Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Ádám, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Pontosítás kérése: Helyiségek bérbeadása a Neunos Zrt. részére

We're waiting for Tóth Ádám to read a recent response and update the status.

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2020. március 20. napján kelt alapos tájékoztatásukat köszönettel vettem. A tájékoztatás egyetlen pontja vetett fel további kérdéseket, kérem erre még szíveskedjenek válaszolni!

A válasz egy pontja szerint a bérelt helyiségben elért szellemi eredményeken az SZTE nem szerez jogot, és a bérelt helyiségben lévő eszközökkel az SZTE által elért eredményeken a Neunos Zrt. nem szerez jogot. Kérdéseim ezzel kapcsolatban:

1. A helyiséget és ennek berendezéseit kizárólag a Neunos Zrt., ezen belül Berényi Antal kutatócsoportja használja. Milyen módon tud az SZTE a Neunos Zrt.- től független eredményt elérni ezekkel a berendezésekkel?

2. Bár a Neunos Zrt. vezérigazgatója Gyurkovics Tamás, közismert, hogy a cégben Berényi Antalnak is érdekeltsége van, annyira, hogy a cég székhelye az ő szegedi lakcímére van bejegyezve. Berényi Antal ezen felül több tudományos közleményt is közölt, amelyekben lehetséges (tudományetikai) érdekütközésként tüntette fel azt a tényt, hogy ő és felesége (Nagy Anett) a Neunos Zrt. résztulajdonosai. Tekintve, hogy Berényi Antal továbbra is az SZTE közalkalmazottja, milyen okból mondott le az SZTE a bérbeadott helyiségben előállított szellemi tulajdon hasznosítási jogáról, figyelemmel arra is, hogy Berényi Antal köztudottan nagy értékű újításokat állít elő, és ezekkel különféle cégformákban majdnem egy évtizede kereskedik, amiből jelentős magánvagyonra tett szert. A határozott idejű bérletből származó csekély bevétel aligha ér fel azzal a bevétellel, amit az SZTE ezeknek az újításoknak a hasznosításával szerezhetne, tehát maga a bérleti díj nyilvánvalóan nem képezhette ellentételezését a hasznosítási jogról való teljes lemondásnak.

3. Milyen indíttatásból szabályoztak egy helyiségbérleti szerződésben szellemi tulajdont érintő kérdéseket?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. április 1.

Üdvözlettel:

Tóth Ádám

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai F, Szegedi Tudományegyetem

1 Attachment

Tisztelt Tóth Ádám!

 

Jelen levelemmel mellékelten megküldöm az SZTE válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Ádám, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.