Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Varga Csilla, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Óvodai költségtérítéses programokhoz tartozó szerződések

We're waiting for Varga Csilla to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A 2023/2024 nevelési évre vonatkozóan a Pitypang Művészeti Óvodák, Gyöngyforrás Tagóvoda (1031. Budapest, Dósa utca 4).
a szülőre fizetési kötelezettséget hárító programok és ahhoz tartozó:
szerződés, megrendelés (annak megjelölésével, hogy a fenntartó, alapítvány, szülői munkaközösség-e a megrendelő, finanszírozó ), számlák, fizetési bizonylatok, valamint
a szülőre fizetési kötelezettséget hárító jegyzökönyv(ek), határozatok, jogcímek, bizonylatolási rendet tartalmazó anyagot.

Többi között:

Zenebatyu program
Kismuzsika program
OKK (Obudai Közösségi Ház) programjai
Kirándulás
Úszás és hozzá tartozó közlekedés (pl. különbusz) (Nemzeti Úszó Program keretében történő úszás, vagy helyi önkormánzati úszás támogatás-e?
Madárovi / Madarász ovi program

Ki az egyes programok megrendelője és finanszírozója, a szülőre terhelt hozzájárulás milyen jogcímen történik? Mik a részvételi és lemondási feltételek, az esetleges visszafizetés módja?

2. Az aktuális (2024. évre vonatkozó) közzétételi lista elérhetőségét: SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, Alapdokumentumok

különös tekintettel a relevás, jelenleg alkalmazandó Házirendet.

3. Amennyiben az óvodában működik önkormányzati/központi gyömölcsprogram annak szerződését, és 2023/2024 neveléséi évre vonatkozó megrendelését és számláit.

4. Az óvodában elérhető fakultatív programok listáját, és a szerződő felek adatait, valamint a rendelkezésre álló szerződéseket 2023/2024 nevelési évre vonatkozóan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Az igényelt adatokat kérem, hogy kimittud.atlatszo.hu weboldalra is töltse fel, hogy az mások számára is elérhető legyen.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 10.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény  (továbbiakban Infotv.) 28.§ (1) bekezdése alapján
2024. április 10-én benyújtott közérdekű adatigénylésére az Ön által
feltett kérdések sorrendjében az alábbi válaszokat adjuk:

 

1.  Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2023/2024 nevelési évre vonatkozóan a Pitypang Művészeti Óvodák,
Gyöngyforrás Tagóvoda (1031. Budapest, Dósa utca 4.) a szülőre fizetési
kötelezettséget hárító programok és ahhoz tartozó szerződés, megrendelés
(annak megjelölésével, hogy a fenntartó, alapítvány, szülői
munkaközösség-e a megrendelő, finanszírozó ), számlák, fizetési
bizonylatok, valamint a szülőre fizetési kötelezettséget hárító
jegyzőkönyv(ek), határozatok, jogcímek, bizonylatolási rendet tartalmazó
anyagot.

 

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által kezelt
program a Kismuzsika program, amely azonban a szülőre nem hárít fizetési
kötelezettséget. Úszás és hozzá tartozó közlekedés a Magyar Úszó
Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás alapján az Úszó Nemzet
Program keretében történik, amely szintén nem hárít fizetési
kötelezettséget a szülőre.

 

2. Az aktuális (2024. évre vonatkozó) közzétételi lista elérhetőségét:
SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, Alapdokumentumok

 

Az aktuális közzétételi lista elérhetőségét: SZMSZ, Pedagógiai Program,
Házirend alapdokumentumok az Oktatási Hivatal rendszerében, mint
közhiteles nyilvántartásban találja meg:
[1]https://kir2info.kir.hu/pub/Index/034266

 

3. Amennyiben az óvodában működik önkormányzati/központi gyümölcsprogram
annak szerződését, és 2023/2024 neveléséi évre vonatkozó megrendelését és
számláit.

