Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a - főállású munkavégzésre irányuló munkaszerződések kivélelével - Közalapítvány által 2015. január 1-jétől az adatigénylés beérkezéséig megkötött részmunkaidős munkaszerződésekre, megbízási szerződésekre és egyéb polgári jogi szerződésekre vonatkozó alábbi adatokat szerződésenkénti bontásban:
a) a szerződő partner neve, cégneve,
b) a szerződés tárgya,
c) a szerződés megkötésének és - már megszűnt szerződés esetén - megszűnésének időpontja,
d) a munkabér, megbízási díj vagy a kikiötött egyéb ellenszolgáltatás összege.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 11.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

XX. Század Intézet, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd Úr!

Hivatkozással a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány részére 2016. február 11. napján eljutatott közérdekű adat igénylésére az alábbiakról tájékoztatjuk.

Adatigénylése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28.§ (3) bekezdése alapján – az alábbiakban részletezett indok alapján -nem egyértelmű, így kérjük, hogy adatkérési igényét pontosítsa, egyúttal tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján adatigénylése személyes adatokat tartalmazó igényeket is tartalmaz, így a részmunkaidős munkaszerződés alapján foglalkoztatott személyek nevét, továbbá ezen személyek adatkezelővel szembeni bérkövetelését nem áll módunkban kiadni.

Adatigénylésében többek között hivatkozik a 2015. január 1. napját követően létrejött szerződésekre. E körben kérem, hogy részletesen határozza meg, hogy a hivatkozott dátum pontosan milyen viszonyítási pontként kezelje adatkezelő!

Kérem, hogy pontosítsa, hogy egy a hivatkozott dátumot megelőzően kelt vagy hatályba lépett keretszerződés alapján létrejött egyedi szerződésre is irányul-e kérése, továbbá, hogy a hivatkozott dátum előtt létrejött szerződéseknek a hivatkozott dátumot követő módosítása is tárgya-e az adatkérésnek vagy nem!

Kérjük, hogy a közérdekű adatigénylés teljes körű kielégítő teljesítése érdekében tájékoztassa az adatkezelőt, hogy az adatigénylésben nevesített megbízási szerződés alatt mit ért pontosan.
Kérem, hogy határozza meg azokat a tartalmi ismérveket, amelyek alapján az adatkezelő megvizsgálhatja szerződéses állományát és átadhatja adatkérő számára a kért adatokat!

A fentieken túl, kérem, hogy pontosítsa a megbízási díj vagy kikötött egyéb ellenszolgáltatás összegét tartalmazó adatigénylését olyan vonatkozásban, hogy adatigénylése:
• a megbízási szerződés ellenértéke a mindenkori általános forgalmi adó mértékével növelt összegének értékére irányul vagy nem;
• a kikötött ellenszolgáltatások körében tartalmazza-e az esetlegesen fizetett vagy kapott meghiúsulási vagy késedelmi kötbért vagy bármilyen egyéb fizetőeszköznek nem minősülő juttatás vagy előny tárgyát, összegét és annak becsült vagy pontos pénzbeli értékét!

Kérem, hogy tájékoztassa az adatkezelőt, hogy az adatkérésben nevesített egyéb polgári jogi szerződések alatt pontosan mit ért! E körben különösen, hogy a polgári törvénykönyvben nevesített szerződéstípusokra irányult az adatkérése vagy bármilyen egyéb atipikus szerződésre is tárgya annak! Az utóbbiak körében kérem, hogy pontosan nevezze meg a kért szerződések tartalmi ismérveit és jogszabályban rögzített elnevezését!
Tisztelettel:

a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány, Schmidt Mária főigazgató

idézett részek megjelenítése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Főigazgató Asszony!

A késedelmes reakcióért elnézésüket kérve az adatigénylést az alábbiakban azzal pontosítom, hogy azt legyenek szívesek egyben új adatigénylésnek is tekinteni.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által 2015. január 1-jétől az adatigénylés beérkezéséig megkötött, valamint ezen időszakot megelőzően kötött, de ebben az időszakban hatályban lévő részmunkaidős munkaszerződésekre, megbízási szerződésekre és - az árubeszerzések kivételével - egyéb polgári jogi szerződésekre vonatkozó alábbi adatokat szerződésenkénti bontásban:
a) a szerződő partner neve, cégneve,
b) a szerződés tárgya,
c) a szerződés megkötésének és - már megszűnt szerződés esetén - megszűnésének időpontja,
d) a munkabér, megbízási díj vagy a kikötött, a Közalapítvány által megfizetendő egyéb pénzbeli ellenszolgáltatás összege.

A válaszban a tárgyidőszakot megelőzően kötött keretszerződés alapján a tárgyidőszakban kötött egyedi szerződések adatait is kérem szerepeltetni. Az adatigénylés szempontjából megbízási szerződésen a Ptk. XXXIX. fejezete szerinti, a Közalapítvány mint megbízó által meghatározott feladat megbízási díj fejében történő ellátására vonatkozó szerződéseket, az árubeszerezésre irányuló szerződések körében nem tartozó egyéb polgári jogi szerződésen pedig minden, a Ptk. hatálya alá tartozó, szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést értek, függetlenül attól, hogy azok a Ptk.-ban nevesített szerződéscsoportba tartozó vagy atípusos szerződések-e.

A szerződéses ellenszolgáltatás meghatározásánál bruttó - az általános forgalmi adó mértékét is tartalmazó -, szerződés szerinti értékét kérem feltüntetni, ugyanakkor ha a ténylegesen teljesített ellenszolgáltatás ettől (például a fizetett vagy kapott meghiúsulási vagy késedelmi kötbérre tekintettel) eltér, akkor kérem e ténynek és a ténylegesen kifizetett összegnek a feltüntetését is. A vagyoni értékkel bíró, de nem pénzösszegben meghatározott jogosultságok összegszerűsítését nem kérem.

Kérem végezetül, hogy amennyiben bármely okból az adatok egy részének kiadását nem tartja lehetségesnek, úgy a szerződéslista adott adatainak felismerhetetlenné tételével adja meg válaszát.

Együttműködését az eddigiekre és a továbbiakra vonatkozva is köszönöm.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

XX. Század Intézet, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd Úr!

Levelét köszönettel megkaptuk.

Tájékoztatjuk, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29.§ (1a) bekezdése értelmében "Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be."

Figyelemmel arra, hogy legutóbbi adatigénylését új adatigénylésként jelölte meg, és Közalapítványunk kezelésében álló adatkörben változás nem állt be, így a jogszabályi rendelkezések alapján nem áll módunkban a kért adatokat kiadni.

Tisztelettel:

Dr. Schmidt Mária
főigazgató

idézett részek megjelenítése