Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Paks, Duna-part Árvíz utca – Molnár-árok közötti szakasz területfeltöltése'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÜLÖP ORSOLYA 
Iktatószám: TOB/21/211-5/2024. 
 
Ügyintéző: dr. Horváth Mónika 
 
E-mail útján: [email protected] 
 
Tárgy: Közérdekű adatigénylés teljesítése 
 
Tisztelt Fülöp Orsolya! 
 
Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  (a 
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján  a Tolna Vármegyei Kormányhivatalhoz 2024. január 
26. napján elektronikus úton (e-mailben) benyújtott adatigénylése kapcsán az alábbiakról tájékoztatom. 
 
Adatigénylése  az  Infotv.  3.  §  5-6.  pontja  és  a  26.  §  (1)  bekezdése  alapján  közérdekű  adatigénylésnek 
minősül.  
Ugyanakkor  az  adatigény  teljesítésekor  figyelemmel  kellett  lenni  a  környezet  védelmének  általános 
szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Kvtv.)  rendelkezéseire  is,  mivel  a  12.  §  (2) 
bekezdése  szerint  „Mindenkinek  joga  van  a  külön  jogszabályban  meghatározott  környezeti 
információkat
 – mint közérdekű adatokat – megismerni.” 
 
A Kvtv. a környezeti információk megismerésének általános biztosítását írja elő és határozza meg azt az 
egyes dokumentumok vonatkozásában: 
A Kvtv. 12. § (3) bekezdése szerint „Az állami szervek, az önkormányzatok – kivéve a bíróságok és a 
jogalkotó szervek e minőségükben –, a környezethez kapcsolódó kötelezettséget, feladatot teljesítő vagy 
közszolgáltatást  nyújtó,  illetve  az  egyéb  közfeladatot  ellátó  szervek  vagy  személyek  (a  továbbiakban: 
környezeti információval rendelkező szerv) feladatkörükben kötelesek a környezet ál apotát és annak az 
emberi  egészségre  gyakorolt  hatását  figyelemmel  kísérni,  igény  esetén  a  rendelkezésére  álló 
környezeti  információt  hozzáférhetővé  tenni,  rendelkezésre  bocsátani,  
továbbá  a  környezeti 
információk  külön  jogszabályban  meghatározott  körét,  il etve  a  birtokában  levő  vagy  a  számára  tárolt 
információk jegyzékét elektronikusan vagy más módon közzétenni.” 
 
A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII.25.) Korm. 
rendelet 2. §-a meghatározza a környezeti információ fogalmát, mely: 
„A  megjelenési  formájától  függetlenül  környezeti  információ  minden  olyan  információ  (adat),  amely 
vonatkozik 
a)  a  környezetre,  illetve  a  környezeti  elemek  állapotára  –  ideértve  a  biológiai  sokféleséget  és  annak 
összetevőit, valamint  a géntechnológiával módosított szervezeteket  –,  valamint az ezen elemek közötti 
kölcsönhatásra; 
7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.  Telefon: (36 74) 529 871  E-mail: [email protected] 
Hivatali kapu rövid név: TMKH,  KRID: 218650758   
Honlap: www.kormanyhivatalok.hu 

b)  a  környezetterhelésre,  ideértve  a  zaj,  sugárzás,  hulladék,  radioaktív  hul adék  környezetbe  történő 
közvetlen vagy közvetett kibocsátására, ha az hatással van vagy valószínűleg hatással lehet a környezet 
a) pontban meghatározott elemeire; 
c)  környezettel  összefüggő  intézkedésekre,  különösen  az  azokkal  kapcsolatos  ágazati  politikára, 
jogszabályokra, tervekre, programokra, megállapodásokra, il etve az a) és b) pontban meghatározottakra 
hatással  lévő  vagy  valószínűleg  hatással  lévő  tevékenységekre,  valamint  a  környezet  és  a  környezeti 
elemek védelmére hozott intézkedésekre és tevékenységekre; 
d) a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásáról szóló jelentésekre; 
e) a c) pontban említett intézkedések és tevékenységek keretein belül használt, költséghatékonysági és 
más gazdasági elemzésekre és feltevésekre; 
f) az emberi egészség és biztonság állapotára  – ideértve az élelmiszerlánc szennyeződését, az emberi 
életfeltételeket,  a  kulturális  helyszíneket  és  építményeket  –  amennyiben  azokra  a  környezeti  elemek 
állapota  vagy  ezeken  az  elemeken  keresztül  a  b)  vagy  c)  pontban  említett  bármilyen  tényező  vagy 
intézkedés hatással van vagy hatással lehet.” 
 
