Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a tusnádfürdői kemping újjáépítését célzó, a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által beadott, 2014-ben elfogadott pályázatának (támogatási szerződés regisztrációs kódja HU000443)

- a Támogatott által leadott időszakos beszámolóit (szám szerint 14-et),
- a projekt megvalósítási határideje kitolásának a kérését és indoklását,
- az első, 75 millió forintos részlet elszámolását,
- a kemping tulajdonviszonyait tisztázó iratokat

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. október 28.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Barna Kornél dr., Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Tájékoztatom önt arról, hogy - a tusnádfürdői kemping újjáépítését célzó,
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által beadott, 2014-ben
elfogadott pályázatához kapcsolódó -, 2015. október 28. napján megküldött
adatigénylései olyan adatokat érintenek, amelyek a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) feladat- és hatáskörébe tartozó
döntések meghozatalára irányuló eljárása során rögzített és az Alapkezelő
további jövőbeli döntéseinek megalapozását is szolgáló adatok, mint
ilyenek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (5)
bekezdése szerint a keletkezésüktől számított 10 évig nem nyilvánosak,
erre tekintettel a tárgyban megfogalmazott igényét elutasítom.

 

A kemping tulajdonviszonyait tisztázó iratok közlésére irányuló
adatigénylését szintén elutasítom, tekintettel arra, hogy idegen ingatlan
tulajdoni viszonyait rendező iratok nem minősülnek az Alapkezelő által
kezelt közérdekű adatnak.

 

Tájékoztatom továbbá arról, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó
igény elutasítása miatt az igényt elutasító közfeladott ellátó szerv
ellen, az igény elutasításának közléséttől számított 30 napon belül - az
Infotv. 31. § -ba foglaltak szerint – az igényt elutasító közfeladatot
ellátó szerv székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

dr. Barna Kornél

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Tel.: +36-1-795-36-25

 

 

idézett részek megjelenítése