Tisztelt Tolna Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a TOG/81/00752/2022. ügyszámon, a Paks Város Önkormányzata által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján indult előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban keletkezett dokumentumokat, különös tekintettel például az eljárást lezáró dokumentumra (határozat, végzés, közlemény, hirdetmény stb.).

Emellett kérem, szintén szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a "Paks, Duna-part Árvíz utca – Molnár-árok közötti szakasz területfeltöltése" tárgyban 2022, 2023 és 2024-ben indult illetve zajló eljárások összes dokumentumát (határozat, végzés, közlemény, hirdetmény stb.).

Amennyiben a kért dokumentumok valamelyike nyilvánosan is elérhető, kérem, szíveskedjen a dokumentumokra rámutató linkeket is megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 26.

Üdvözlettel:

Fülöp Orsolya

Tolna Vármegyei Kormányhivatal Titkárság, Tolna Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Az Iratanyag az alábbi címről tölthető le 30 napig:
[1]https://tolna-filr.kh.gov.hu/filr/public...

References

Visible links
1. https://tolna-filr.kh.gov.hu/filr/public...