Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Erdősi Eszter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Oktatási azonosító

We're waiting for Erdősi Eszter to read a recent response and update the status.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A gyermekeknek 3 éves korban adott és őket akár az egyetem végéig beazonosító egyedi oktatási azonosító GDPR dokumentációját.

Kérem, közölni szíveskedjenek, ki, mikor, milyen gyakorisággal, mely és milyen adatokat gyűjt, jelent a gyermekről, azokat hová jelenti, mi az adatgyűjtés célja és amennyiben jelentés történik, mi a jelentés célja. Kérem, közölni szíveskedjenek az alakalmazott adatvédelmi lépéseket.
Kérem, közölni szíveskedjenek az oktatási azonosító szerepét a gyermek tanulmányi élete során.
Kérem, közölni szíveskedjenek ki kezeli a begyűjtött adatokat és meddig tartja azokat nyilván.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 16.

Üdvözlettel:

Erdősi Eszter

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám:II/1500-1/2021/ADATVED

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Erdősi Eszter

részére

[1][FOI #16794 email]

           

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

Közérdekű adatigénylés keretében az alábbi adatokat kérte megküldeni:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

A gyermekeknek 3 éves korban adott és őket akár az egyetem végéig
beazonosító egyedi oktatási azonosító GDPR dokumentációját.

 

Kérem, közölni szíveskedjenek, ki, mikor, milyen gyakorisággal, mely és
milyen adatokat gyűjt, jelent a gyermekről, azokat hová jelenti, mi az
adatgyűjtés célja és amennyiben jelentés történik, mi a jelentés célja.
Kérem, közölni szíveskedjenek az alakalmazott adatvédelmi lépéseket.

Kérem, közölni szíveskedjenek az oktatási azonosító szerepét a gyermek
tanulmányi élete során.

Kérem, közölni szíveskedjenek ki kezeli a begyűjtött adatokat és meddig
tartja azokat nyilván.”

 

Tájékoztatom, hogy az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX.
törvény (továbbiakban: Onytv.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a
közneveléssel kapcsolatos állami hatáskörök gyakorlásához, a
nemzetgazdasági szintű tervezéshez, továbbá a köznevelésben részt vevők
jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez, az
adatbiztonság biztosításához szükséges adatokat központi nyilvántartásban
(oktatási nyilvántartás) kell kezelni, melynek szakrendszerei,
alrendszerei vannak (Onytv. 4. §). Az oktatási nyilvántartás elektronikus
formában létrehozott közhiteles nyilvántartás.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban:Nkt.)
rendelkezése szerint a gyermek, tanuló adatait a köznevelési intézmény és
a köznevelési feladatot ellátó nem köznevelési intézmény tartja nyilván és
továbbítja azokat az oktatás nyilvántartás felé.

 

Az oktatási nyilvántartás vezetésére az Oktatási Hivatal jogosult, az
Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján.

 

Az adatkezelés jogalapja törvényen alapuló adatkezelés az Nkt., és az
Onytv. alapján, figyelemmel az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi
rendeletben (továbbiakban: GDPR) foglaltakra.

 

Az Nkt. 41. § (4) bekezdése tételesen tartalmazza azon adatokat, melyet a
köznevelési intézmény [Nkt. 7. § (1) bekezdés] tart nyilván –
jogszabályban előírt nyilvántartás vezetési kötelezettsége teljesítésével
- csakúgy, mint a pedagógiai szakszolgálati intézmény, mely ezen túlmenően
a 41. § (4a) bekezdésben részletezett adatokat is nyilvántartja.

 

Az Nkt. további - statisztikai adatgyűjtési programokhoz kapcsolódó -
adatszolgáltatási kötelezettséget is előír a köznevelési feladatokat
ellátó intézményeknek pl.

o a tanuló fizikai állapotára – diagnosztikus értékelési rendszer
keretében,
o a központi költségvetésből, európai uniós forrásból finanszírozott
külföldi tanulmányutakról, azok finanszírozásának biztosítása és
felhasználásának ellenőrzése céljából,
o pedagógiai tevékenység mérése céljából a tanulói kompetenciamérés
eredményéről,
o a tankönyvellátással összefüggő tankönyvrendeléssel kapcsolatosan.

 

Az oktatási nyilvántartás - Onytv. 1-6. mellékleteiben részletezett -
szakrendszereinek (pl. köznevelési információs rendszer: KIR, pedagógiai
szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszer:INYR,
felsőoktatási információs rendszer: FIR) létrehozásával az ágazati
nyilvántartásokban a személyek életútja egységesen, egészében nyomon
követhető az élethosszig tartó tanulás, a tanulói-hallgatói
életútvizsgálatok során az egyénsoros és anonimizált adatok már nemcsak az
egyes nyilvántartások hatóköréből külön- külön, hanem az oktatási
nyilvántartás teljes állományából kinyerhetők. Az oktatási azonosító szám
egységes használatával a lekérdezések egyszerűbbek, gyorsabbak, illetve
hatékonyabbak.

 

A beépített és az alapértelmezett adatvédelem alapelvére figyelemmel az
adatkezelő szerv a megfelelő technikai, szervezési intézkedések
alkalmazásával köteles biztosítani a személyes adatok biztonságát. Az
Onytv. rendelkezéseivel összhangban, valamint az Infotv. 5. § (5)
bekezdése alapján a nyilvántartásban tárolt személyes adatok kezelését az
Oktatási Hivatal – amennyiben speciális törvényi szabályozás eltérően nem
rendelkezik - háromévente vizsgálja felül.

 

Az oktatási nyilvántartás szakrendszereihez, alrendszereihez az Onytv.
rendelkezései szerint kötelesek adatot szolgáltatni különböző hatóságok
(szervek) pl. az óvodaköteles gyermekek nyilvántartásba és a tanköteles
gyermekek nyilvántartásba (Onytv. 1. melléklet XIV., XV. alcím) a
személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv, a felmentést
engedélyező szerv, a jegyzők és a szabálysértési hatóság.

 

Az Onytv. (3. §, 7. §, 1. melléklet 1. pont), illetve más törvények
rendelkezései alapján az Oktatási Hivatal adattovábbításra kötelezett
egyebek mellett a statisztikai szolgálat, ügyészség, nyomozó hatóság,
bíróság, a nemzetbiztonsági szolgálat részére.

 

Az Oktatási Hivatal az adatkezelése során biztosítja a GDPR-ban, valamint
az Infotv.-ben meghatározott alapelvek, továbbá az érintettek jogainak
érvényesülését. Az érintett – saját adatai tekintetében – a
nyilvántartásba jogosult betekinteni, valamint az érintett a tárolt
adatainak helyesbítését, az adatkezelés korlátozását jogosult kérni,
illetve tiltakozhat az adatok kezelése ellen. A kérelem az
[2][email address] e-mail-címen terjeszthető elő.

 

Végezetül megjegyezni kívánom, hogy az Oktatási Hivatal oktatási
nyilvántartásában tárolt személyes adatok kezelésével összefüggésben az
Oktatási Hivatal honlapján részletes tájékoztatók találhatóak, valamint a
honlapon ugyancsak megtalálható a hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat és az általános adatkezelési tájékoztató (Közérdekű adatok).

 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

           

Budapest, 2021. február 1.

 

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Közadat (EMMI)!

Iktatószám:II/1500-1/2021/ADATVED

Kérem, pontosan megnevezni szíveskedjenek, milyen információt nyernek ki a személyenkénti életutakból és azt milyen célból, mire használják? Kérem, közölni szíveskedjenek, a személyenkénti életútvizsgálatok adatai feldolgozásával miért fontos az, hogy személyhez köthető legyen, ki milyen iskolákat végzett el, milyen oktatásban vett részt? Kérem közölni szíveskedjenek, mennyiben különbözik az oktatási azonosító használata a személyi igazolvány számának vagy a személyi számnak a használatától?
Kérem, közölni szíveskedjenek, milyen célból gyűjti és mire használja a Nemzetbiztonsági Szolgálat a 3-18 éves gyermekek bármely adatait? Kérem, megerősíteni szíveskedjenek, hogy a begyűjtött adatok között szerepel a gyermekek kötelező iskolaorvosi vizsgálata során elvégzett nemi érettséget szolgáló vizsgálat eredménye, leírása is?

Kérem, hogy miután a válaszukból a saját adatok kezelésére vonatkozó kérelem beküldésére szolgáló e-mail cím közlése kimaradt, azt pótolni szíveskedjenek.

"Az oktatási nyilvántartás - Onytv. 1-6. mellékleteiben részletezett -
szakrendszereinek (pl. köznevelési információs rendszer: KIR, pedagógiai
szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszer:INYR,
felsőoktatási információs rendszer: FIR) létrehozásával az ágazati
nyilvántartásokban a személyek életútja egységesen, egészében nyomon
követhető az élethosszig tartó tanulás, a tanulói-hallgatói
életútvizsgálatok során az egyénsoros és anonimizált adatok már nemcsak az
egyes nyilvántartások hatóköréből külön- külön, hanem az oktatási
nyilvántartás teljes állományából kinyerhetők. Az oktatási azonosító szám
egységes használatával a lekérdezések egyszerűbbek, gyorsabbak, illetve
hatékonyabbak."

"Az Oktatási Hivatal az adatkezelése során biztosítja a GDPR-ban, valamint
az Infotv.-ben meghatározott alapelvek, továbbá az érintettek jogainak
érvényesülését. Az érintett – saját adatai tekintetében – a
nyilvántartásba jogosult betekinteni, valamint az érintett a tárolt
adatainak helyesbítését, az adatkezelés korlátozását jogosult kérni,
illetve tiltakozhat az adatok kezelése ellen. A kérelem az
[2][email address] e-mail-címen terjeszthető elő."

