Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem,

1., szíveskedjen tájékoztatást adni arról,
hogy a Göd, 056 hrsz. alatti SAMSUNG SDI akkumulátorgyártó üzem területén tervezett T7 jelű szikkasztótározó vízjogi létesítési engedély 24. pontjában szereplő, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) által előírt ("A tárgyi telephelyen végzett tevékenységeknek, a szikkasztásnak a felszín alatti közegre gyakorolt, jövőbeni hatásai figyelembevételével a tárgyi területre vonatkozó monitoring tervet kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell a tervezett monitoring kutak számát, helyét, kialakítását, üzemeltetési rendjét, vizsgált komponensek körét, gyakoriságát. A monitoring terv benyújtási határideje: 2022. május 31. napja."),
illetve az Igazgatóság által a 'Göd, 056 hrsz. alatti SAMSUNG SDI akkumulátorgyártó üzem területén tervezett T7 jelű szikkasztótározó vízjogi létesítési engedélye ügyében végrehajtás elrendelése' tárgyú határozatban szereplő kötelezés ("A tárgyi telephelyen végzett tevékenységeknek, a szikkasztásnak a felszín alatti közegre gyakorolt, jövőbeni hatásai figyelembevételével a tárgyi területre vonatkozó monitoring tervet kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell a tervezett monitoring kutak számát, helyét, kialakítását, üzemeltetési rendjét, vizsgált komponensek körét, gyakoriságát.
A fenti előírás teljesítésének határideje: 2022. június 24. napja szerint." )

teljesült-e, s a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. mint Kötelezett benyújtotta-e az Igazgatóság által előírt MONITORING TERVET.

2., Kérem, szíveskedjék elektronikus másolatban megküldeni részemre a benyújtott MONITORING TERV elfogadásáról szóló, az Igazgatóság által kiadott határozatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 19.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

  • Attachment

    FKI v lasz Bodn r Zsuzsanna adatig nye 08.22 fin2.doc signed 10045438 5 20220905153754.pdf

    332K Download View as HTML

Tisztelt FKI Hivatal!

Kérem, szíveskedjenek az adatigénylésem 1. pontjára választ adni: benyújtotta-e a Samsung SDI Magyarország Zrt. a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által előírt MONITORING TERVET?

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment