Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Előzmények:
2022.09.29. napján 126. számú előterjesztést tárgyalta a képviselő-testület, oly módon, hogy annak tárgyalása teljesen ellentétes volt az SZMSZ-tal, a képviselők, a testületi ülés közben kapták meg ennek írásos anyagát.

Az előterjesztés megnevezése: Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …/2022. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások elidegenítéséről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2019 (XII.04) önkormányzati rendeletének módosításáról

A módosítás a fenti rendelet 15.§.(1) bekezdését módosította, miszerint
„Az első vételárrészlet megfizetését követően fennmaradó hátralékos vételárrészleteket ….jogosult köteles havonta egyenlő részletekben kamatokkal terhelten megfizetni. A kamat éves mértéke a jegybanki alapkamattal egyező mértékű, de nem lehet kevesebb, mint 4,5%, de legfeljebb 6%.”

Hatásvizsgálat csupán azt tartalmazza, hogy a Budapest XXI. kerületben élők anyagi terhei növekednének.

Annak érdekében, hogy a hatásvizsgálatban szereplő 4. pont, miszerint a „A Budapest XXI. kerületben élők anyagi terheinek növekedéséhez vezetnek.” mondat igaz és alátámasztott és megfelelően alátámasztott legyen kérem, hogy a következő adatokat bocsássa rendelkezésemre, tételes adatszolgáltatásban, azon esetekben, ahol még a teljes vételár nem került megfizetésre:

Önkormányzati bérlakás elidegenítésének dátuma
Forgalmi értéke
Vételár összege
Kedvezmény %-a
Bérlőként megfizetett Utolsó havi bérleti díj
Vételárból sajáterő
Vételárból részletfizetéssel megfizetendő
Részlettel fizetendő vételárrész futamideje
2022.08.31.-én fennálló tartozás
Havi fizetendő részlet szerződéskötéskor
Havi fizetendő részlet 2022.08.31. napján

Nem ragaszkodom ezen formátumhoz, elegendő számomra, ha ezen adatok bármilyen más formában történő rendezés mellett történnek megküldésre.

Amennyiben ez még így sem oldható meg, úgy ezen adatokat személyesen is kigyűjtöm a papír alapon rendelkezésre álló ügyfélaktákból, a személyes adatokra vonatkozó titoktartási nyilatkozat aláírása mellett.

Bízom benne, hogy ezen adatok szolgáltatása nem kerül többlet ráfordításba, hogy a 301/2016 (IX.30) Kormányrendelet alapján költségtérítést állapítsanak meg, hiszen a rendelet módosítás előkészítéséhez mindenképpen szükséges volt ezen információk összegyűjtése.

Budapest XXI. kerületében élők közül CSAK azokat érinti a módosítás, akik részletre vásároltak önkormányzati bérlakást és azt még nem egyenlítették ki. Az Ők számossága a 72 ezres kerületi lakosságszámhoz elenyésző.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 30.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

2 Attachments

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett megkeresésre csatoltan megküldöm a
válaszlevelet.

 

Üdvözlettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal!

Köszönöm válaszukat és kérném, hogy az eredeti igénylésben szereplő kérdésre, miszerint "mennyi volt az onkormányzati lakás megvásárlójának utolsó fizetendő havi lakbére" oszloppal egészítsék ki válaszukat.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2022.10.17. napján az 'Önkormányzati bérlakások elidegenítésével kapcsolatos adatszolgáltatás kérése'. beadványomhoz a következő kiegészítést kértem, mivel az eredeti kérésemre adott válaszuknál ezt nem teljesítették:

Köszönöm válaszukat és kérném, hogy az eredeti igénylésben szereplő kérdésre, miszerint "mennyi volt az onkormányzati lakás megvásárlójának utolsó fizetendő havi lakbére" oszloppal egészítsék ki válaszukat.

Erre a kérésemre a mai napig nem reagáltak ezért ezt megismétlem és panasszal élek az adatszolgáltatás elmaradása miatt, kérem ennek kivizsgálását és a válaszuk megküldését!

http://kimittud.hu/request/onkormanyzati...

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Mellékelten továbbítom a kiegészített adatszolgáltatást, a táblázat
utolsó oszlopa tartalmazza a bérlő által megfizetett (fizetendő) utolsó
havi lakbér összegét. A hiányzó adatokat tartalmazó oszlop
adminisztrációs hiba okán maradt le a többi 11 oszlop mellől, melyért
szíves elnézését kérjük. Az utolsó havi lakbér tekintetében két helyen 0
szerepel, ennek oka, hogy ezeket az ingatlanokat nem bérlő vásárolta
meg.

 

 

Üdvözlettel,

dr. Vincze Anikó

 

 

Feladó: Erdősi Éva <[1][FOI #21109 email]>
Dátum: 2022. november 9. 9:41:22 CET
Címzett: "KözAdat requests at Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal" <[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Internal review of Közérdekűadat igénylés - Önkormányzati
bérlakások elidegenítésével kapcsolatos adatszolgáltatás kérése

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

2022.10.17. napján az 'Önkormányzati bérlakások elidegenítésével
kapcsolatos adatszolgáltatás kérése'. beadványomhoz a következő
kiegészítést kértem, mivel az eredeti kérésemre adott válaszuknál ezt
nem teljesítették:

Köszönöm válaszukat és kérném, hogy az eredeti igénylésben szereplő
kérdésre, miszerint "mennyi volt az onkormányzati lakás megvásárlójának
utolsó fizetendő havi lakbére" oszloppal egészítsék ki válaszukat.

Erre a kérésemre a mai napig nem reagáltak ezért ezt megismétlem és
panasszal élek az adatszolgáltatás elmaradása miatt, kérem ennek
kivizsgálását és a válaszuk megküldését!

[3]http://kimittud.hu/request/onkormanyzati...

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[4][FOI #21109 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[5]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése