Orbán Viktor és társai nyílt törvénysértésekben írt levelei, törvény betartatásának adatai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az alábbi nyílt törvénysértés tárgyában írt levelek, és a törvény, a szokásos szabályok alkalmazásának adatait:

a törvény alapján a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (Rogán Antal) által működtetett egységes közadatkereső honlapon, rendszeren biztosítandó közérdekből nyilvános adatokat hozzáférhetetlenné tettek.

A nyílt törvénysértéssel, törvény betartatásával kapcsolatos egyszerű jogi eljárás Orbán Viktor által 2022. december 21-én nyilvánosságra hozott adatok:
[...] nem tehetnek mást az állam vezetői állami alkalmazottakkal, minthogy az ilyenkor szokályos, ilyenkor szokásos szabályokat előveszik és érvényesítik. Az állami alkalmazottakkal [nekem Orbán Viktornak] be kell tartatnom a törvényeket. Ezért, ha [én Orbán Viktor] látom, hogy nem tartják be, akkor először [én és más állami vezetők /és a Kormány] írunk egy levelet, és tisztelettel [én és más állami vezetők /és a Kormány] megkérjük őket, általában ezt nem veszik figyelembe, akkor, [én és más állami vezetők /és a Kormány] írunk még egyet. Most már aztán igazán legyenek kedvesek, és a törvényes formát válasszák! Ha harmadjára [én és más állami vezetők /és a Kormány harmadik levelére] se változik a dolog, akkor nincs más, akkor alkalmazni kell a törvényt. És nem választhat a miniszter, hogy ő egyeseknél alkalmazza és másoknál nem. Ez egy nagyon egyszerű jogi eljárás.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 29.

Üdvözlettel:

Kiss László

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

                                                                                                             

 

Ikt.: JHÁT-PDF/35/2023

Tárgy: közérdekű adatigénylés  

 

Kiss
László                                                                                        

részére                                                                                               

                                                                                                     

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„(…) Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

Az alábbi nyílt törvénysértés tárgyában írt levelek, és a törvény, a
szokásos szabályok alkalmazásának adatait:

 

a törvény alapján a közigazgatási informatika infrastrukturális
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (Rogán Antal) által
működtetett egységes közadatkereső honlapon, rendszeren biztosítandó
közérdekből nyilvános adatokat hozzáférhetetlenné tettek.

 

A nyílt törvénysértéssel, törvény betartatásával kapcsolatos egyszerű jogi
eljárás Orbán Viktor által 2022. december 21-én nyilvánosságra hozott
adatok: 

[...] nem tehetnek mást az állam vezetői állami alkalmazottakkal, minthogy
az ilyenkor szokályos, ilyenkor szokásos szabályokat előveszik és
érvényesítik. Az állami alkalmazottakkal [nekem Orbán Viktornak] be kell
tartatnom a törvényeket. Ezért, ha [én Orbán Viktor] látom, hogy nem
tartják be, akkor először [én és más állami vezetők /és a Kormány] írunk
egy levelet, és tisztelettel [én és más állami vezetők /és a Kormány]
megkérjük őket, általában ezt nem veszik figyelembe, akkor, [én és más
állami vezetők /és a Kormány] írunk még egyet. Most már aztán igazán
legyenek kedvesek, és a törvényes formát válasszák! Ha harmadjára [én és
más állami vezetők /és a Kormány harmadik levelére] se változik a dolog,
akkor nincs más, akkor alkalmazni kell a törvényt. És nem választhat a
miniszter, hogy ő egyeseknél alkalmazza és másoknál nem. Ez egy nagyon
egyszerű jogi eljárás”.

 

A kért adatok tekintetében a Miniszterelnökség nem minősül az Infotv. 3.
§-ának 9. pontja szerinti adatkezelőnek.

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

                                   
                            Tisztelettel:

                                                                                          
                  Miniszterelnökség

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Tisztelt Miniszterelnökség!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Miniszterelnökség's handling of my FOI request 'Orbán Viktor és társai nyílt törvénysértésekben írt levelei, törvény betartatásának adatai'.

