Pók utca fák kivágása, fakateszter

Vég Adrienn made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Burján Ferenc alpolgármesternek írtam, de nem kaptam választ, így közérdekű adatigénylésként ismét megpróbálom, kiegészítésekkel

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Érdeklődni szeretnék a Pók utcai fákkal kapcsolatban, hogy fellégezhetünk-e, abbamaradt-e ezzel a csonkolással a tervezett fakivágás. Nagyon várom a Fakopp vizsgálatok eredményét. Sajnos a Főkertész által közzétett favizsgálati adatlapok - számomra szokatlanul - dátum és kezelési terv nélkül, erre nem adnak támpontot. ( Ki végezte a csonkolást és milyen útmutatás alapján, ennek szerződése, a Fakopp vizsgálat szerződése) Nyilatkozat a fasor megmaradásával vagy kivágási tervével kapcsolatban, indoklással

A másik dolog, ami miatt írok, hogy a kerület kezelésében levő gesztenyefák is részesülnek-e az áldásos, preventív vadgesztenyelevél-aknázómoly elleni injektálásról ( a Főkert épp a minap adott erről hírt). - ennek dokumentálása, tételesen, visszamenőleg 2019-2020

Nagyon várom, hogy a 2016-os óbudai fakataszter adatai is bekerüljenek a Fatár alkalmazásba. Mivel mindkettőt ugyanaz a cég készítette, az adatmigrálás nem jelenthet nagy informatikai kihívást. - ennek tervezett időpontja, a csatlakozás akadályának megindoklása

Az összes fakivágás 2019-2022 Óbudán, tételesen, fakivágási engedélyekkel

Az Aranyhegyi-patak visszatöltésezésének tervei, van-e összefüggés a Pók utcai fakivágásokkal

Az összes óbudai nyárfa kezelésére, kivágására vonatkozó tervek

Locsolási tervek nyárra, közkutak, játszótéri kutak karbantartása. Lakosság kezelésében levő, közterületen levő kiskertek locsolásához víz biztosítása ( tavaly többször is szóvá tett probléma)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 10.

Üdvözlettel:

Vég Adrienn

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

A 2022. május 10. napján érkezett „Pók utcai fák kivágása, fakataszter” tárgyú közérdekű adat megismerésére irányuló megkeresésére vonatkozóan ezúton kívánjuk tájékoztatni arról, hogy az adatigénylést költségtérítés megfizetéséhez kötjük, tekintettel arra, hogy a teljesítés az alaptevékenységünk ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár az igényelt dokumentumok jelentős terjedelme miatt, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § által meghatározott összeget.

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatigénylésében megjelölt éveken átívelő időszakra és tetemes mennyiségű dokumentációra való tekintettel az adatigénylés teljesítése a Polgármesteri Hivatal két szervezeti egységét érintően négy munkaórát meghaladóan összesen legalább 266 ráfordított munkaórát jelent, ami az ellátandó feladatokon felül jelentős többletterhelést ró munkatársainkra.

A Főkertészi Iroda irattárában található, a közérdekű adatigényléssel érintett évekre (2019-2022) vonatkozóan összesen 1081 db fakivágási engedélyt tartalmazó ügyirat irattárból történő kiválogatásán, valamint az aktában található, az engedély alapjául szolgáló okiratoktól történő elkülönítésén és rendszerezésén túl az egyes engedélyek anonimizálás érdekében történő fénymásolása, kézzel történő anonimizálása, majd az elektronikus úton történő megküldés érdekében történő szkennelése, tárgy szerinti átnevezése, mappába rendezése engedélyenként 15 perc alapulvételével legalább 270 munkaórát jelent.

A fentieken túl a nagy mennyiségű szkennelésből adódóan a fénymásológépekkel kapcsolatos karbantartási, eszközbeszerzési feladatok, kiadások is várhatóan megnövekednek.

A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége abban a mértékben vehető figyelembe, amennyivel az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás időtartama meghaladja a 4 munkaórát. Az Önköltségszámítási Szabályzatról szóló 11/2012. jegyzői utasítást módosító 5/2016. jegyzői utasítás III. fejezet C) 6) pontja alapján a munkaerő-ráfordítás költsége 4.400,- Ft munkaóránként.