A 311/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. §-a rendelkezik a nyilvánosság számára közzéteendő környezeti 
információkat tartalmazó dokumentumokról, melyek az alábbiak: 
„a) a nemzetközi szerződések, jogszabályok, ideértve az Európai Közösségi jogi aktusok, valamint ezek 
végrehajtásáról szóló jelentések; 
b)  a  környezettel  kapcsolatos  ágazati  politikák,  stratégiák,  tervek  és  programok,  valamint  ezek 
végrehajtásáról szóló jelentések; 
c) a környezetállapot-jelentések; 
d) a környezetre hatást gyakorló vagy valószínűleg hatást gyakorló tevékenységek eseti vagy folyamatos 
megfigyeléséből származó adatok vagy az ezeket összefoglaló adatok; 
e) a környezeti elemekre vonatkozó környezeti hatástanulmányok és kockázatelemzések; 
f)  külön  jogszabályban  meghatározottak,  különösen  a  szerv  birtokában  levő  vagy  a  számára  tárolt 
környezeti információk jegyzéke.” 
 
Az  egyes  konkrét  hatósági  eljárásokban  megismerhető  iratok,  adatok  esetében  azonban  már 
érvényesülnek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), az Infotv., a Kvtv. és az Ákr. 
szabályai.  
 
A  Korm.  rendelet  3.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  környezetvédelmi  hatóság  a  kérelmet  és  mellékleteit 
elektronikus úton közzéteszi, továbbá a 4. § (4) bekezdése szerint a kérelembe, az előzetes vizsgálati 
dokumentációba,  a  szakhatósági  állásfoglalásokba  és  a  szakértői  véleményekbe  való  betekintést 
lehetővé teszi az érintett nyilvánosság számára
 
A  környezetvédelmi  hatóság  a  Kvtv.  71.  §  (3)  bekezdése  alapján  az  előzetes  vizsgálat  alapján  hozott 
határozatát közhírré teszi, valamint a Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés alapján a határozatát megküldi 
az eljárásban részt  vett önkormányzatok jegyzőinek, akik gondoskodnak a határozat teljes szövegének 
közhírré tételéről. 
 
A  Kvtv.  12.  §  (8)  bekezdés  szerint  „Az  olyan  végleges  vagy  azonnal  végrehajthatóvá  nyilvánított 
határozatot,  valamint  a  környezetvédelmi  hatósági  szerződést  a  környezetvédelmi  hatóság  honlapján 
nyilvánosságra kell hozni, amelynek végrehajtása jelentős környezeti hatással jár.” 
 


Az  Infotv.  3.  §  5.  pontja  szerint:  „közérdekű  adat:  az  állami  vagy  helyi  önkormányzati  feladatot, 
valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében 
lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 
személyes  adat  fogalma  alá  nem  eső
,  bármilyen  módon  vagy  formában  rögzített  információ  vagy 
ismeret,  függetlenül  kezelésének  módjától,  önálló  vagy  gyűjteményes  jellegétől,  így  különösen  a 
hatáskörre,  il etékességre,  szervezeti  felépítésre,  szakmai  tevékenységre,  annak  eredményességére  is 
kiterjedő  értékelésére,  a  birtokolt  adatfajtákra  és  a  működést  szabályozó  jogszabályokra,  valamint  a 
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;” 
 
Az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján: „Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által 
meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné 
kell tenni.”
 
 
A  fentiekre  figyelemmel,  a  közérdekű  adatigényléssel  érintett,  a  TOG/81/0752/2022.  ügyszámon 
lefolytatott  előzetes  vizsgálati  eljárás  irataiból  az  alábbiak  minősülnek  közérdekű  adatnak:  a 
hatósághoz  benyújtott  kérelem,  az  előzetes  vizsgálati  dokumentáció,  a  Natura  2000  hatásbecslési 
dokumentáció,  a  telepítési  tanulmányterv,  az  eljárás  megindításáról  szóló  közlemény,  melyeket 
mellékelten, elektronikus úton megküldök. Tekintettel arra, hogy a kérelem e-papíron került benyújtásra a 
hatósághoz és az e-papír a küldő személyes adatait tartalmazta, amely adatok az adatigénylő által nem 
megismerhetők, a kérelem ezen része anonimizálásra került. Az adatigénylésben szereplő, az előzetes 
vizsgálati hatósági eljárásban keletkezett egyéb dokumentumok vonatkozásában adatigényét elutasítom. 
Ezen  iratokba  csak  az  ügyfél  tekinthet  be,  továbbá  a  311/2005.  (XII.25.)  Korm.  rendelet  3.  §-a  szerint, 
ezen iratok a nyilvánosság számára közzéteendő környezeti információt tartalmazó dokumentumnak sem 
minősülnek.  
 
