Pályavasúti lassújelkorlátozások - 2023. február

Az igénylést elutasította a(z) Magyar Államvasutak Zrt..

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, .pdf formátumban megküldeni részemre az Önök által üzemeltetett teljes vasúti pályahálózaton jelenleg hatályban lévő összes, valamint ideiglenesen kitűzött lassújeleket az alábbiak szerint:
– vasútvonalak sorszámjelölése szerinti bontásban (pl.: 11-es vonal)
– vasútvonalak kezdőpontja szerinti állomások, megállóhelyek, forgalmi kitérők szerinti feltüntetése (pl.: Barcs)
– vasútvonalak nyíltvonali szakaszainak feltüntetése
– vasútvonalak által érintett nyíltvonalon, fejpályaudvarokon, állomásokokon és megállóhelyeken, forgalmi kitérők található vágányok leírását (pl.: Cegléd jobb átmenő fővágány; Baja I. vágány)
– vasútvonalak által érintett fejpályaudvarokon, állomásokokon és megállóhelyeken, forgalmi kitérők található kitérő(k) számát és megnevezését
(pl.: X. Lyra 43. sz. kitérő kitérő iránya vagy III. vágány)
– a vágányok kezdetének hektoszelvényszámát (pl.: 1416,25)
– a vágányok végének hektoszelvényszámát (pl.: 1419,22)
– a pályaszakaszra engedélyezett sebességre km/h-ban kifejezve
– a pályaszakaszra vonatkozó állandó és ideiglenes sebességkorlátozások feltüntetése
– a lassújel bevezetése előtti korábban engedélyezett sebességet km/h-ban kifejezve
– a lassújel elrendelésének dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc), időszakos esetén a kitűzésének (év, hó, nap, óra, perc), valamint feloldásának dátumát (év, hó, nap, óra, perc)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 17.

Üdvözlettel:
Simon Krisztián

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással a tárgyban megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. § (1) bekezdése alapján szíves tájékoztatására jelezzük az alábbiakat.

Az Ön által kért információk üzleti titoknak minősülnek, ezért – figyelemmel az Infotv. 27. §- ának (3) bekezdésében foglaltakra – azok megismerésére Ön nem jogosult. A MÁV Zrt. hatályos hálózati üzletszabályzata alapján kizárólag a MÁV Zrt.-vel szerződésben álló vállalkozó vasúti társaságok munkavállalói részére tesszük elérhetővé az Ön által igényelt adatokat.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Gyöngyösi Máté hozzászólt ()

A NAIH-4049-8/2023 ügyiratszámú, 2023. július 7-én kelt levelében a NAIH úgy határozott, hogy a MÁV nem titkolhatja ezeket az adatokat. A Közlekedő Tömeg Egyesületnek azóta ki is adták őket: https://kimittud.hu/request/vasuti_sebes...
Nyugodtan nyújts be egy új igénylést az aktuális adatokra!