A fentiek alapján 266 munkaóra × 4.400,-Ft költséggel számolva 1.170.400,-Ft (Egymillió-százhetvenezernégyszáz forint) költségtérítést állapítunk meg.

Felhívjuk figyelmét továbbá arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 26. § (1) bekezdése értelmében az adatkezelő csak a rögzített és ténylegesen a kezelésében lévő információt, ismeretet, adatot köteles kiadni.

Az Info tv. 29. § (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

A fentiekre való tekintettel kérjük, hogy amennyiben a költségtérítéssel együtt továbbra is fenntartja adatigénylését, úgy erről 30 napon belül érdemben nyilatkozzon felénk. Tájékoztatjuk, hogy amíg nem nyilatkozik, addig az erre eltelt idő az Info tv. 29. § (3a) bekezdésében foglaltak alapján az adatigénylés teljesítésére rendelkezésünkre álló határidőbe nem számít bele.

Tisztelettel:

Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'Pók utca fák kivágása, fakateszter'.

Kérem, hogy a közérdekű adatigénylés összes pontjára adjanak választ.
Az 1081 db fakivágási engedély igényléséhez kiszabott 1.170.400 forint összegű költségtérítését nem tudom kifizetni.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/pok_utca_fak_...

Üdvözlettel:

Vég Adrienn

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Vég Adrienn!

Válaszlevelére reagálva tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 3. § 5. pontja rögzíti a közérdekű adat fogalmát, mely szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret.
Az Info tv. 26. § (1) bekezdése értelmében az adatkezelő csak a rögzített és ténylegesen a kezelésében lévő információt, ismeretet, adatot köteles kiadni. Ennek értelmében közérdekű adatigénylés keretében csak olyan adatot tudunk kiadni, amely rögzített formában a birtokunkban van. Olyan kérdések, amelyek tervekre, döntések indokolására vonatkoznak csak abban az esetben tartoznak a közérdekű adatigénylés kompetenciájába, ha ezek a képviselő-testület által elfogadásra kerültek, vagy hatósági döntés született róla.
A rendelkezésünkre álló adatok tekintetében, mivel tetemes mennyiségű - 1081 db - dokumentum kiadását kéri, amelynek a teljesítése aránytalanul megterheli a hivatal munkaerő forrásait, ezért a költségtérítés megfizetésétől nem tudunk eltekinteni. Az Info tv. korábbi levelünkben is idézett 29. § (4) bekezdése szerint az adatigénylést a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.

Tisztelettel:
Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'Pók utca fák kivágása, fakateszter'.

Kérem, hogy az igénylésben feltett összes kérdést válaszolják meg.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/pok_utca_fak_...

Üdvözlettel:

Vég Adrienn

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Vég Adrienn!

2022. június 11-én érkezett levelére reagálva kérjük a korábbi tájékoztatásunk tudomásulvételét arra vonatkozólag, hogy a költségtérítéstől nem áll módunkban eltekinteni.

Az adatigénylésében feltett egyéb kérdéseire az alábbi válaszokat adjuk:

A Pók utcai nyárfák állapotáról készült szakértői vélemény nyilvánosan elérhető az alábbi linken: https://drive.google.com/file/d/1S2EpkPA...
A Pók utcai nyárfasor állapotfelmérését mellékelten megküldjük.
Továbbá figyelmébe ajánljuk az alábbi linken elérhető Főkertész Úr által működtetett facebook oldalán megjelent ismertetőket.
https://m.facebook.com/story.php?story_f...
https://m.facebook.com/groups/obudarolad...

A faápolásokkal kapcsolatban csatoljuk a Főkertészi Iroda által összeállított táblázatot.

Gesztenyefa injektálásról szóló felmérési naplót is mellékelten megküldjük.

Locsolással kapcsolatos kérdésére tájékoztatjuk, hogy a parkfenntartó a melegedés kezdetével megkezdi az öntözést, és ez időjárástól függően heti 1-3 alkalommal történik.

Az adatigénylésével kapcsolatban további információval nem rendelkezünk. Amennyiben 2022. 06. 24-ig a költségtérítést nem fizeti meg, az adatigénylését lezártnak tekintjük.

Tisztelettel:
Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

idézett részek megjelenítése