Tájékoztatom  továbbá  az  adatigénylőt,  hogy  a  Kormányhivatal  az  előzetes  vizsgálat  alapján  nem 
hozott  határozatot,  a  hatósági  eljárás  megszüntetésre  került,  amellyel  kapcsolatban  a  fent 
hivatkozott jogszabályhelyek szintén nem írnak elő közhírré tételi kötelezettséget. 

 
Jogorvoslati tájékoztató: 
Az  Infotv.  31.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  igénylő  a  közérdekű  adat  megismerésére  vonatkozó  igény 
elutasítása  vagy  a  teljesítésre  nyitva  álló,  vagy  az  adatkezelő  által  a  29.  §  (2)  bekezdése  szerint 
meghosszabbított  határidő  eredménytelen  eltelte  esetén,  valamint  az  adatigénylés  teljesítéséért 
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. 
 
A  közérdekű  adatok  megismeréséhez  fűződő  jogok  gyakorlásával  kapcsolatos  jogsértés  esetén  a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  (a továbbiakban: Hatóság) (1055 Budapest, 
Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat. 
 
Az  Infotv.  31.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  pert  az  igény  elutasításának  közlésétől,  a  határidő 
eredménytelen  elteltétől,  illetve  a  költségtérítés  megfizetésére  vonatkozó  határidő  lejártától  számított 
harminc  napon  belül  kell  megindítani  az  igényt  elutasító  közfeladatot  ellátó  szerv  ellen.  Ha  az  igény 
elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt 
az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a 
bejelentés  érdemi  vizsgálatának  elutasításáról,  a  vizsgálat  megszüntetéséről,  az  55.  §  (1)  bekezdés  b) 
pontja  szerinti  lezárásáról  szóló  vagy  az  58.  §  (3)  bekezdése  szerinti  értesítés  kézhezvételét  követő 


harminc  napon  belül  lehet  megindítani.  A  perindításra  rendelkezésre  álló  határidő  elmulasztása  esetén 
igazolásnak van helye. 
Az Infotv. 52. § (1) bekezdése szerint a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra 
hivatkozással,  hogy  személyes  adatok  kezelésével,  il etve  a  közérdekű  adatok  vagy  a  közérdekből 
nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, 
vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 
 
Adatvédelmi tájékoztató: 
2018.  május  25-én  hatályba  lépett  az  Európai  Unió  általános  adatvédelmi  rendelete  [AZ  EURÓPAI 
PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  (EU)  2016/679  RENDELETE  (2016.  április  27.)  a  természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről]. Melyre tekintettel tájékoztatom a 
Tolna  Vármegyei  Kormányhivatal,  mint  adatkezelő  által,  az  érintett  személyek  személyes  adatainak  (a 
továbbiakban  együtt:  személyes  adat)  adatkezelése  során  alkalmazandó  elvekről  és  szabályokról  az 
Európai  Unió  általános  adatvédelmi  rendelete,  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az 
információszabadságról szóló  2011. évi  CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),  és a vonatkozó  ágazati 
jogszabályok alapján. 
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete értelmében a személyes adatok: 
-  kezelését  jogszerűen  és  tisztességesen,  valamint  az  érintett  számára  átlátható  módon  kell  végezni 
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
 - gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a 
célokkal  össze  nem  egyeztethető  módon;  nem minősül  az  eredeti  cél al  össze  nem  egyeztethetőnek  a 
közérdekű  archiválás  céljából,  tudományos  és  történelmi  kutatási  célból  vagy  statisztikai  célból  történő 
további adatkezelés („célhoz kötöttség”); 
- az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre 
kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 
-  pontosnak  és  szükség  esetén  naprakésznek  kell  lenniük;  minden  ésszerű  intézkedést  meg  kell  tenni 
annak  érdekében,  hogy  az  adatkezelés  céljai  szempontjából  pontatlan  személyes  adatokat 
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 
-  tárolásának  olyan  formában  kell  történnie,  amely  az  érintettek  azonosítását  csak  a  személyes  adatok 
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig 
történő  tárolására  csak  akkor  kerülhet  sor,  amennyiben  a  személyes  adatok  kezelésére  közérdekű 
archiválás  céljából,  tudományos  és  történelmi kutatási  célból  vagy  statisztikai  célból  kerül  majd sor,  az 
Európai  Unió  általános  adatvédelmi  rendeletében  az  érintettek  jogainak  és  szabadságainak  védelme 
érdekében  előírt  megfelelő  technikai  és  szervezési  intézkedések  végrehajtására  is  figyelemmel 
(„korlátozott tárolhatóság”); 
-  kezelését  oly  módon  kell  végezni,  hogy  megfelelő  technikai  vagy  szervezési  intézkedések 
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy 
jogellenes  kezelésével,  véletlen  elvesztésével,  megsemmisítésével  vagy  károsodásával  szembeni 
védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 
 
