű adat request - Sipos Pál szerződései, pályázatai
és megbízásai 2000 - 2020 között - Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap” tárgyú közérdekű adatigénnyel kapcsolatosan az
alábbiakról tájékoztatjuk.

Ön a fent hivatkozott megkeresését az alábbiak szerint terjesztette elő (a
továbbiakban: adatigény):

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Sipos Pál
szerződéseit, megbízásait, pályázatait, részére történt kifizetéseket 2000
- 2020 között. Ha céges formában szerződtek vele, akkor azt is legyenek
kedvesek megküldeni.”

Az Ön által megfogalmazott adatigényt mint közérdekű adat iránti igényt
kezeltem és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv) rendelkezései alapján intéztem (bíráltam) el.

Az adatigény első felével kapcsolatos adatkezelői tájékoztatás

Az Infotv. 29. § (1) bekezdése értelmében a közérdekű adat megismerésére
irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv tesz eleget.
Az Infotv. 3. § 9. pontja alapján adatkezelő „az a természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja;”.

Az adatigény első felének megfogalmazásából – a szavak általánosan
elfogadott köznapi jelentése, a magyar nyelv szabályai alapján – azt az
okszerű következtetést vontam le, hogy Ön négy körben kíván dokumentumokat
megismerni:

-          az MTVA és „Sipos Pál” között létrejött szerződések

-          „Sipos Pál megbízásait”

-          „Sipos Pál pályázatait”

-          „részre történt kifizetéseket”.

Tájékoztatom, hogy az MTVA mint adatkezelő és „Sipos Pál” nevű természetes
személy között nem jött létre „szerződés”.

Tájékoztatom, hogy az MTVA mint adatkezelő „Sipos Pál” részére megbízást
nem adott.

Tájékoztatom, hogy az MTVA-nál nem áll rendelkezésre az MTVA-hoz címzett,
„Sipos Pál” nevű természetes személy által benyújtott pályázat.
(Megjegyzem, ha ilyen pályázat rendelkezésre állna, akkor külön vizsgálat
tárgyát kellene képezni, hogy annak adattartama adatonként közérdekű
adatnak vagy személyes adatnak minősül-e, ez utóbbi esetben pedig azt is
vizsgálni kellene, hogy a személyes adat közérdekből nyilvános adatnak
minősül-e. Ezen vizsgálatot –figyelemmel arra, hogy a megjelöltek szerinti
pályázatok nem léteznek – jelen ügy során mint fizikailag és jogilag
lehetetlent mellőztem. Minderre tekintettel jelen helyen írtak nem
értelmezhetők akként, amellyel az MTVA általában azt az álláspontot
foglalná el, hogy a „pályázat” közérdekű adatnak minősül.)

Tájékoztatom, hogy az MTVA mint adatkezelő „Sipos Pál” természetes személy
részére „kifizetés”-t nem eszközölt.

Az Infotv. 3. § 5. pontja értelmében közérdekű adat: az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a
működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött
szerződésekre vonatkozó adat. A közérdekű adat fogalmának hatálya alá
olyan információ vagy ismeret tartozhat, amely az adatkezelőnél
rendelkezésre áll. Rendelkezésre álló adat hiányában közérdekű adat
minőség megállapítása fizikailag és jogilag is lehetetlen, így az ilyen
közérdekű adat iránti igény teljesítése mind fizikailag, mind jogilag
lehetetlen. Minderre tekintettel az Ön által előterjesztett közérdekű adat
iránti igény teljesítését – ebben a részében – az Infotv. 30. § (3)
bekezdése alapján megtagadom.

Az adatigény második felével kapcsolatos adatkezelői tájékoztatás

Az adatigény második fele az alábbiakat tartalmazza: „Ha céges formában
szerződtek vele, akkor azt is legyenek kedvesek megküldeni.”

Az Infotv. 28. § (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy ha az adatigénylés
nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

Figyelemmel arra, hogy a „ha céges formában szerződtek vele […]”
mondatrész nem tartalmaz arra vonatkozóan konkrétumot, hogy az Ön
adatigénye mely cégeknek az MTVA-val kötött szerződéseire irányul, abból
az adatigény egyértelműen nem azonosítható, az Infotv. 28. § (3) bekezdése
alapján felhívom az adatigény pontosítására.

Jogorvoslat

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá
(5) bekezdése alapján a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban:
Hatóság) bejelentést tehet a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése
érdekében, a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett
jogsérelme, vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással.

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye
elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye elutasításának
közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi Törvényszéken
megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal szemben.

 

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatásom
átvételéről szóló visszajelzését.

Tisztelettel:

 

MTVA Sajtó és Marketing Iroda
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]cid:[email protected]

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése