Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Őrbottyán város polgármesterének a lakosság számára készített és 2020. április 3-án a város honlapján megjelentetett polgármesteri tájékoztatója szerint Őrbottyán Város Önkormányzata 2018-ban megkezdte Őrbottyán tóparti üdülőterület belterületbe vonásának előkészítését. A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Földhivatali Osztályával közösen megvizsgálásra kerültek a belterületbe vonás lehetséges módjai. Az előzetes vizsgálat során kiderült, hogy a tóparti üdülőterület és jelenlegi belterület ingatlan-nyilvántartási alaptérképe más technológiával és más pontossággal készült, ezért a belterületbe vonáshoz a tóparti üdülőterület új digitális felmérése szükséges.
Polgármester úr tájékoztatójában közölte, hogy az új felmérés elkészítése állami feladat, amelyet az önkormányzat átvállalna a lakosság érdekében, ehhez azonban az illetékes miniszter hozzájárulása szükséges (Őrbottyán 2020. évi költségvetésben a tervezett kiadások rendelkezésre álltak a tájékoztató szerint).
A tájékoztató szerint 2018 őszén egyeztetésre került sor az Agrárminisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztályával a feladat átvételéről, a felmérés pontos szakmai tartalmáról, és az ehhez szükséges szerződés tervezetéről. Az új felmérésről szóló szerződéstervezet 2019 március végére került jóváhagyásra az Agrárminisztérium és a Pest Megyei Kormányhivatal részéről. A szerződés megkötését azonban meghiúsította az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezéséről és az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 59/2019. (III. 25.) Korm. rendelet hatályba lépése.
Polgármester úr tudomása szerint a fenti kormányrendelet a térképészetet a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatai közé iktatta be, azaz ezzel megváltoztatta a döntéshozó személyét. A Miniszterelnökségen belül a térképészeti feladatokat ellátó szervezeti egység kialakítása elhúzódott az európai parlamenti és az önkormányzati választások miatt.
Polgármester úr tájékoztatójában azt írja, hogy 2020 januárjában egyeztetésre került sor a Miniszterelnökség Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztály vezetőjével, aki az új felméréssel kapcsolatban támogatta az önkormányzat szándékát és javaslatot a tett a feladat átvételéhez szükséges részletek kidolgozásához, amely a tájékoztató közzétételekor, vagyis 2020. április 3-án még folyamatban volt.

Tekintettel a fentiekre kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat:

1. Az őrbottyáni önkormányzat részéről érkezett e 2020. április 3-a óta bármilyen megkeresés, kezdeményezett-e Őrbottyán Város Önkormányzata bármilyen kapcsolatfelvételt, egyeztetési szándékot az üdülőterület belterületbe vonásával, az ehhez szükséges új felmérés feladatainak átvételével, az ehhez szükséges szerződés megkötésével kapcsolatban a Miniszterelnökség felé?

2. Fenti tájékoztató szerint a Miniszterelnökség Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztályának vezetője javasolta, hogy kidolgozzák annak részleteit, hogy az új felmérés milyen feladatokkal jár és azokat az önkormányzat hogyan tudja átvenni az Miniszterelnökség Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztályától. Történt-e ezzel kapcsolatban bármilyen előrelépés 2020 januárja óta, hol tart most a feladatok átvételéhez szükséges részletek kidolgozása, kereste-e a Miniszterelnökség Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztály vezetője ezzel, vagy az ehhez szükséges szerződés megkötésével kapcsolatban Őrbottyán város Önkormányzatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 5.

Üdvözlettel:

Emese Deák

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Melléklet

 

Deák
Emese                                                                          
Ikt.: JHÁT-PDF/142/2024.

részére                                                                                  
Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

                                                                     

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

„(…) kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
alábbi információkat:

1.Az őrbottyáni önkormányzat részéről érkezett e 2020. április 3-a óta
bármilyen megkeresés, kezdeményezett-e Őrbottyán Város Önkormányzata
bármilyen kapcsolatfelvételt, egyeztetési szándékot az üdülőterület
belterületbe vonásával, az ehhez szükséges új felmérés feladatainak
átvételével, az ehhez szükséges szerződés megkötésével kapcsolatban a
Miniszterelnökség felé?

2.Fenti tájékoztató szerint a Miniszterelnökség Ingatlan-nyilvántartási és
Térképészeti Főosztályának vezetője javasolta, hogy kidolgozzák annak
részleteit, hogy az új felmérés milyen feladatokkal jár és azokat az
önkormányzat hogyan tudja átvenni az Miniszterelnökség
Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztályától. Történt-e ezzel
kapcsolatban bármilyen előrelépés 2020 januárja óta, hol tart most a
feladatok átvételéhez szükséges részletek kidolgozása, kereste-e a
Miniszterelnökség Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztály
vezetője ezzel, vagy az ehhez szükséges szerződés megkötésével
kapcsolatban Őrbottyán város Önkormányzatát.”

A kért adatok tekintetében a Miniszterelnökség nem minősül az Infotv.
3.§-ának 9. pontja szerinti adatkezelőnek.

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

                                                                  
Tisztelettel:        

           

                                                                                                            Miniszterelnökség

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!