Részvétel magánnyugdíjpénztárakat érintő jogszabálymódosítás kialakításában

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. azon észrevételeket, javaslatokat, számításokat stb., amelyeket a Magyar Nemzeti Bank közölt a „Tervezet a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról” című, a Nemzetgazdasági Minisztérium által a Kormány honlapján 2016. március 23-án társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet 2. alcímével kapcsolatosan. Ha a Magyar Nemzeti Bank e tárgyban nem vett részt a társadalmi egyeztetésben, kérem ilyen értelmű nyilatkozatukat.
2. azon észrevételeket, javaslatokat, számításokat stb., amelyeket a Magyar Nemzeti Bank a társadalmi egyeztetés keretein kívül – így különösen, de nem kizárólag a közigazgatási egyeztetés során – közölt a T/10309. törvényjavaslat 26. §-ának kialakításával kapcsolatosan, különösen a járadékszolgáltatási tevékenységet ki nem helyező magánnyugdíjpénztárak által biztosítandó saját tevékenységi tartalék szükségességét és mértékét illetően. Ha a Magyar Nemzeti Bank e tárgyban nem működött közre a törvényjavaslat kialakításában, kérem ilyen értelmű nyilatkozatukat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 1.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

1 Attachment

Tisztelt Jinda Balázs!
 
A Magyar Nemzeti Bankhoz az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett közérdekű adat
igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban tájékoztatom, hogy
tekintettel a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről
szóló 2010. évi CXXXI. törvény rendelkezéseire, valamint a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. § (1) bekezdésében és a Magyar Nemzeti
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 132. §-ban foglaltakra a Magyar
Nemzeti Bank a társadalmi egyeztetés keretei között jogszabályokat nem
véleményez. A közigazgatási egyeztetés során a törvényjavaslat megjelölt
szakaszához a Magyar Nemzeti Bank nem tett észrevételt, így az
adatigénylésben megjelölt adattal nem rendelkezik. Tájékoztatom továbbá,
hogy a közigazgatási egyeztetés során tett észrevételek tartalma egyébként
is olyan az Infotv. 27. § (5) bekezdése szerinti döntés előkészítő
anyagnak minősül, mely további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja,
illetve, melynek megismerése a Magyar Nemzeti Bank törvényes működési
rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól
mentes ellátását veszélyeztetné, ezért keletkezésétől számított tíz évig
nem nyilvános.
 
Tisztelettel:
 

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció
1054 Bp., Szabadság tér 9.
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI Telefon: +36 (1) 428 2751
IGAZGATÓSÁG Fax: +36 (1) 428 8000
Email: [1][email address]

 
 
 

idézett részek megjelenítése