Az adatkezelő elérhetőségei: 
Megnevezése: Tolna Vármegyei Kormányhivatal 
Címe: 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. 
E-mail címe: [email protected] 
Telefonszáma: 74/529-871 
Honlap: www.kormanyhivatalok.hu 


Az adatkezelő képviselőjének elérhetőségei: 
Neve: dr. Horváth Kálmán főispán 
E-mail címe: [email protected] 
Telefonszáma: 74/529-871 
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 
Neve: dr. Horváth Mónika  
E-mail címe: [email protected] 
Telefonszáma: 74/529-871/231 mell. 
 
Az  Európai  Unió  általános  adatvédelmi  rendeletének  6.  cikk  (1)  bekezdés  e)  pontja,  valamint  (3) 
bekezdés b) pontja alapján az Ön személyes adatainak kezelése a Tolna Vármegyei Kormányhivatalra 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A 
fentieknek  megfelelően  a  személyes  adatok  kezelésére  az  Európai  Unió  általános  adatvédelmi 
rendeletének  6.  cikk  (1)  bekezdés  e)  pontja  szerinti  jogalapra  hivatkozással,  az  1/2023.  (I.12.)  MvM 
utasítás 1. függeléke alapján 3 évig kezelhetőek. 
 
A fent megjelölt időpontokig, il etve a fent megjelölt eseteken kívül az adatok törlésére nincs lehetőség. 
A Tolna Vármegyei Kormányhivatal a következő személyes adatokat kezeli: név. 
Az  érintett  írásban  kérelmezheti  az  adatkezelőnél  személyes  adatai  kezeléséről  való  tájékoztatását,  az 
adatkezelő által kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, adatai helyesbítését, kiegészítését, illetve 
azok  törlését,  ha  az  Európai  Unió  általános  adatvédelmi  rendeletében  meghatározott  feltételek 
valamelyike  fennáll,  továbbá  személyes  adatainak  korlátozását  az  Infotv-ben  meghatározott  esetekben 
és feltételekkel. 
 
Tájékoztatom, hogy jogosult az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének 21. cikk (1) bekezdése 
alapján arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. 
cikk  (1)  bekezdésének  e)  vagy  f)  pontján  alapuló  kezelése  ellen,  ideértve  az  említett  rendelkezéseken 
alapuló  profilalkotást  is.  Ebben  az  esetben  az  adatkezelő  a  személyes  adatokat  nem kezelheti  tovább, 
kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
Jogorvoslati tájékoztató az adatkezelésre vonatkozó kérelemmel kapcsolatban 
Az adatkezelő az érintett fentiekkel kapcsolatos kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő 
alatt,  de  legfeljebb  huszonöt  napon  belül  elbírálja  és  döntéséről  értesíti.  Ha  kérelmét  az  adatkezelő 
elutasítja,  akkor  haladéktalanul  tájékoztatja  Önt  az  elutasítás  tényéről,  annak  jogi  és  ténybeli  okairól, 
továbbá az Infotv.-ben biztosított jogairól és azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy a 
kezelt  személyes  adatainak  helyesbítésére,  ezen  adatai  kezelésének  korlátozására  vonatkozó  jogát  a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely:  1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; 
postacím:  1363  Budapest,  Pf.:  9.;  telefon:+36  (1)  391-1400;  fax:  +36  (1)  319-1410;  honlap; 
https://www.naih.hu) közreműködésével is gyakorolhatja, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 
Szekszárd, elektronikus aláírás napján 
 
 
 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
Dr. Horváth Kálmán 
 
főispán