REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeummal kapcsolatos adatok

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a „REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum” című ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0002 projekttel kapcsolatban

1, a Szolnok város által a repüléstörténeti kiállítóhelyre tervezett műtárgyak restaurálásával és a kapcsolódó logisztikai feladatok ellátásával kapcsolatban kötött összes szerződést minden mellékletükkel együtt

2, a repüléstörténeti kiállítóhelyre tervezett műtárgyak restaurálásra és a kapcsolódó logisztikai feladatok elvégzésére benyújtott valamennyi pályázatot

3, a projekttel kapcsolatos összes önkormányzati előterjesztést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 7.

Üdvözlettel:

Katona Fruzsina

Polgármester, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Válasz a mellékletben!

Szalay Ferenc
polgármester

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
+36 56/503-402
+36 20/982-1181
[1][email address]
[2][IMG]

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://info.szolnok.hu/

Tisztelt Szalay Ferenc!

Köszönöm a megküldött adatokat.

Üdvözlettel:

Katona Fruzsina