 

Az Önkormányzat központi gyümölcsprogramot nem működtet, az óvodában
működő gyümölcsprogram megrendelése intézményi hatáskör.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Pitypang Művészeti Óvoda, Gyöngyforrás Tagóvoda
(1031 Budapest, Dósa utca 4.) a szülőre fizetési kötelezettséget hárító
programjai, és az óvodában elérhető fakultatív programok listája
tekintetében a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda- Békásmegyer
Önkormányzat nem rendelkezik adatokkal, nem minősül adatkezelőnek, ezért
ezen kérdések vonatkozásában az adatkezelőnek minősülő Pitypang Művészeti
Óvoda, Gyöngyforrás Tagóvodához szíveskedjen fordulni.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 30. § (3)  bekezdése
szerint tájékoztatom, hogy az Info tv. 31. § értelmében az adatigénylés
részbeni elutasítása miatt a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz (1055
Budapest, Markó u. 25., levelezési cím: 1887 Budapest, Pf. 28.) fordulhat
az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül. 

Levelünkben foglaltakkal szemben az Info tv. 52. § (1) bekezdése szerint
bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363
Budapest, Pf. 9.). Bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.  

 

 

 

Tisztelettel,

 

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

Adatkezelési tájékoztatónk itt érhető el:
[2]https://obuda.hu/adatkezelesi-tajekoztat...

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt kozerdekuadat!
Tisztelt Adatgazda

Kérem szépen csatolják a fenntartó központi és/vagy a Pitypang/Gyöngyforrás Óvodához tartozó Kismuzsika programhoz tartozó szerződését és számlát, megrendelést 2023/2024 nevelési évre.
Kérem szépen csatolják az Úszo nemzet program és a fenntartó központi és vagy Pitypang/Gyöngyforrás Óvodához tartozó megállapodást, keret megállapodást 2023/2024 nevelési évre.
Első közérdekű adatigénylésem is konkrét, szerződés, számla kéréssel együtt adtam be, és ha jól értem e két szerződés, megállapodásnak Az Óbuda Békásmegyer Önkormányzat, mint fenntartó Adatgazdája.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

Tisztelt kozerdekuadat!

Kérem, csatolják a fent megjelölt (pl. Kismuzsika, Úszó Nemzeti Program) szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, megrendeléseket, amelyeknek a III. kerületi Önkormányzat az Adatgazdája. Dokumentumként kérem csatolják a fent nevezett óvodák hatályos házirendjét, szmsz-ét, pedagógiai programját is.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

Tisztelt kozerdekuadat!

Kérem, csatolják a fent megjelölt (pl. Kismuzsika, Úszó Nemzeti Program) szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, megrendeléseket, amelyeknek a III. kerületi Önkormányzat az Adatgazdája. Dokumentumként kérem csatolják a fent nevezett óvodák hatályos házirendjét, szmsz-ét, pedagógiai programját is. Nem (csak) linket kérek szépen, hanem az óvodák esetében a hatályos házirendet csatolva. A linken elérhető tartalom változása miatt, a jelenleg hatályos letölthető házirendet kérem szépen a Pitypang Óvoda, Gyöngyforrás tagóvoda tekintetében.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

Tisztelt kozerdekuadat!

Adatigénylésem állapota felől szeretnék érdeklődni, valamint a szerződés, megállapodást legyenek kedvesek csatolni: Kismuzsika, Úszó nemzeti program.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján 2024. április 25-én benyújtott ismételt közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldjük a kért szerződéseket, és a szerződésekhez tartozó kiadási utalványrendeleteket.
Tájékoztatjuk, hogy az 2024. április 25-én megküldött válaszlevelünkben feltüntetett link a Pitypang Óvoda Gyöngyforrás tagóvodájának hatályos házirendjét tartalmazza.

Tisztelettel:
Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

idézett részek megjelenítése

Tisztelt kozerdekuadat!

A támogatási szerződést köszönöm szépen. A 24919 OK azonban olvashatatlan, legyenek kedvesek újra küldeni.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

Tisztelt kozerdekuadat!

Kérem csatoljak a 2023/24 nevelési évre a bérleti.szerződéseket, amelyek keretében az óvoda ( többi között obudai pitypang, gyongyforrás ovodak) sport és egyéb termeit fakultatív program részére kiadjak (pl. sport, angol, hittan vagy más progam)

Üdvözlettel:

Varga Csilla

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Kérésének megfelelően ismételten megküldjük a kért dokumentumot.

Tisztelettel:
Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Varga Csilla, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.