Vasúti sebességkorlátozások

Közlekedő Tömeg Egyesület made this Közérdekűadat request to Magyar Államvasutak Zrt.

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önök által üzemeltetett teljes vasúti pályahálózaton jelenleg hatályban lévő összes, állandó és ideiglenes sebességkorlátozás (lassújel)…
– által érintett vasútvonal számát
– kezdő és befejező állomását
– által érintett vágány(ok) és/vagy kitérő(k) számát és részletes megnevezését (pl.: X. Lyra 43. sz. kitérő kitérő iránya VAGY jobb átmenő fővágány, III. vágány)
– kezdetének szelvényszámát (pl.: 1416,25)
– végének szelvényszámát (pl.: 1419,22)
– hosszát méterben
– által engedélyezett sebességet km/h-ban
– bevezetése előtt, eredetileg engedélyezett sebességet km/h-ban
– által okozott menetidőtöbbletet percben
– bevezetésének dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc)
– okát (pl.: a kitérő keresztezési középrészében kitöredezés keletkezett)
– megszüntetésének tervezett idejét (pl.: 2020. III. negyedév)
– megszüntetésének tényleges dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc), amennyiben már megszüntették
– lassújelkimutatásba szánt egyéb megjegyzését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 8.

Üdvözlettel:

Szalay Áron
Közlekedő Tömeg Egyesület

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással a tárgyban megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. § (1) bekezdése alapján szíves tájékoztatására jelezzük az alábbiakat.

Az Ön által kért információk üzleti titoknak minősülnek, ezért – figyelemmel az Infotv. 27. §- ának (3) bekezdésében foglaltakra – azok megismerésére Ön nem jogosult. A MÁV Zrt. hatályos hálózati üzletszabályzata alapján kizárólag a MÁV Zrt.-vel szerződésben álló vállalkozó vasúti társaságok munkavállalói részére tesszük elérhetővé az Ön által igényelt adatokat.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatkozással a NAIH, NAIH-4049-5/2023. sz., felszólításában foglaltakra,
szíves tájékoztatására mellékelten küldjük a kért adatokat.

 

Tisztelettel:

MÁV Zrt.

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt MÁV Magyar Államvasutak Zrt.!

Köszönjük szépen válaszukat!

A NAIH-4049-8/2023 ügyiratszámú, 2023. július 7-én kelt, a NAIH egyesületünk részére megküldött levelében a hatóság a következőekről nyilatkozott:

"Az Ön által megismerni kívánt adat az Infotv. értelmező rendelkezései szerint közérdekű adatnak
minősül: [...]
A közérdekű adatok nyilvánossága bizonyos feltételek fennállásakor, az Infotv.-ben meghatározott
esetekben korlátozható. A MÁV válaszlevelében kifejtett indokolás alapján mindazonáltal nem
merült fel olyan nyilvánosságot korlátozó indok, amely alapján az adatigénylés elutasítható lenne.
A Hatóság 2023. május 4-én felszólította a MÁV Zrt.-t, hogy haladéktalanul küldje meg az általa
kezelt, megismerni kívánt nyilvános közérdekű adatokat közérthetően, az Ön által kívánt
formában, illetve módon."

Adatigénylésünk az Önök által üzemeltetett »teljes« vasúti pályahálózaton adatigénylésünk beadásakor hatályban lévő »összes«, állandó és ideiglenes sebességkorlátozásra (lassújelre) vonatkozott.

Önök azonban 2023. június 23-án a levelükhöz csatolt .pdf-fájlban csak a nyíltvonali és az állomási fővágányokon található lassújeleket küldték el, az állomási mellékvágányokon, raktári vágányokon, tárolóvágányokon és egyéb vágányokon találhatóakat nem.

Kérjük, küldjék meg ismét a lassújelek táblázatát, immár szerepeltetve az összes állomási (mellék-, raktári, tároló- és egyéb) vágányon található lassújelet is!

Válaszukat előre is köszönjük!

Kelt: 2023. július 24.

Üdvözlettel:
Szalay Áron
Közlekedő Tömeg Egyesület

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2023. július 24-én küldött levelében foglaltaknak megfelelően küldjük a
2022. augusztus 8. állapotnak megfelelő sebességkorlátozási adatokat.

 

A mellékelt dokumentum tartalmazza hálózati szinten a

·         a nyíltvonali pályaszakaszokon, illetve

·         az állomási

o   átmenő,

o   fő,

o   mellék-, raktári, tároló- és egyéb érvényben vagányokon lévő
sebességkorlátozásokat (állandó és ideiglenes).

 

A megküldött táblázathoz tartalmának kezeléshez az alábbi jelmagyarázatot
csatoljuk:

·         Ideiglenes sebességkorlátozások:

o    minden esetben félkövér és dőlt betűvel vannak megjelölve:

Ferencváros
1 - Kelenföld
jobb vágány   87 88 100 60

 

 

·         Állandó sebességkorlátozások:

o   azok a sebességkorlátozások melyek minden esetben pálya paraméterként
is szolgálnak a menetrendszerkesztés során.

o   normál betűtípussal szerepelnek a táblázatban:

Ferencváros
1 - Kelenföld
jobb vágány   118 123 500 60

 

·         A sebességek minden esetben, hektószelvényben vannak megadva. 1
hektószelvény = 100 m

Ferencváros
1 - Kelenföld
jobb vágány   87 88 100 60

 

 

·         Sebességkorlátozás mértékét jelenti.

Ferencváros
1 - Kelenföld
jobb vágány   87 88 100 60

 

 

·         kimutatásban való megjegyzés

o   „M” betű jelzett állandó sebességkorlátozások, menetrendi
segédkönyvben jelzett pályasebességek, melyek kiűzésre nem kerülnek.

o   csak tehervonatokra érvényes sebességkorlátozások kiűzésre nem
kerülnek és személyszállító vonatokra nem érvényesek.

o   csak páros vagy páratlan számú vonatokra érvényes
sebességkorlátozások, valamilyen külső ok pl. útátjáró esetén rálátás
hiánya miatt bevezetett sebességkorlátozások, melyek csak kezdő vagy csak
végpont felől érkező vonatokra érvényesek.

o   YYY felől XXX m. pl. végpont felől 450 m. Az jelenti, hogy
sebességkorlátozások előjelzője a helyszíni adottságok miatt a vonalra
érvényes általános fékúttávolságtól eltérően kerültek kitűzésre.

 

Tisztelettel:

MÁV Zrt.

 

 

 

idézett részek megjelenítése