Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Sinkovits Imre pályázat keretében a "Pesti Srácok Emlékpark" megvalósítására a Gerilla Press Lapkiadó és Médiatanácsadó Kft.-vel megkötött szerződést (vagy szerződéseket) az esetleges mellékletekkel együtt, valamint a pályázat keretében a kedvezményezettnek kifizetett támogatási összegeket a jogcím és az időpont megjelölésével, továbbá a pályázó által benyújtott elszámolásokat és számlamásolatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 5.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető

XX. Század Intézet, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással a 2016. szeptember 5. napján elektronikus levél útján
megküldött közérdekű adatigénylésre, az alábbiakról tájékoztatom.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány (székhely: 1122 Budapest, Határőr út 35.; a továbbiakban:
Közalapítvány) Magyarország Kormánya által alapított, kiemelten közhasznú
szervezet.

Magyarország Kormánya az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve
keretében megvalósuló programokról és az azok megvalósításához szükséges
források biztosításáról szóló 1017/2016. (I. 22.) Kormányhatározatban az
alábbiakat rögzítette.

„2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért
felelős kormánybiztos

b) az Emlékbizottság működési feltételeinek biztosítását, a programok
megvalósítását, valamint a pályázatok lebonyolítását a Közép- és
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványon (a
továbbiakban: Közalapítvány) keresztül látja el”

 

A Kormányhatározatban meghatározott Emlékbizottság állásfoglalása alapján
az Emlékév lezárásáig nem adunk lehetőséget a részszerződésekbe,
elszámolásokba való betekintésre, mert az zavarná az Emlékév
lebonyolítást.

Mindazonáltal ismételten megerősítem, hogy a Közalapítvány az Emlékév
lezárását követően intézkedni fog az Emlékév során keletkezett közérdekű
és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozása érdekében.

Figyelemmel az Infotv. 31.§ (1) bekezdésére, tájékoztatom, hogy jelen
döntésem, a döntésem közlésétől számított 30 napon belül bírósági úton
felülvizsgálati kérelmet kezdeményezhet a Pesti Központi Kerületi
Bíróságnál. Tájékoztatom, hogy esetleges pervesztesége esetén Ön köteles
megtéríteni a Közalapítvány részéről a perrel összefüggő költségeket. A
fentieken túl tájékoztatom, hogy a 2015. évi CXXIX törvény 17.§ (5)
bekezdésének e) pontja által az Infotv 31.§ (3) bekezdését módosító
normatív rendelkezések alapján, amennyiben Ön az igénye elutasítása miatt
az Infotv. V. fejezetében meghatározott hatóság eljárását kezdeményezte,
úgy a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az Infotv. 55.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58.§ (3) bekezdése szerinti értesítés
kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2016. szeptember 20.

Üdvözlettel,

Dr. Schmidt Mária

főigazgató