Üdvözlettel:

Erdősi Eszter

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/1500-3/2021/ADATVED

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Erdősi Eszter

részére

[1][FOI #16794 email]

           

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Közérdekű adatigénylés keretében az alábbi adatokat kérte megküldeni:

 

„Kérem, pontosan megnevezni szíveskedjenek, milyen információt nyernek ki
a személyenkénti életutakból és azt milyen célból, mire használják? Kérem,
közölni szíveskedjenek, a személyenkénti életútvizsgálatok adatai
feldolgozásával miért fontos az, hogy személyhez köthető legyen, ki milyen
iskolákat végzett el, milyen oktatásban vett részt? Kérem közölni
szíveskedjenek, mennyiben különbözik az oktatási azonosító használata a
személyi igazolvány számának vagy a személyi számnak a használatától?

Kérem, közölni szíveskedjenek, milyen célból gyűjti és mire használja a
Nemzetbiztonsági Szolgálat a 3-18 éves gyermekek bármely adatait? Kérem,
megerősíteni szíveskedjenek, hogy a begyűjtött adatok között szerepel a
gyermekek kötelező iskolaorvosi vizsgálata során elvégzett nemi érettséget
szolgáló vizsgálat eredménye, leírása is?

 

Kérem, hogy miután a válaszukból a saját adatok kezelésére vonatkozó
kérelem beküldésére szolgáló e-mail cím közlése kimaradt, azt pótolni
szíveskedjenek.

 

"Az oktatási nyilvántartás - Onytv. 1-6. mellékleteiben részletezett -
szakrendszereinek (pl. köznevelési információs rendszer: KIR, pedagógiai
szakszolgálatok által alkalmazott integrált nyomon követő rendszer:INYR,
felsőoktatási információs rendszer: FIR) létrehozásával az ágazati
nyilvántartásokban a személyek életútja egységesen, egészében nyomon
követhető az élethosszig tartó tanulás, a tanulói-hallgatói
életútvizsgálatok során az egyénsoros és anonimizált adatok már nemcsak az
egyes nyilvántartások hatóköréből külön- külön, hanem az oktatási
nyilvántartás teljes állományából kinyerhetők. Az oktatási azonosító szám
egységes használatával a lekérdezések egyszerűbbek, gyorsabbak, illetve
hatékonyabbak."

 

"Az Oktatási Hivatal az adatkezelése során biztosítja a GDPR-ban, valamint
az Infotv.-ben meghatározott alapelvek, továbbá az érintettek jogainak
érvényesülését. Az érintett – saját adatai tekintetében – a
nyilvántartásba jogosult betekinteni, valamint az érintett a tárolt
adatainak helyesbítését, az adatkezelés korlátozását jogosult kérni,
illetve tiltakozhat az adatok kezelése ellen. A kérelem az [2][email
address] e-mail-címen terjeszthető elő."

 

A személyi szintű tanulói adatok egységes oktatási nyilvántartás részeként
történő kezelése lehetővé teszi, hogy az egyéni szintű adatokból
személyazonosításra alkalmatlan, aggregált statisztikai adatok,
indikátorok, mutatók kerüljenek kialakításra, amelyek támogatják az
oktatási rendszerben zajló folyamatok nyomon követését és az oktatási
rendszer hatékonyságának monitorozását, a szakpolitikai stratégiai
döntés-előkészítést, elemzést, tervezést, továbbá a nemzetközi és hazai
statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését, pl. a
tanulói-hallgatói életútvizsgálatok alapján a végzettség nélküli
iskolaelhagyáshoz kapcsolódóan.

 

Mindezek alapján nemzetgazdasági érdek fűződik pl. egyes felsőoktatási
szakok indításának, megszüntetésének, létszámkeretének meghatározása
szempontjából a köznevelési intézményekben oktatott tanulók adatainak
elemzéséből, vagy egyes térségekre (lokálisan) jellemző adatok alapján a
szükséges munkaerőpiaci igényekhez igazodó feladatok meghatározása stb.

 

Az adatigénylésének második és harmadik kérdésében kért információk nem
minősülnek az Infotv. 3. § 5. pontja szerinti közérdekű adatnak.

 

A hivatkozott jogszabályhely alapján a közérdekű adat az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a
működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött
szerződésekre vonatkozó adat.

 

Az Ön által igényelt információk nem feleltethetőek meg a fent ismertetett
meghatározásnak, erre tekintettel igényét részben elutasítom.

 

Az adattovábbítási kötelezettséget a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény 40. § (1) bekezdése alapján kell biztosítani.

 

Igényének ötödik kérdésében megfogalmazottakkal kapcsolatban tájékoztatom,
hogy a kért információkkal az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem
rendelkezik. 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a saját adatok kezelésére vonatkozó kérelem az
adatszolgaltatas(kukac)oh(pont)gov(pont)hu e-mail címen terjeszthető elő.

 

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

           

Budapest, 2021. február 16.

 

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Erdősi Eszter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.