Igényelem azt a közérdekű információt, hogy tudja-e, kezeli-e a Miniszterelnökség, hogy a miniszterelnök hazudott-e azzal, amit az adatigénylésben foglaltakban 2022. december 21-én a nyilvánosság előtt nyilatkozott, és ha igen, kérem azt az információt, hogy amit a miniszterelnök "az egyszerű jogi eljárás"-ról mondott az hazugság volt-e.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/orban_viktor_...

Üdvözlettel:

Kiss László

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

                                                                                             

 

Ikt.: JHÁT-PDF/35/2023

Tárgy: közérdekű adatigénylés  

 

Kiss László                                   
                                                     

részére                                                                                               

                                                                                                     

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„(…) Igényelem azt a közérdekű információt, hogy tudja-e, kezeli-e a
Miniszterelnökség, hogy a miniszterelnök hazudott-e azzal, amit az
adatigénylésben foglaltakban 2022. december 21-én a nyilvánosság előtt
nyilatkozott, és ha igen, kérem azt az információt, hogy amit a
miniszterelnök "az egyszerű jogi eljárás"-ról mondott az hazugság
volt-e.(…)”

 

A kért adatok nem minősülnek az Infotv. 3. §-ának 5. pontja szerinti
közérdekű adatnak. 

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

                                            
                 Tisztelettel:

           
                                                                                       Miniszterelnökség

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Tisztelt Miniszterelnök!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Miniszterelnökség's handling of my FOI request 'Orbán Viktor és társai nyílt törvénysértésekben írt levelei, törvény betartatásának adatai', pontosan azt, hogy a közérdekű adatigénylésben nyilvános miniszterelnökségi tájékoztatás szerint az Orbán Viktor miniszterelnöknek és minisztereknek a miniszterelnök nagy nyilvánosság előtt tett nyilatkozata szerinti tevékenysége nem közérdekű, a tevékenységre vonatkozó információ, ismeret nem közérdekű adat
(5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat),
hanem a miniszterelnök és társai privát, személyes magánügye, magánérdekből folytatott tevékenysége, személyes érdekeiket szolgáló cselekmények és magánlevelezés.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/orban_viktor_...

Üdvözlettel:

Kiss László

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

 

                                                                                             

 

Ikt.: JHÁT-PDF/35/2023

Tárgy: közérdekű adatigénylés  

 

Kiss László               
                                                                                        

részére                                                                                                              

                                                                                                     

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„(…) I am writing to request an internal review of Miniszterelnökség's
handling of my FOI request 'Orbán Viktor és társai nyílt
törvénysértésekben írt levelei, törvény betartatásának adatai', pontosan
azt, hogy a közérdekű adatigénylésben nyilvános miniszterelnökségi
tájékoztatás szerint az Orbán Viktor miniszterelnöknek és minisztereknek a
miniszterelnök nagy nyilvánosság előtt tett nyilatkozata szerinti
tevékenysége nem közérdekű, a tevékenységre vonatkozó információ, ismeret
nem közérdekű adat (5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati
feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat
fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes
jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti
felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre
vonatkozó adat), hanem a miniszterelnök és társai privát, személyes
magánügye, magánérdekből folytatott tevékenysége, személyes érdekeiket
szolgáló cselekmények és magánlevelezés. (…)”

 

A kért adatok nem minősülnek az Infotv. 3. §-ának 5. pontja szerinti
közérdekű adatnak. 

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

                                                                               
Tisztelettel:

                                                                                                                      
Miniszterelnökség

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Tisztelt ..... (ME)!

A Miniszterelnökség nyilvános nyilatkozatából, a teljesített adatigénylésből megállapítható tény, hogy
az Orbán Viktor miniszterelnöknek és minisztereknek - a
miniszterelnök nagy nyilvánosság előtt tett nyilatkozata szerinti -
tevékenysége a miniszterelnök és társai privát, személyes
magánügye, magánérdekből folytatott tevékenysége, személyes érdekeiket
szolgáló cselekmények és magánlevelezés.

Üdvözlettel:

Kiss László