PKÜ Folyóirattámogatási pályázat 2021

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a kultura.hu cikke szerint 1,8 milliárd forintos keretösszegű folyóirattámogatási pályázat során
- milyen kategóriákban mekkora keretösszeg (volt) pályázható
- milyen kategóriákban mekkora összeget mely sajtótermék(ek) nyert(ek)

https://kultura.hu/megalakultak-a-folyoi...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 12.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Petőfi Kulturális Ügynökség Adatszolgáltatás, Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2021. október 12. napján közérdekű adatigényléssel élt a Petőfi
Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felé,
melyre tekintettel figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1)
bekezdésében foglaltakra az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

A magyar nyelvű folyóiratok támogatási rendszerének átalakításáról szóló
1805/2020. (XI.17.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)
értelmében a Kormány a magyar nyelvű folyóiratok támogatási rendszerének
az átalakításáról döntött. A Korm. határozatban megjelölt összegek -
mindösszesen 1,8 milliárd Ft - terhére nyújtott támogatások tekintetében
Támogatónak minősül az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Támogató
nevében és képviseletében pedig a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság jár el, mint lebonyolító szerv.
Hivatkozott Korm. határozat alapján az alábbi nyílt pályázatok kerültek
meghirdetésre.

 

1. Folyóiratok működésének támogatása c. nyílt pályázati konstrukció

 

A Pályázati felhívás alapvető célja volt innovatív és értékteremtő, magyar
nyelvű, országos vagy regionális szereppel rendelkező online és/vagy
nyomtatott irodalmi, művészeti, kulturális vagy kritikai sajtótermékek
kiadásának támogatása.

 

A konstrukció keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 400.000.000,- Ft.

 

2. Folyóiratok szakmai programjainak támogatása c. nyílt pályázati
konstrukció

 

Pályázati felhívás alapvető célja volt a magyar nyelvű folyóiratok kiadói
szakmai programjainak támogatása: mentori program, digitalizálás,
multimediális tartalmak gyártása.

 

A mentori program által lehetőség nyílik a széleskörű szakmai
tapasztalatok megosztására és szakirányú felsőfokú tanulmányaikat folytató
hallgatók és pályakezdők integrációjára a magyar nyelvű nyomtatásban
és/vagy online megjelenő folyóiratok szerkesztési és előállítási
munkafolyamataiba, valamint arra, hogy a pályázat nyújtotta támogatás
által eszközölve az említett fiatal generáció saját látásmódjával és
modern médiatudásával hozzájáruljon a magyar folyóiratok megújulásához és
hosszútávú fennmaradásához.

 

A digitalizálás révén a folyóiratok által előállított, értékhordozó
szellemi termékek egységes rendezése, átláthatóvá és kereshetővé tétele a
cél.

A multimediális tartalmak gyártása által a lehető legszélesebb, érdeklődő
nagyközönség számára történő hozzáférés biztosítása a cél, ezen keresztül
bemutatva a folyóirat világát, az általa megjelentetett értékeket, egy-egy
tartalmi egységét vagy tematikus számát.

 

A konstrukció keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 500.000.000,- Ft.

 

 

3. Tudományos folyóiratok működésének támogatása c. nyílt pályázati
konstrukció

 

A Pályázati felhívás alapvető célja innovatív és értékteremtő, magyar
nyelvű, országos vagy regionális szereppel rendelkező online és/vagy
nyomtatott tudományos és tudománynépszerűsítő folyóiratok kiadásának
támogatása, továbbá a kiadók szakmai programjainak megvalósításához
kapcsolódó tevékenységek támogatása az alábbi szempontokat szem előtt
tartva:

•            friss kutatási eredmények közreadása (magyar nyelvű
adaptálása)

•            aktuális kutatási eredmények közzététele egyetemi hallgatók
számára;

•            publikációs felület biztosítása kutatóknak, oktatóknak és a
tudományos pályára készülő egyetemi hallgatóknak és PhD-hallgatóknak;

•            digitalizálást és online elérést biztosító felületek
kialakítása;

•            szélesebb közönséget megszólító tudománynépszerűsítő,
ismeretterjesztő tartalmak létrehozása és publikálása.

 

A konstrukció keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 100.000.000,- Ft.

 

Az előző pontban hivatkozott folyóirattámogatások kapcsán ezúton
tájékoztatjuk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató
részéről jelen válaszadás napjáig döntés nem született.

 

 

Üdvözlettel:

 

Petőfi Ügynökség Nonprofit Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése