Tisztelt Oktatási Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2019 január 1-től kezdve éves lebontásban mostanáig, hogy hány szülő tett nyilatkozatot a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete szerinti "Szakértői vélemény iránti kérelem" nyomtatványon a vizsgálandó tanuló halmozottan hátrányos helyzetéről, s a nyilatkozatot tevő szülők közül hányan kérték az esélyegyenlőségi szakértő részvételét a vizsgálaton.

2. Kérem, hogy amennyiben rendelkezésre áll, szíveskedjenek a kért adatokat megyénként lebontva közölni.

3. Kérem továbbá, hogy szíveskedjenek megjelölni azt is, hogy az adott évben összesen hány vizsgálati kérelmet nyújtottak be, hogy megállapítható legyen, hogy az összes vizsgálat mekkora hányadán vett részt esélyegyenlőségi szekértő.

4. Kérem szíveskedjenek tájékoztatni arról is, hogy van-e arról nyilvántartás, hogy hány esetben nem került kirendelésre esélyegyenlőségi szakértő annak ellenére, hogy a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű.

5. Kérem szíveskedjenek 2019. január 1-jétől mostanáig évenkénti lebontásban, megyénként külön feltüntetve hogy az adott időszakban az összes vizsgált gyermek közül hányan tettek nyilatkozatot roma származásukról, illetve egyéb nemzetiségükről.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 12.

Üdvözlettel:

Kegye Adél

Adatvédelem, Oktatási Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Az Ön által elektronikus úton előterjesztett, az Oktatási Hivatalhoz 2023. szeptember 12-én érkezett közérdekű adatigénylése tekintetében tájékoztatjuk, hogy az Oktatási Hivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdése alapján az Infotv. 29. § (1) bekezdésében foglalt határidőt 15 nappal meghosszabbítja.

Üdvözlettel:

Oktatási Hivatal

idézett részek megjelenítése

Adatvédelem, Oktatási Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Kegye Adél!

Az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) 2023. szeptember 12-én érkezett, Közérdekűadat igénylés - Roma gyerekek a szakértői bizottságok előtt tárgyú megkeresésére hivatkozással a Hivatal az alábbi tájékoztatást nyújtja adatkérésének egyes pontjai szerint:

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2019 január 1-től kezdve éves lebontásban mostanáig, hogy hány szülő tett nyilatkozatot a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete szerinti "Szakértői vélemény iránti kérelem" nyomtatványon a vizsgálandó tanuló halmozottan hátrányos helyzetéről, s a nyilatkozatot tevő szülők közül hányan kérték az esélyegyenlőségi szakértő részvételét a vizsgálaton.

2. Kérem, hogy amennyiben rendelkezésre áll, szíveskedjenek a kért adatokat megyénként lebontva közölni.

Tájékoztatom, hogy a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletét a 14/2020. (IV. 16.) EMMI rendelet 12. § (3) bekezdés b) pontja 2020. szeptember 1-jétől hatályon kívül helyezte. Erre tekintettel a Hivatal szülői nyilatkozatokra vonatkozó adatot nem kezel.

3. Kérem továbbá, hogy szíveskedjenek megjelölni azt is, hogy az adott évben összesen hány vizsgálati kérelmet nyújtottak be, hogy megállapítható legyen, hogy az összes vizsgálat mekkora hányadán vett részt esélyegyenlőségi szekértő.

A járási, illetve megyei és országos szakértői bizottság által vizsgált gyermekek létszámának megyei eloszlását a mellékelt 1. számú táblázat tartalmazza 2019 és 2021 közötti időszakra a köznevelési intézmények köznevelési statisztikai adatszolgáltatása alapján. Tekintettel arra, hogy az adatok beszámolási adatnak minősülnek, tehát az intézmények az adott év október 1-jén az előző tanévre vonatkozóan adják meg, a 2022/2023. tanévre vonatkozóan még nem állnak adatok a Hivatal rendelkezésére.

4. Kérem szíveskedjenek tájékoztatni arról is, hogy van-e arról nyilvántartás, hogy hány esetben nem került kirendelésre esélyegyenlőségi szakértő annak ellenére, hogy a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű.

Erre vonatkozó központi nyilvántartási adat nem áll rendelkezésre.

5. Kérem szíveskedjenek 2019. január 1-jétől mostanáig évenkénti lebontásban, megyénként külön feltüntetve hogy az adott időszakban az összes vizsgált gyermek közül hányan tettek nyilatkozatot roma származásukról, illetve egyéb nemzetiségükről.

Azt, hogy a pedagógiai szakszolgálatok által használt Integrált nyomon követő rendszerben (a továbbiakban: INYR) hány szakértői bizottsági tevékenységben érintett gyermeknél, tanulónál rögzítettek roma/cigány nemzetiségre vonatkozó adatot, a mellékelt 2. számú táblázat tartalmazza évenkénti és megyei bontásban. Az adatokkal kapcsolatban fontos kiemelnünk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes jellegű, így a pedagógiai szakszolgálatok kizárólag abban az esetben rögzítik azt az INYR-be, amennyiben a gyermek, tanuló, illetve szülő, gondviselő erről a pedagógiai szakszolgálati ellátás során nyilatkozott.

Tisztelettel:

Oktatási Hivatal

idézett részek megjelenítése