Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bródy Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A 998/2019. (XI. 27.) Főv. Kgyh. határozata értelmében Budapest Főváros Önkormányzata és Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata között parkolási üzemeltetési feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás 8. pontja szerinti Ellenőrző Munkacsoportba Budapest Főváros Önkormányzata 2019. december 1-től 2024. november 30-ig terjedő határozott időre Bródy Gábort (MSZP), Banasák Andrást (DK) és Tóth Csabát (Momentum) delegálta, jelenleg már Stummer János a Momentum delegáltja.

A határozat 2. bekezdése szerint a Fővárosi Közgyűlés „Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatánál az együttműködési megállapodás olyan módosítását, amely a Munkacsoportot megszünteti vagy a tagok díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegében maximalizálja.”

Miért nem sikerült a határozat 2. bekezdésében foglaltakat végrehajtani?

Milyen dokumentumok keletkeztek a határozat 2. bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében?

Kérem, elektronikus úton bocsássa rendelkezésemre a határozat 2. bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében született valamennyi dokumentumot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 2.

Üdvözlettel:

Bródy Gábor

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Bródy Gábor!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-234414 /2024-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Iroda részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Srajber Beáta dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

4 Melléklet

Tisztelt Bródy Gábor!

 

Csatoltan megküldöm közérdekűadat-igénylésére vonatkozó főjegyzői
válaszlevelet és mellékletét.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Srajber Beáta

átláthatósági és adatkezelési referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

 

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bródy Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.