Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/06/0... és https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/06/0... oldalakon említett/bevágott eredeti, vágatlan videóanyag elérhetőségét megküldeni, ahol tartalmilag ez hangzott el Schanda Tamás Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkárától:

"a tiltakozásnak azért nincs értelme, mert még csak a tervezésnél tart a folyamat. Sem a költségekről, sem a megvalósításról nincs döntés, csak 2022 második felében várható, elfogadott tervek birtokában"

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. június 21.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

MTVA Sajtó és Marketing Iroda, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelt Szerb Tamás!

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap képviseletében az Ön
által az [[1]mailto:[FOI #18411 email]] e-mail címről
a [2][MTVA request email] e-mail címre, 2021. június 21. napján 4:36
PM-kor küldött, „Közérdekű adatigénylés - Sajtótájékoztató videóanyaga a
Fudan Egyetemről - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap” tárgyú
megkeresésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

1.            Előzmény

Ön a fentiekben megjelölt e-mail címről a fent megjelölt időpontban az
alábbi megkeresést intézte az MTVA-hoz:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A
[3]https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/06/0...
és
[4]https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/06/0...
oldalakon említett/bevágott eredeti, vágatlan videóanyag elérhetőségét
megküldeni, ahol tartalmilag ez hangzott el Schanda Tamás Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkárától:

"a tiltakozásnak azért nincs értelme, mert még csak a tervezésnél tart a
folyamat. Sem a költségekről, sem a megvalósításról nincs döntés, csak
2022 második felében várható, elfogadott tervek birtokában"

 

2.            Érdemi álláspont

Az Ön által részünkre megküldött megkeresésben foglaltakat áttekintettem,
azzal kapcsolatos álláspontom az alábbi:

Az Ön megkeresése arra irányul, hogy az MTVA bocsássa az Ön részére
rendelkezésre annak az eredeti, vágatlan videóanyagnak az elérhetőségét,
amely

-             
„[5]https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/06/0...
és
https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/06/0...
oldalakon említett/bevágott” és

-              „amelyben Schanda Tamástól az hangzik el, hogy a
tiltakozásnak azért nincs értelme, mert még csak a tervezésnél tart a
folyamat. Sem a költségekről, sem a megvalósításról nincs döntés, csak
2022 második felében várható, elfogadott tervek birtokában".

Tájékoztatom, hogy az Ön által megjelölteknek megfelelő specifikációval
bíró „eredeti, vágatlan videófelvétel” az MTVA-nál nem azonosítható.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 3. § (5) bekezdése a közérdekű adat fogalmát az
alábbiak szerint határozza meg:

„[3. § E törvény alkalmazása során: …] 5. közérdekű adat: az állami vagy
helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a
működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött
szerződésekre vonatkozó adat;

Az Infotv. 26. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy

„26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy
személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé
kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből
nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre
irányuló igény alapján bárki megismerhesse.”

Mivel az Ön által megnevezett „eredeti/vágatlan videóanyag” az MTVA-nál
nem azonosítható, az Ön által megismerni kívánt adat nem létező adat.
Mivel az Ön által megismerni kívánt adat nem létező adat, így az közérdekű
adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak sem minősülhet. Mindebből pedig
az következik, hogy az az iránt előterjesztett igény teljesítése úgy
fizikailag, mint jogilag lehetetlen.

Minderre tekintettel az Ön által előterjesztett közérdekű adat iránti
igényt elutasítom.

 

3.            Jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá
(5) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) bejelentést tehet a Hatóság
vizsgálatának kezdeményezése érdekében, a közérdekű adatok vagy a
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatban bekövetkezett jogsérelme, vagy annak közvetlen veszélyére
hivatkozással.

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye
elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye elutasításának
közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi Törvényszéken
megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal szemben.

 

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatásom
átvételéről szóló visszajelzését.

 

Tisztelettel:

MTVA Sajtó- és Marketingiroda

 

idézett részek megjelenítése